กำลังปรับปรุง

3 รูปแบบของการร่วมค้ามีอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 139 Average: 5]

รูปแบบของการร่วมค้า สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมค้า                         
2. สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน                         
3. กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือกิจการร่วมค้า การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมค้า

      การดำเนินงานของกิจการร่วมค้ารูปแบบนี้ จะไม่มีการจัดตั้งกิจการร่วมค้าเป็นหน่วยงานตามกฎหมายแยกออกจากเดิม แต่จะแฝงการร่วมค้าอยู่ในกิจการเดิม โดยผู้ร่วมค้าแต่ละรายจะใช้ความรู้ความชำนาญและสินทรัพย์ของตนเอง เช่น อุปกรณ์ โรงงาน เป็นต้น สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน การดำเนินงานของกิจการร่วมค้ารูปแบบนี้จะเหมือนกับรูปแบบแรก คือ ไม่มีการจัดตั้งกิจการร่วมค้าเป็นหน่วยงานตามกฎหมายแยกออกจากกิจการ

แต่จะแฝงการร่วมค้าอยู่ในกิจการเดิมของผู้ร่วมค้าแต่ละรายจะนำสินทรัพย์ของตนมาให้ผู้ร่วมค้ารายอื่นๆ ใช้ร่วมกัน หรืออาจจะเป็นเจ้าของร่วมกันในสินทรัพย์ที่ซื้อมาเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมค้าการบันทึกบัญชีและการแสดงรายการของการร่วมค้าจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือกิจการร่วมค้า การดำเนินงานของกิจการร่วมค้ารูปแบบนี้ จะมีการจัดตั้งกิจการร่วมค้าเป็นหน่วยงานตามกฎหมาย

จึงสามารถแยกออกจากกิจการเดิม โดยกิจการที่ตั้งขึ้นมาใหม่ จะมีสัญญาที่ระบุให้ผู้ร่วมค้าทุกรายมีอำนาจควบคุมร่วมกันในการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า การบันทึกบัญชีและงบการเงิน กิจการร่วมค้ารูปแบบนี้เป็นหน่วยงานแยกออกมาตามกฎหมาย จึงสามารถที่จะมีสินทรัพย์ ก่อหนี้สิน และมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเป็นของตนเองได้  ดังนั้น จึงต้องจัดทำบัญชีและงบการเงินของกิจการเองตามมาตรฐานการบัญชีเช่นเดียวกับกิจการทั่วไป แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
รูปแบบของการร่วมค้า สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบของการร่วมค้า สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top