วิธีการเสียภาษีเงินได้

รับทำบัญชี.COM | วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 35 Average: 5]

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเอง โดยทั่วไปผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องคำนวณภาษีและยื่นแสดงรายการตามกำหนดเวลาที่กฏหมายบัญญัติไว้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของนิติบุคคลและวิธีการคำนวณการเสียภาษี
2.การเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ที่จ่าย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในบางกรณีต้องหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งรัฐบาลโดยหักไว้นั้นให้ถือเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ
3.การเสียภาษีโดยการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้คำนวณและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจเรียกตรวจสอบและประเมินเงินภาษีรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้อง

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)