ควบคุมภายในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รับทำบัญชี.COM | วิธีควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารภายในกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสำคุญต่อองค์กรไม่น้อย

การควบคุมภายในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสำคุญต่อองค์กรไม่น้อย กิจการจึงควรมีกกระบวนการควบคุมภายในที่ดีด้วย เช่น เงินเดือน
-มีกี่กำหนดฝ่ายที่รับผิดชอบที่แน่นอนในการจ่ายเงินเดือนทุกครั้ง
-การจ่ายเงินเดือนพนักงานแต่ละคน จะโอนเข้าบัญชีธนาคารแทนการจ่ายเงินสด เพื่อป้องกันการทุจริต
-มีรายละเอียดและหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง ลามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
-มีการจัดทำแฟ้มรายบุคคลของพนักงานแต่ละคน พร้อมทั้งเอกสารายละเอียดครบถ้วน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
ค่าเสื่อมราคา
-มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการจัดประเภท สินทรัพย์ และระยะเวลาในการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภท
-มีการเปรียบเทียบกับประมาณการอย่างสม่ำเสมอ
-การสอบทานการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-มีการกำหนดอัตราการเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้อย่างแน่นอน
-การเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องจากผู้มีอำนาจ
ค่าประกันภัย
-การกำหนดวงเงินประกันมีความเหมาะสมกับราคาตลาดของทรัพย์สินที่ทำประกัน
-จัดทำและบันทึกระวัติการซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการวงแผนบำรุงรักษา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่
-มีการเปรียบเทียบรายการวามเสียหายกับหลักฐานการเรียกค่าชดเชย
 
Click to rate this post!
[Total: 113 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )