จองชื่อนิติบุคคล

รับทำบัญชี.COM | การจองชื่อนิติบุคคลกี่วันแล้วทําไงต่อ?

Click to rate this post!
[Total: 26 Average: 5]

วิธีการจองชื่อนิติบุคคล

วิธีการจองชื่อนิติบุคคลและการกรอกแบบพิมพ์
วิธีการจองชื่อนิติบุคคลสามารถจองชื่อนิติบุคคลได้ตามวิธีการดังนี้
– ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยให้ลงทะเบียนได้ที่ www.thairegistration.com
– ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียน
วิธีการกรอกแบบพิมพ์
– ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบที่ปรากฏ ในจอคอมพิวเตอร์
– ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียน ให้ดำเนินการ ดังนี้
– ให้ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนกำหนดขึ้นโดยนำไปยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น(ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจพร้อมผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)ยื่นขอจองชื่อต่อนายทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ
– ขอจองชื่อได้คราวละไม่เกิน 3 ชื่อโดยให้เรียงชื่อตามลำดับความต้องการก่อนหลัง เพราะนายทะเบียนจะไม่พิจารณาชื่อลำดับถัดไป หากชื่อลำดับก่อนได้รับการอนุญาตให้ใช้แล้ว
– การกรอกแบบจองชื่อนิติบุคคล ใช้พิมพ์ดีดหรือเขียนด้วยตัวบรรจง ก็ได้

นิติบุคคล (Legal Entity) คือ ธุรกิจหรือองค์กรที่ถูกตั้งตามกฎหมายและมีสถานะของบุคคลทางกฎหมาย นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายเป็นอิสระจากบุคคลธรรมดา และมีความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเดียวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคลมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นิติบุคคลทางกฎหมาย” หรือ “นิติบุคคลสิทธิ” และสามารถเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนได้ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการสร้าง.

นิติบุคคลสามารถเป็นอย่างต่าง ๆ ตามกฎหมายแต่ละประเทศ นิติบุคคลที่รู้จักกันมากที่สุดอาจรวมถึง

  1. บริษัทจำกัด (Limited Company) เป็นรูปแบบของนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนแบ่งเป็นหุ้น และผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อบริษัทเฉพาะตามจำนวนหุ้นที่ถือ.

  2. บริษัทมหาชน (Public Company) บริษัทที่มีหุ้นตราสารรับรองมาจากตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์รองรับของประเทศ.

  3. สมาคม (Association) องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและมีวัตถุประสงค์ทางสังคม สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้.

  4. มูลนิธิ (Foundation) มูลนิธิเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์สาธารณะและมักจดทะเบียนเพื่อการกุศล การศึกษา หรือการวิจัย.

  5. ห้างร้าน (Partnership) กลุ่มคนที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งอาจจดทะเบียนในลักษณะนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล.

  6. หน่วยงานราชการ (Government Agency) หน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและให้บริการตามภารกิจของรัฐ.

  7. บริษัทในต่างประเทศ (Foreign Company) บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศต่างประเทศและทำกิจกรรมธุรกิจในประเทศอื่น.

นิติบุคคลมีความสำคัญในการทำธุรกิจและการเงิน เนื่องจากมีความสามารถในการทำสัญญา ถือสิทธิทางทรัพย์สิน และรับผิดชอบตามกฎหมายตามต้องการ การเลือกนิติบุคคลที่เหมาะสมสำหรับกิจการของคุณสำคัญมาก และควรปรึกษานักกฎหมายและนักบัญชีเพื่อให้คำปรึกษาและความเสนอแนะในการตัดสินใจ.

อ่านเพิ่มเติม >> การจัดตั้งนิติบุคคลขั้นตอนวิธีการสิ่งที่ต้องรู้?