วัสดุโรงงานผลิต

5 วัสดุโรงงาน ผลิต สินค้า ครีม ยาสีฟัน ตัวเอง

Click to rate this post!
[Total: 1692 Average: 5]

โรงงานผลิต

วัสดุโรงงาน คือ

วัสดุโรงงาน คือ สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรมต้องใช้ประกอบการผลิต แต่มิใช่ส่วนประกอบโดยตรงของสินค้าสำเร็จรูป บางครั้งมีผู้เรียกสิ่งของประเภทนี้ว่า “วัตถุทางอ้อม” วัสดุโรงงานมีลักษณะแตกต่างจากวัตถุดิบ เพราะว่า วัตถุดิบนั้นจะกลายสภาพเป็นส่วนสำคัญของสินค้าสำเร็จรูป และดังนั้นจะต้องใช้วัตถุดิบเป็นจำนวนมากพอ และสามารถคิดราคาทุนเข้าเป็นราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปได้โดยง่าย
ส่วนวัสดุโรงงานเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กน้อยที่ใช้ในการผลิต แม้ว่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เช่น ตะปูที่ใช้ทำเครื่องเรือนก็มีปริมาณน้อยเกินไป ทำให้ยากแก่การที่จะคิดราคาทุนว่า ผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งจะใช้วัสดุโรงงานประเภทนี้เป็นราคาเท่าใด ในทางปฏิบัติได้ถือวัสดุโรงงานส่วนที่ใช้หมดไปในงวดหนึ่งๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตในงวดนั้นๆ 
วัสดุโรงงานคงเหลือ เมื่อสิ้นงวดบัญชี จะนำไปแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนภายใต้หัวข้อสินค้าคงเหลือ แต่วัสดุสำนักงาน และวัสดุแผนกส่งของนั้น จะถือเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า อนุโลมแสดงไว้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

การขออนุญาต โรงงานผลิต

กระทรวงอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2430-6999 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

101 หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-581-5015 ,02-581-3225-26

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

·      123 หมู่ที่ 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยา

·      โทรศัพท์: กลุ่มนโยบายและแผนงาน 035-336579

·      กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 035-336598

·      กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 035-346091

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

414 ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 4 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์ : 02 707 7641 – 5

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

9/319 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 025950334-5 

วัสดุโรงงาน คือ
วัสดุโรงงาน คือ

วิเคราะห์ swot โรงงานผลิต

การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) เป็นเครื่องมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรระบุและเข้าใจปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ในบริบทของโรงงานผลิต การวิเคราะห์ SWOT อาจมีลักษณะดังนี้:

จุดแข็ง:

กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
พนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์
ชื่อเสียงของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและความภักดีของลูกค้า
เข้าถึงวัตถุดิบและซัพพลายเออร์
ความมั่นคงทางการเงินและทรัพยากรสำหรับการเติบโต

จุดอ่อน:

อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ล้าสมัย
ค่าแรงงานสูง
ขึ้นอยู่กับลูกค้าจำนวนจำกัด
ขาดความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และตลาด
ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัย

โอกาส:

การขยายสู่ตลาดใหม่และสายผลิตภัณฑ์
การยอมรับเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม
ความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรกับธุรกิจอื่น ๆ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การเข้าถึงเงินทุนของรัฐบาลและแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนา

ภัยคุกคาม:

การแข่งขันจากบริษัทในประเทศและต่างประเทศ
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล
ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการถดถอย
ภัยธรรมชาติและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

โดยการระบุปัจจัยภายในและภายนอกเหล่านี้ โรงงานผลิตสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนากลยุทธ์ที่จัดการกับจุดอ่อน ใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง และคว้าโอกาส ในขณะเดียวกันก็คาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

Leave a Comment

Scroll to Top