ลักษณะงบการเงินแบบเชิงคุณภาพ

รับทำบัญชี.COM | ลักษณะงบการเงินแบบเชิงคุณภาพ

Click to rate this post!
[Total: 27 Average: 5]

ลักษณะงบการเงินแบบเชิงคุณภาพ

          รูปแบบสุดท้ายของการจัดทำบัญชีก็คือ การเสนองบการเงินให้กับหน่วยเหนือขององค์กร ซึ่งการนำเสนอนั้น นักบัญชีควรจะใส่ใจจัดทำอย่างมีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี
          ทั้งนี้ก็เพื่อให้งบการเงินที่ได้จัดทำนั้น สามารถอ้างอิงข้อมูลการเงินขององค์กรได้อย่างมีมาตรฐาน มีความเที่ยงตรง และสามารถนำไปใช้ต่อไปได้อย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องมีคุณภาพ สำหรับหลักการพื้นฐานสำคัญในการจัดทำงบการเงินให้มีลักษณะเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ เข้าใจได้ ข้อมูลที่นำเสนอในงบการเงิน เมื่อได้อ่านแล้วควรเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ทันที เราสามารถตรวจสอบงบการเงินว่ามีคุณภาพหรือไม่ โดยสังเกตจากข้อมูลงบการเงินว่าเข้าใจได้หรือไม่ โดยมีข้อตกลงว่า ผู้ที่ใช้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และความรู้ด้านบัญชีมาพอสมควร เมื่อสามารถทำงบการเงินให้เข้าใจได้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป ประโยชน์ที่ได้รับก็จะส่งผลดีต่อองค์เองได้อย่างมากเลยทีเดียว ความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ข้อมูลงบการเงินควรจะตอบโจทย์ให้ผู้ใช้สามารถประเมินเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตได้ ให้ข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวข้องในการตัดสินใจแต่ละครั้ง และควรชี้ถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่ใช้งบการเงินมีข้อมูลที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ความเชื่อถือได้ ข้อมูลที่ได้จากงบการเงินควรจะสามารถเชื่อถือได้ ข้อมูลควรจะมีการแสดงเนื้อหาที่ตรง และมีความเป็นจริงตามเนื้อหา และควรมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหลายอย่างเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ไม่ได้รับการบิดเบือนจากแหล่งอื่น ๆ การเปรียบเทียบกันได้ ข้อมูลที่ได้ควรจะนำมาเปรียบเทียบได้ เช่น การเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาเหตุกรรมเดียวกัน หรือกรณีต่างธุรกิจกัน แนวโน้มของฐานะการเงินรวมถึงผลการดำเนินงานเหล่านี้ ผู้ใช้งบการเงินควรจะสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละด้านได้เพื่อเป็นข้อมูลที่ดีในการบริหารงานของแต่ละธุรกิจ งบการเงินที่มีคุณภาพควรจะตอบโจทย์ลักษณะเหล่านี้ได้ ทั้งสามารถเข้าใจได้ มีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ มีความน่าเชื่อถือได้ และสามารถเปรียบเทียบกันได้ ด้วยเพราะงบการเงินนั้นจะเป็นข้อมูลหลักเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานการเงินของกิจการ ซึ่งความมีคุณภาพของงบการเงินที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ทั้งช่วยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร และทั้งเป็นข้อมูลที่ดีในการตรวจสอบสถานะทางการเงินขององค์กรว่ามีรายรับ รายจ่าย และมีรายได้คงเหลือเท่าไหร่ อย่างไรบ้าง ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
 
ลักษณะงบการเงินแบบเชิงคุณภาพ
ลักษณะงบการเงินแบบเชิงคุณภาพ