ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รับทำบัญชี.COM | ลืมยืนภาษีหักณที่จ่ายถ้าไม่ยื่นภาษี จะมีผล?

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไรคะ
กรณีได้หัก ภาษีเงิสนได้ ณ ที่จ่าย ไว้แล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แต่มิได้นำส่ง ผู้จ่ายเงินได้ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ควรจะยื่นไปแล้วเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อผู้จ่ายเงินหรือนายจ้าง หากคุณลืมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว คุณควรติดต่อผู้จ่ายเงินหรือนายจ้างที่ทำหน้าที่หักภาษีเพื่อขอข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนและชำระภาษีที่ครบถ้วน คุณอาจต้องขอรับแบบฟอร์มที่ถูกต้องหรือเอกสารการจ่ายเงินต่าง ๆ จากผู้จ่ายเงินหรือนายจ้างนั้น

  2. ยื่นภาษีที่ลืม หลังจากที่คุณได้รับข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น คุณจะต้องทำการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลืมไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ คุณสามารถทำการยื่นภาษีได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้านของคุณ

  3. ชำระค่าปรับ (ถ้ามี) หากคุณลืมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กำหนด อาจมีค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการชำระภาษี คุณควรตรวจสอบกับสำนักงานสรรพากรเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าปรับและวิธีการชำระ

  4. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลืมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอนาคต คุณควรจัดการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินและภาษีให้เป็นระเบียบ และติดตามกำหนดการยื่นภาษีอย่างใกล้ชิด

การลืมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาจทำให้คุณต้องเสียค่าปรับและมีผลกระทบต่อบันทึกการชำระภาษีของคุณ ดังนั้น ควรระวังและปฏิบัติตามกฎหมายทางการเงินอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการลืมในอนาคต

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )