ลงชื่อในแบบสบช

3 สบช ลงชื่อในแบบ นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Click to rate this post!
[Total: 236 Average: 5]

สบช3

ลงชื่อในแบบ สบช.3

ถ้าบริษัทจ้างสำนักงานทำบัญชีจัดทำบัญชีให้กับบริษัท ในการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ที่จะลงลายมือชื่อเป็นผู้ทำบัญชีในแบบ สบช.3 คือใคร

ผู้ทำบัญชีที่สำนักงานรับทำบัญชีมอบหมายให้ทำบัญชีของบริษัทจะเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ทำบัญชี และหัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชีต้องลงลายมือชื่อในฐานะหัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชีด้วย

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ลงชื่อในแบบ สบช.3
ลงชื่อในแบบ สบช.3

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top