ธุรกิจร้านกาแฟ

รับทำบัญชี.COM | เปิดร้านกาแฟ เสียภาษีไหม จดทะเบียนที่ไหน?

Click to rate this post!
[Total: 216 Average: 5]

ภาษีร้านกาแฟ 

รูปแบบธุรกิจร้านกาแฟ เมื่อต้องการเริ่มธุรกิจร้านกาแฟ เราสามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ตามรูปแบบของธุรกิจและสามารถเข้าสู่ระบบภาษีได้โดยการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีเงินได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ธุรกิจผลิตร้านกาแฟ

รับทําบัญชี คาเฟ่อเมซอน

ในขั้นตอนการเตรียมธุรกิจร้นกาแฟ เรามีการซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการเปิดร้านกาแฟจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษี ดังต่อไปนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะจดทะเบียนภาษีมูลคำเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เราจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากผู้ขาย โดยผู้ขายจะต้องออกใบกำกับภาษีให้ ซึ่งเราต้องเก็บเอาไว้ เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเตือน (กรณีที่เราเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน) และเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรู้รายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ในกรณีที่เราจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เราต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบด้วย

ร้านคาเฟ่

เมื่อเริ่มเปิดร้านและมีรายได้ก็ต้องมีภาษีเกิดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อ
 2. มีหน้าที่จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานภาษีขาย ร้ายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30 ในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ภาษีศุลกากร 

หากเรามีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบธุรกิจ เราก็มีหน้าที่ต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

 1. เริ่มจากการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)โดยลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น
 2. ผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าโดยต้องศึกษาเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเพิ่มเติมตามแต่ละประเภทของสินค้าที่เรานำเข้ามาด้วย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

หากร้านมีการจ้างลูกจ้าง มีการเช่าสถานที่ตั้งร้านหรือจ่ายซื้อแฟรนไชส์ ก็ต้องมีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วย

 1. การจ้างลูกจ้างในกรณีที่เรามีลูกจ้างเราต้องทำการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ที่เราจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือโบนัส ฯลฯ
 2. การจัดหาสถานที่ตั้ง ผู้เช่าที่เป็นนิติบุคคลเมื่อจ่ายค่าเช่า มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 3. การจ่ายคำาแฟรนไชส์ ผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคลเมื่อจ่ายคำแฟรนไชส์ให้แก่ผู้รับที่เป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเจ้าของแฟรนไชส์ในฐานะเป็นเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้งได้แก่

 1. ครั้งแรกยื่นตามแบบ ภง.ด.94 ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน สำหรับเงินได้ในเดือนมกราคม-มิถุนายน
 2. ครั้งที่ 2 ยื่นตามแบบ ภง.ด.90 ในเดือนมกราคม-มีนาคมของปีถัดไป สำหรับเงินได้ในเดือนมกราคม-ธันวาคม โดยนำภาษีที่จ่ายครั้งแรกมาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้ในครั้งที่ 2

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เราต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยต้องยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือทางอินเทอร์เน็ตปีละ2 ครั้ง ได้แก่

 1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือน ของรอบระยะเวลาบัญชี
 2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชียื่นตามแบบ ภง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยนำภาษีที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีมาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ภาษีร้านกาแฟ

เปิดร้านขายกาแฟสด ขายกาแฟไม่มีใบเสร็จ?

เปิดร้านขายกาแฟสดในห้างฯ ตอนนี้เสียภาษีแบบเหมาจ่ายปีละ 2 ครั้ง แต่ถ้าสรรพากรมาบอกว่า ให้เสียภาษีแบบจด VAT ถ้าเราไม่จด VAT จะได้ไหมเพราะว่าขายกาแฟแก้วละ 25 บาทเอง ทำไมต้องจดVAT ด้วยก็ไม่เข้าใจ
เขาจะรู้ยอดขายได้ไงว่าได้เท่าไร แค่เขาบอกว่าที่ร้านขายดี ไม่รู้ว่าจะขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนไปถีงไหนกัน แค่ขายกาแฟไม่มีใบเสร็จสักหน่อย รบกวนท่านช่วยตอบข้อข้องใจด้วย
 
ร้านกาแฟ
 
ตอบ: ก่อนอื่นนะค่ะต้องดูค่ะว่ามีรายได้ถึง 1,800,000 บาทต่อปีหรือไม่ ถ้าถึง ก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้าไม่ถึงเราไม่เข้าก็ได้ค่ะ แต่สรรพากรจะรู้รายได้เราจากอะไร :- สรรพากรมีอำนาจตรวจสอบยอดรายได้เราได้ค่ะ อาจจะมานั่งนับดูว่าเราขายได้วันละกี่แก้ว แล้วเฉลี่ยต่อเดือนค่ะ หรืออาจจะตรวจสอบจากเครื่องบันทึกเก็บเงินสด(ถ้ามี)
 
รับทำบัญชี ร้านกาแฟ

รับทำบัญชี ร้านกาแฟ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )