วิธี การปันส่วนต้นทุนร่วม สามารถทำได้อย่างไร

รับทำบัญชี.COM | วิธีการปันส่วนต้นทุนร่วมสามารถทำได้?

Click to rate this post!
[Total: 147 Average: 5]

ปันส่วนต้นทุนร่วม

การปันส่วนต้นทุนร่วม (Cost Sharing) เป็นการแบ่งปันค่าใช้จ่ายระหว่างหลายฝ่ายหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมบางอย่าง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเองแบบเต็มร้อย หรือเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันจากค่าใช้จ่ายที่แจกแจง.

นี่คือตัวอย่างการปันส่วนต้นทุนร่วม

  1. โครงการวิจัย หลายครั้งที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือวิจัยที่ต้องการทรัพยากรและงบประมาณมากมาย หลายหน่วยงานหรือสถาบันวิจัยจะร่วมมือกันในโครงการวิจัยนี้และปันส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยมีทรัพยากรที่เพียงพอ.

  2. ความร่วมมือในการจัดงาน บางครั้งกิจกรรมหรืองานที่มีการร่วมมือระหว่างองค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมต้องแบ่งปันค่าใช้จ่าย เช่น การจัดงานสัมมนาหรืองานกีฬา.

  3. โครงการการศึกษา ในการศึกษาหลายๆ โครงการการศึกษาที่รู้จัก เช่น โครงการการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงการศึกษาวิจัยที่ต้องการทรัพยากรและงบประมาณสำหรับการดำเนินการ จะมีการร่วมมือระหว่างหลายฝ่ายโดยการปันส่วนต้นทุน.

การปันส่วนต้นทุนร่วมมีข้อดีอย่างมาก เช่น ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเอง การใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ

การคิดการปันส่วนต้นทุนร่วมสามารถทำได้ในหลายวิธีตามลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมที่เราต้องการร่วมมือกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างของวิธีการคิดการปันส่วนต้นทุนร่วม

  1. การแบ่งค่าใช้จ่ายเท่าๆ กัน ในกรณีที่หลายๆ ฝ่ายมีส่วนร่วมในโครงการ เช่น การจัดงานอีเวนต์ สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายทุกฝ่ายเท่าๆ กัน เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น.

  2. การแบ่งค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน ในบางกรณี ค่าใช้จ่ายอาจถูกแบ่งแยกตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายร่วมมือนำเข้ามาในโครงการ ยิ่งไปกว่านั้น การแบ่งค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนสามารถทำให้การร่วมมือเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น.

  3. การสร้างกองทุนร่วม หากโครงการมีความซับซ้อนและมีระยะเวลายาวนาน ควรพิจารณาการสร้างกองทุนร่วมที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ และสมาชิกของโครงการสามารถส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อใช้ในการครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น.

  4. การแบ่งค่าใช้จ่ายตามบริการ ถ้าโครงการมีหลายบริการหรือส่วนประกอบ สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายตามบริการได้ เช่น การจ้างบริการขนส่ง การสนับสนุนเทคโนโลยี หรือการจ้างงาน.

  5. การเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการ ในบางกรณี เราอาจกำหนดราคาให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้า แล้วกำหนดวิธีการเก็บเงินและแบ่งปันค่าใช้จ่ายกับฝ่ายร่วมมือ แบบนี้สามารถทำให้เรากำหนดราคาขายสินค้าหรือบริการอย่างเหมาะสม.

  6. การสร้างพันธมิตรธุรกิจ บางครั้ง เราอาจทำสัญญาพันธมิตรธุรกิจกับบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญที่เราต้องการ และแบ่งปันค่าใช้จ่ายและกำไรในสัญญานี้.

  7. การสร้างแผนการเงิน ในท้ายสุด ควรสร้างแผนการเงินที่ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายและการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน โดยคำนึงถึงความต้องการและสภาพการเงินของทุกฝ่าย.

การคิดการปันส่วนต้นทุนร่วมเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนและขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการและความต้องการของฝ่ายร่วมมือ ดังนั้น ควรระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างชัดเจนในสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเพื่อประกันความเข้าใจและความโปร่งใสในการปันส่วนต้นทุนร่วม.

วิธี การปันส่วนต้นทุนร่วม สามารถทำได้อย่างไร

วิธีการปันส่วนต้นทุนร่วมมี 4 วิธี ได้แก่

1. วิธีถัวเฉลี่ย จะเป็นการแบ่งโดยถัวเฉลี่ยต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามจำนวนที่ผลิตได้ โดยถือหลักว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านกระบวนการผลิตเดียวกันก็ควรที่จะได้รับต้นทุนการผลิตเท่ากัน  

2. วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เวลาที่ใช้ผลิตต่างกัน ดังนั้น จึงต้องดูความแตกต่าง แล้วนำมาพิจารณาในรูปของน้ำหนักให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก่อน แล้วจึงแบ่งต้นทุนร่วมให้ตามสัดส่วนของน้ำหนักที่คำนวณได้ วิธีนี้นิยมใช้กับอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือผลไม้กระป๋อง น้ำมัน เคมีภัณฑ์ เป็นต้น  

3. วิธีราคาตลาด หรือ มูลค่าขายสัมพัทธ์ ในการผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อหวังกำไร ราคาขายหรือราคาตลาดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะครอบคลุมส่วนที่เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งกำไรที่กิจการต้องการ หรือสามารถกล่าวได้อีกอย่างคือ ราคาขายมีส่วนสันพันธ์กับต้นทุน ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายต่อหน่วยสูงก็จะมีต้นทุนสูงตามไปด้วย และผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำก็จะมีต้นทุนต่ำไปตามสัดส่วน

4. วิธีอัตรากำไรคงที่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่จะให้กำไรแก่กิจการในอัตราที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดอัตรากำไรที่ต้องการไว้ล่วงหน้า แล้วนำอัตรากำไรนี้ไปคำนวณจำนวนกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละประเภท และนำไปคำนวณหาต้นทุนรวมและต้นทุนก่อนจุดแยกตัว ซึ่งเป็นต้นทุนร่วมที่แบ่งให้สินค้าแต่ละชนิด แล้วพบกันใหม่บทความหน้า

 
วิธี การปันส่วนต้นทุนร่วม สามารถทำได้อย่างไร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )