รับทำบัญชี.COM | รูปแบบการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 5 ประเภท?

รูปแบบ การท่องเที่ยว

 1. ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของสถานที่ประเทศหรือท้องถิ่นที่เที่ยว

 2. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสำรวจและสนุกสนานกับธรรมชาติที่งดงาม เช่น การเข้าชมอุทยานแห่งชาติ การล่องเรือในลำธาร หรือการปีนเขา

 3. ท่องเที่ยวผจญภัย (Adventure Tourism) เป็นการเดินทางที่เน้นการต่อสู้กับความท้าทายและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น เช่น การปีนเขาสูง การล่องแก่ง หรือการล่องแม่น้ำ

 4. ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตและสถานที่ประวัติศาสตร์ เช่น การเยี่ยมชมวัด ปราสาท หรือเมืองโบราณ

 5. ท่องเที่ยวสุขภาพและความเป็นองค์รวม (Wellness and Retreat Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อผ่อนคลาย ฟื้นฟูสุขภาพจิตและร่างกาย โดยเข้าร่วมกิจกรรมเช่น สปา โยคะ การทำโยธา หรือการฝึกสมาธิ

 6. ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Culinary Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์ทานอาหารและสู่อร่อยท้องถิ่น รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารและของที่กินของแต่ละสถานที่

 7. ท่องเที่ยวธรรมชาติและท่องเที่ยวยูเนียน (Ecotourism and Sustainable Tourism) เป็นการเดินทางที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสังคม

 8. ท่องเที่ยวระยะไกล (Long-haul Tourism) เป็นการเดินทางที่ระยะทางยาว โดยมีการข้ามแดนและเดินทางไปยังประเทศหรือทวีปที่ห่างไกล

 9. ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) เป็นการเดินทางที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนสังคมท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ยั่งยืน

 10. ท่องเที่ยวพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็นการเดินทางที่เน้นในสิ่งที่ผู้เดินทางสนใจเป็นพิเศษ เช่น การท่องเที่ยวทางอาหาร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือการท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

 11. ท่องเที่ยวการศึกษา (Educational Tourism) เป็นการเดินทางที่เน้นการเรียนรู้และการศึกษา เช่น การท่องเที่ยวในสถาบันการศึกษา การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร

 12. ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Tourism) เป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การประชุม การสัมมนา หรือการทำธุรกิจในสถานที่ต่าง ๆ

 1. ท่องเที่ยวอินบาวด์ (Inbound Tourism) เป็นการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์และสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น

 2. ท่องเที่ยวเอาท์บาวด์ (Outbound Tourism) เป็นการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ออกจากประเทศหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศหรือสถานที่ปลายทาง

 3. ท่องเที่ยวแพลนนิ่ง (Planned Tourism) เป็นการเดินทางที่วางแผนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดสรรล่วงหน้า

 4. ท่องเที่ยวแบบอิสระ (Independent Tourism) เป็นการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เลือกที่จะเดินทางแบบอิสระโดยไม่มีการรวมกับกรุ๊ปทัวร์หรือตัวแทนท่องเที่ยว

 5. ท่องเที่ยวสุดปลอดภัย (Safe Tourism) เป็นการเดินทางที่มีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการป้องกันและการดูแลสุขภาพในระหว่างการท่องเที่ยว

 6. ท่องเที่ยวส่วนบุคคล (Individual Tourism) เป็นการเดินทางของบุคคลที่สนใจท่องเที่ยวโดยคนเดียวหรือกับครอบครัว และการวางแผนเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความสะดวกสบายของบุคคลนั้น ๆ

 7. ท่องเที่ยวกลุ่ม (Group Tourism) เป็นการเดินทางของกลุ่มคนที่มีจุดประสงค์และสิ่งที่สนใจในการท่องเที่ยวเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะมีการดำเนินกิจกรรมและการเดินทางร่วมกัน

 8. ท่องเที่ยวกลุ่มเปิด (Open Group Tourism) เป็นการเดินทางของกลุ่มคนที่ไม่จำกัดจำนวนและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและทัศนศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคลได้

 1. ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยังไม่ถูกค้นพบ (Undiscovered Nature Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสำรวจและสำราญกับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยังไม่เปิดเผยหรือไม่ค่อยรู้จักจนเป็นที่น่าสนใจ

 2. ท่องเที่ยวเพื่อการอนาคต (Future Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวอวกาศ การเดินทางในอนาคตด้วยรถยนต์ไร้คนขับ หรือการใช้งานโครงการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง

 3. ท่องเที่ยวสมัยใหม่ (New Age Tourism) เป็นการเดินทางที่เน้นการผจญภัยทางจิตวิญญาณ การสร้างสัมพันธภาพกับธรรมชาติและความมีสติ โดยอาจรวมกับการปฏิบัติธรรมและการสัมผัสประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับการเจริญตัวเอง

 4. ท่องเที่ยวอวกาศ (Space Tourism) เป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการไปเยือนอวกาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของวงการท่องเที่ยว แม้ว่าจะยังเป็นกิจกรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย แต่มีบริษัทที่กำลังพัฒนาโครงการนี้อยู่

 5. ท่องเที่ยวเชิงพลังงานทดแทน (Renewable Energy Tourism) เป็นการเดินทางที่เน้นการสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสร้างพลังงานเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การเข้าชมฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ หรือการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

 6. ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นการเดินทางที่เน้นการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือของที่สร้างขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เข้าร่วมคอร์สการทำศิลปะท้องถิ่น หรือการเข้าร่วมการสร้างสรรค์ในชุมชนที่ท่องเที่ยว

 1. ท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่กำหนด (Time-bound Tourism) เป็นการเดินทางที่มีการจำกัดเวลาและกำหนดการเฉพาะ เช่น การเดินทางในช่วงเทศกาล การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประจำปี หรือการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในสถานที่ท่องเที่ยว

 2. ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน (Village Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์และวิถีชีวิตในหมู่บ้านท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนในภูมิภาคที่เที่ยว

 3. ท่องเที่ยวโบราณคดี (Archaeological Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวนี้มักเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชน

 4. ท่องเที่ยวกีฬา (Sports Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬา การชมและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา รวมถึงการเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬาต่าง ๆ

 5. ท่องเที่ยวรีเลชั่น (Recreation Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนและสันทนาการ โดยเน้นกิจกรรมเพลงและการเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ หรือการเล่นกีฬาแบบไม่มีการแข่งขัน

 6. ท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตสังคมของชุมชน และการสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น

 7. ท่องเที่ยวการเรียนรู้ (Experiential Learning Tourism) เป็นการเดินทางที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว เช่น การเข้าร่วมสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ การเรียนรู้การผลิตสินค้าท้องถิ่น หรือการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร

 8. ท่องเที่ยวอาชีพ (Professional Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือวิชาชีพที่สนใจ เช่น การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงาน การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถาบันที่เชี่ยวชาญ หรือการเข้าร่วมงานสัมนาและอบรมในสาขางานต่าง ๆ

 9. ท่องเที่ยวอย่างมีวัตถุประสงค์ (Purposeful Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อแสวงหาการพัฒนาตนเอง การออกแบบชีวิตที่มีความหมาย หรือการทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส่วนตัว อาทิ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อให้บริการอาสาสมัครในโครงการสังคม

 10. ท่องเที่ยวแบบอินทราเกรชัน (Introspective Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อการศึกษาและการสำรวจในด้านตนเอง การสำรวจและเข้าใจอารมณ์ ความคิดเห็น และการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองในสถานการณ์ท่องเที่ยว

 11. ท่องเที่ยวด้านการเมืองและประชาธิปไตย (Political and Democracy Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเมือง การประชาธิปไตย และประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศหรือสถานที่ท่องเที่ยว

 12. ท่องเที่ยวศาสนา (Religious Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมศาสนา การเยี่ยมชมวัด สถานีบูชา โบสถ์ มัสยิด หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่นักท่องเที่ยวสนใจ

 13. ท่องเที่ยวเพื่องานศิลปะและการแสดง (Art and Performance Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ การชมการแสดงศิลปะต่าง ๆ เช่น การดูละคร การฟังดนตรี การชมงานศิลปะสตรีทอง หรือการเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะ

 14. ท่องเที่ยวเพื่อการอาหาร (Food Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์ทานอาหารท้องถิ่น การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร และการสัมผัสกับสตรีทฟู้ดและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในสถานที่ท่องเที่ยว

 15. ท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวบ้าน (Lifestyle Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่น การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต วัฒนธรรม และประสบการณ์ทางชีวิตของชุมชนที่นักท่องเที่ยวสนใจ

 16. ท่องเที่ยวการเรียนรู้ด้านสุขภาพและการเจริญอาหาร (Health and Wellness Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพและการเจริญอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ การทำโยคะ การท่องเที่ยวทางสปา หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ

 17. ท่องเที่ยวสุขภาพจิตและการผ่อนคลาย (Mental and Spiritual Wellness Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อการผ่อนคลาย การฟื้นฟูสมาธิและการผ่อนคลายจิตใจ การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสมดุลในชีวิตและความสุขทางจิตใจ

 18. ท่องเที่ยวเพื่อการออกกำลังกายและการผจญภัย (Adventure and Sports Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการผจญภัยและกีฬาต่าง ๆ เช่น การปีนเขา การล่องแก่ง การท่องเที่ยวการดำน้ำ การปั่นจักรยาน หรือการเล่นกอล์ฟ

หมู่บ้านจัดสรร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )