ลักษณะของหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน 13 รายการ หนี้สินระยะยาว

ลักษณะหนี้สิน
[Total: 544 Average: 5]

ลักษณะของหนี้สิน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน

จากความหมายของลักษณะหนี้สินที่กล่าวมาข้างต้น หนี้สิน กล่าวสรุปได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้คือ

 1. เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการซึ่งเกิดขึ้นแล้ว และสามารถกำหนดมูลค่าที่ต้องชดใช้ได้ และหรือหนี้สินบางประเภทอาจต้องวัดค่าได้จากการประมาณ ที่เรียกว่า ประมาณการหนี้สิน นั่นเอง
 2. เป็นภาระผูกพันที่กิจการไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชดใช้ได้
 3. เหตุการณ์หรือรายการค้าที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันนั้นเกิดขึ้นแล้วในอดีต

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน

และจากลักษณะของหนี้สินนั้น สามารถจำแนกประเภทของหนี้สินได้เป็น 2 ประเภทคือ

 1. หนี้สินหมุนเวียน
 2. หนี้สินระยะยาว

ความหมายของหนี้สินหมุนเวียน สำหรับหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) นั้นโดยทั่วไปหมายความถึง สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกที่มีต่อกิจการ หรือพันธะทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติและครบกำหนดที่จะต้องชำระภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการ หรือกำหนดชำระภายในระยะเวลาหนึ่งปี คำจำกัดความของหนี้สินหมุนเวียนไว้ว่า หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปีหรือภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ด้วยทรัพย์สินหมุนเวียนหรือด้วยการก่อหนี้สินระยะสั้นอื่นแทน

ลักษณะของหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนจะต้องบันทึกบัญชีไว้ด้วยจำนวนเงินสดที่จะได้รับชำระหรือตามมูลค่าหรือต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติหรือกล่าวได้ว่าเกิดตามวัฏจักรการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจนั่นเอง ซึ่งหนี้สินเหล่านี้จะต้องชำระให้หมดไปภายในระยะเวลาอันสั้น โดยปกติระยะเวลาการชำระหนี้มักจะภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการซึ่งมักไม่เกิน 1 ปี อาจมีกิจการบางประเภท เช่น กิจการทำเหมืองแร่หรือทำป่าไม้ซึ่งมีรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกตินานกว่า 1 ปี หนี้สินหมุนเวียนของกิจการประเภทนี้ก็คงมีกำหนดระยะเวลาชำระเกินกว่า 1 ปีได้ แต่โดยทั่วไปแล้วมักมีกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี

หนี้สินหมุนเวียนนี้กิจการจะต้องชำระด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ชำระหนี้ด้วยเงินสด สินค้าหรือบริการของกิจการ หรือด้วยการก่อหนี้สินหมุนเวียนชนิดอื่นขึ้นมา เช่น การชำระเจ้าหนี้การค้าด้วยการจ่ายตั๋วเงินจ่าย ซึ่งจะทำให้ปัญหาเจ้าหนี้การค้าหมดไปหรือลดลง แต่กิจการจะมีบัญชีตั๋วเงินจ่ายซึ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนเจ้าหนี้การค้า

หนี้สินต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อ

 1. หนี้สินนั้นถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล
 2. กิจการคาดว่าจะชำระหนี้สินนั้นภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานปกติ

หนี้สินที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นให้จัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ดังนั้นลักษณะสำคัญของหนี้สินคือ ต้องเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพัน หมายถึง หน้าที่หรือความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามที่ตกลงไว้ ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจากเป็นสัญญาผูกมัดหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย ทางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้คำจำกัดความของหนี้สินไว้ดังนี้ หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการขำระคืนภายใน 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหรือด้วยการก่อหนี้สินระยะสั้นอื่นแทน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่องการนำเสนองบการเงินได้กล่าวถึงลักษณะของหนี้สินหมุนเวียนไว้ดังนี้ หนี้สินต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อ

 • หนี้สินนั้นถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล
 • กิจการคาดว่าจะชำระหนี้สินนั้นคืนภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานปกติ (หนี้สินที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆนี้ให้จัดอยู่ในประเภทเป็นหนี้ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดสามารถจัดแบ่งประเภทได้หลายรูปแบบ ในที่นี้จะจัดแบ่งออกตามประเภทของหนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญและที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้เป็น 13 ประเภทดังนี้

 1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมธนาคาร (Bank Overdrafts And Loans From Banks)
 2. เจ้าหนี้การค้า (Trade Accounts Payable)
 3. ตั๋วเงินจ่าย (Notes Payable)
 4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)
  • เงินเดือนและค่าแรงค้างจ่าย (Payroll Payable)
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย (Interest Of Loans Payable)
 5. เงินปันผลค้างจ่าย (Dividend Payable)
 6. โบนัสพนักงานค้างจ่าย (Bonus Payable)
 7. รายได้รับล่วงหน้า (unearned Revenues)
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย (Valued Added Taxes Payable)
 9. ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (Income Taxes Payable)
 10. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Property Taxes Payable)
 11. เงินมัดจำหรือเงินประกัน (Returnable Deposit Or Agency Obligation)
 12. หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (Current Maturities Of Long-Term Liabilities)
 13. เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Loans From Related Companies)

หนี้สิน Liability ลักษณะสำคัญของหนี้สิน ?

หนี้สิน คือ (Liability) สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อกิจการหรือพันธะข้อผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากรายการที่กระทำในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งกิจการจะต้องจ่ายเงินหรือสินทรัพย์อย่างอื่นนอกจากเงินหรือการให้บริการในอนาคตตามพันธะข้อผูกพันนั้นๆ เพื่อปลดภาระนั้นให้หมดไป

ลักษณะสำคัญของหนี้สิน คือ ต้องเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพัน หมายถึง หน้าที่หรือความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามที่ตกลงไว้ ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจากเป็นสัญญาผูกมัดหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย หนี้สินเป็นผลของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีต ดังนั้น การได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการจึงก่อให้เกิดเจ้าหนี้การค้าหากกิจการไม่ได้จ่ายล่วงหน้าหรือชำระทันทีเมื่อส่งมอบและการรับเงินกู้จากธนาคารก่อให้เกิดภาระผูกพันในการจ่ายคืนเงินกู้ ในกรณีที่กิจการมีการรับประกันสินค้าหลังการขายกิจการอาจต้องรับรู้ค่าซ่อมแซมสินค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากยอดขายจริงเป็นหนี้สิน ซึ่งในกรณีนี้การขายสินค้าในอดีตถือเป็นรายการที่ก่อให้เกิดหนี้สิน

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top