วิธีควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารภายในกิจการ

ควบคุมภายในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
[Total: 350 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสำคุญต่อองค์กรไม่น้อย ?

การควบคุมภายในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสำคุญต่อองค์กรไม่น้อย กิจการจึงควรมีกกระบวนการควบคุมภายในที่ดีด้วย เช่น เงินเดือน
-มีกี่กำหนดฝ่ายที่รับผิดชอบที่แน่นอนในการจ่ายเงินเดือนทุกครั้ง
-การจ่ายเงินเดือนพนักงานแต่ละคน จะโอนเข้าบัญชีธนาคารแทนการจ่ายเงินสด เพื่อป้องกันการทุจริต
-มีรายละเอียดและหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง ลามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
-มีการจัดทำแฟ้มรายบุคคลของพนักงานแต่ละคน พร้อมทั้งเอกสารายละเอียดครบถ้วน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
ค่าเสื่อมราคา
-มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการจัดประเภท สินทรัพย์ และระยะเวลาในการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภท
-มีการเปรียบเทียบกับประมาณการอย่างสม่ำเสมอ
-การสอบทานการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-มีการกำหนดอัตราการเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้อย่างแน่นอน
-การเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องจากผู้มีอำนาจ
ค่าประกันภัย
-การกำหนดวงเงินประกันมีความเหมาะสมกับราคาตลาดของทรัพย์สินที่ทำประกัน
-จัดทำและบันทึกระวัติการซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการวงแผนบำรุงรักษา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่
-มีการเปรียบเทียบรายการวามเสียหายกับหลักฐานการเรียกค่าชดเชย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 21, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top