ในการเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

รับทำบัญชี.COM | จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท ออนไลน์ 5 ล้าน DBD?

Click to rate this post!
[Total: 266 Average: 5]

ในการเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักเกณฑ์ในการเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 1220-1223 และ 1228 ซึ่งการเพิ่มทุนในบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 136-138 จึงสรุปได้ ดังนี้
1. บริษัทจะเพิ่มทุนได้ด้วยการออกหุ้นใหม่ ตามมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ตามมาตรา 1220 ส่วนบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 136 วรรค 2
2. หุ้นทุนที่ออกใหม่ด้วยการเพิ่มทุนจะต้องชำระด้วยเงินสด เว้นแต่จะทำตามมติพิเศษของประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกล่าวไว้ใน มาตรา 1221 ในส่วนบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อได้จำหน่ายหุ้นทุนที่เพิ่มได้บางส่วนแล้ว บริษัทจะขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วต่อนายทะเบียนโดยแบ่งออกเป็นงวดๆ ละไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่เสนอขายก็ได้ตาม มาตรา138
3. หุ้นที่ออกใหม่ต้องเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ตาม มาตรา 1222 ซึ่งจะต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุนทุกๆ คน โดยระบุจำนวนหุ้นให้ทราบว่าจะซื้อได้กี่หุ้นและให้กำหนดวัน ถ้าหากพ้นกำหนดผู้ถือหุ้นไม่รับการซื้อ กรรมการสามารถนำหุ้นออกขายให้แก่คนอื่นหรือจะซื้อไว้เองได้ ส่วนบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 137
4. หนังสือบอกกล่าวที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นใหม่นั้น ต้องลงวัน เดือน ปีและลายมือชื่อของกรรมการ กำหนดไว้ในมาตรา 1223 ส่วนบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 138 วรรค 3
5. มติพิเศษซึ่งอนุญาตให้เพิ่มทุนนั้น บริษัทต้องจดทะเบียนภายใน 14 วัน ซึ่งนับตั้งแต่ได้ลงมตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 1228 ส่วนบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 136 วรรค 3 *** จากหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่และจะต้องจำหน่ายไปยังผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลอื่น ในหลักการทางการบัญชี สามารถออกหุ้นใหม่ได้ 2 วิธี คือ
  1. ออกหุ้นใหม่โดยการนำออกจำหน่าย
  2. ออกหุ้นใหม่โดยการจ่ายเป็นหุ้นปันผล

 
 

เพิ่มทุนเกิน 5 ล้าน dbd

การเพิ่มทุนเกิน 5 ล้าน dbd เป็นกระบวนการที่บริษัทต้องการเพิ่มยอดทุนที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาทในบัญชีของตนเอง การเพิ่มทุนเกินนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนอย่างรวดเร็วและง่ายต่อการดำเนินกิจการของตนได้

ตัวอย่าง: บริษัท ABC Co., Ltd. เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและต้องการเพิ่มทุนเกิน 5 ล้าน dbd ในบัญชีของตนเพื่อการขยายกิจการ โดยบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนโดยโอนเงินจากบัญชีธนาคารของผู้เรียกเก็บเงินส่วนตัวของผู้ร่วมทุนมายังบัญชีบริษัท โดยทำเสร็จสิ้นการเพิ่มทุนเกิน 5 ล้าน dbd ในเวลาไม่กี่นาที บริษัทจึงสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีความสะดวกและรวดเร็ว

ตัวอย่างเพิ่มทุน

ตัวอย่างเพิ่มทุนเป็นกระบวนการที่บริษัททำเพื่อเพิ่มยอดทุนในบัญชีของตน โดยการเพิ่มทุนนั้นสามารถทำได้ในหลายวิธี ซึ่งตัวอย่างดังต่อไปนี้จะแสดงถึงวิธีการเพิ่มทุนบางแบบ:

  1. จดทะเบียนเพิ่มทุน dbd:

    • บริษัท XYZ Co., Ltd. ต้องการเพิ่มทุนในบัญชีของตนจากจำนวนเงินเดิม 2 ล้าน dbd เป็น 5 ล้าน dbd โดยการจดทะเบียนเพิ่มทุน dbd กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อทำให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นและเสริมความเชื่อมั่นให้กับพาร์ทเนอร์และลูกค้า
  2. เพิ่มทุนจดทะเบียนออนไลน์:

    • บริษัท DEF Co., Ltd. ต้องการเพิ่มทุนในบัญชีของตนผ่านระบบออนไลน์ โดยกระบวนการนี้จะเป็นการกรอกแบบฟอร์มและยื่นคำขอเพิ่มทุนจดทะเบียนผ่านเว็บไซต์หนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนและประหยัดเวลาในการดำเนินการ

เพิ่มทุนบริษัท

เพิ่มทุนของบริษัทหมายถึงกระบวนการที่บริษัทตัดสินใจเพิ่มจำนวนทุนหรือเงินลงทุนในบัญชีของตน โดยส่วนมากจะเป็นการเพิ่มทุนด้วยการลงทุนเงินสดหรือการจัดหาทุนจากแหล่งที่มาต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทในการขยายกิจการหรือโครงการต่างๆ

ตัวอย่าง: บริษัท GHI Co., Ltd. ต้องการเพิ่มทุนในบัญชีของตนเพื่อลงทุนในโครงการใหม่ที่มีโอกาสในการทำกำไรสูง บริษัทจึงเริ่มต้นการเพิ่มทุนโดยเข้าร่วมกับนักลงทุนภายนอก โดยทำสัญญาในการลงทุนร่วมกันเพื่อเพิ่มยอดทุนในบัญชีของบริษัท ตัวอย่างเช่นบริษัทได้รับการลงทุนจากนักลงทุนภายนอกในรูปแบบของเงินสดหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เช่น การลงทุนในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ หุ้น หรือพันธบัตรหนี้ ซึ่งเพิ่มทุนจะช่วยเสริมและสนับสนุนให้กับโครงการหรือกิจการที่ต้องการเติบโตและพัฒนาต่อไป

ตัวอย่าง เพิ่มทุน ชำระ 25

ตัวอย่างเพิ่มทุนชำระ 25 เป็นกระบวนการที่บริษัทต้องการชำระยอดทุนที่ขาดเพื่อทำให้ทุนบริษัทอยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งจำนวนทุนที่ต้องชำระอาจจะมาจากส่วนของผู้เรียกเก็บเงินส่วนตัวหรือผู้ร่วมทุน การเพิ่มทุนชำระนี้สามารถทำได้โดยการโอนเงินหรือชำระเงินตามวิธีที่ตกลงกันระหว่างผู้เรียกเก็บเงินส่วนตัวหรือผู้ร่วมทุนกับบริษัท

ตัวอย่าง: บริษัท JKL Co., Ltd. ต้องการชำระยอดทุนที่ขาดอยู่ในบัญชีของตนจำนวน 25 หน่วย บริษัทจึงทำการโอนเงินจากบัญชีผู้เรียกเก็บเงินส่วนตัวของผู้ร่วมทุนมายังบัญชีบริษัทเพื่อชำระยอดทุนที่ขาดเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลทางการเงินและการบัญชี การเพิ่มทุนชำระนี้ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาความสมดุลในบัญชีได้

ค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในกระบวนการจดทะเบียนการเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำขอ รวมถึงการออกเอกสารและค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจดทะเบียนนั้น

ตัวอย่าง: บริษัท MNO Co., Ltd. ต้องการจดทะเบียนเพิ่มทุน dbd ในจำนวน 10 ล้าน dbd บริษัทจึงต้องชำระค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มทุนแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งค่าบริการนี้จะคำนวณตามอัตราที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องชำระค่าบริการดังกล่าวก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัท จะทำเมื่อใด

การเพิ่มทุนของบริษัทสามารถทำได้ในหลายสถานการณ์และขณะที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างสถานการณ์ที่บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มทุนได้เป็นอย่างต่อไปนี้:

  1. การขยายกิจการ: เมื่อบริษัทต้องการขยายกิจการหรือเปิดสาขาใหม่ อาจจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น การจัดสรรทุนเพื่อซื้อสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการขยายกิจการ

  2. โครงการลงทุนใหม่: เมื่อบริษัทต้องการลงทุนในโครงการใหม่ที่มีโอกาสในการทำกำไรสูง อาจจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนและดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้

  3. การแก้ไขสภาวะการเงินที่บกพร่อง: เมื่อบริษัทพบว่าสภาวะการเงินของตนอยู่ในสถานการณ์ที่บกพร่อง อาจจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อชดเชยข้อเสียหรือชำระหนี้ที่ค้างคาว และเพิ่มสภาวะเงินสดของบริษัท

  4. การตอบสนองต่อโอกาสธุรกิจ: เมื่อบริษัทได้รับโอกาสธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีโอกาสในการทำกำไร อาจจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อให้สามารถรับโอกาสดังกล่าวได้ โดยการลงทุนในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดใหม่ หรือเพิ่มพื้นที่การผลิต เป็นต้น

สรุปได้ว่า การเพิ่มทุนของบริษัทจะทำเมื่อบริษัทต้องการขยายกิจการหรือโครงการใหม่ และต้องการเติบโตและพัฒนาต่อไป การตัดสินใจเพิ่มทุนจะขึ้นอยู่กับความต้องการและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเอง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )