14 วัน การลดผู้ถือหุ้นในบริษัท

การลดผู้ถือหุ้นในบริษัท
[Total: 154 Average: 5]

การลดผู้ถือหุ้นในบริษัท

บริษัทมีผู้ถือหุ้นเกิน 7 คน ต้องการให้เหลือ 3 คน ตามกฎหมายใหม่สามารถทำได้หรือไม่ ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก่อนหรือไม่ และหลังจากโอนหุ้นแล้วต้องแจ้งต่อนายทะเบียนทุกครั้งหรือไม่คะ

ตอบ: สามารถทำได้โดยการโอนหุ้นให้แก่กัน การโอนหุ้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กฎหมายบังคับให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญ ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้งภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญ ประจำปี ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นหลังจากนั้นกฎหมายไม่ได้บังคับให้แจ้งต่อนายทะเบียน กรรมการจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ต่อนายทะเบียนหรือไม่ก็ได้ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top