ศัพท์บัญชี

รับทำบัญชี.COM | ศัพท์บัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1000?

ศัพท์บัญชี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับบัญชีพร้อมคำแปล ความหมายภาษาไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทย ความหมายภาษาไทย
Account บัญชี บัญชีที่ใช้เก็บรายการทางการเงิน
Balance ยอดคงเหลือ จำนวนเงินที่เหลือในบัญชี
Asset สินทรัพย์ ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคล
Liability หนี้สิน หนี้ที่ต้องชำระกลับให้แก่ผู้อื่น
Revenue รายได้ เงินที่ได้รับจากกิจกรรมหรือการขาย
Expense ค่าใช้จ่าย จำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินงานหรือธุรกิจ
Income Statement งบกำไรขาดทุน เอกสารที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท
Balance Sheet งบทดลอง เอกสารที่แสดงสถานะทางการเงินของบริษัท
Cash Flow กระแสเงินสด เพิ่มหรือลดของเงินที่ได้รับหรือใช้ในเวลาที่กำหนด
Audit การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบรายละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นประจำ
Depreciation ค่าเสื่อมราคา การลดมูลค่าของทรัพย์สินในระยะเวลา
Equity ส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าส่วนแบ่งของเจ้าของบริษัท
Journal สมุดรายวัน สมุดที่บันทึกรายการการเงินตามลำดับเวลา
Ledger สมุดบัญชี เอกสารที่รวบรวมและแสดงรายละเอียดของรายการบัญชี
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
Cash เงินสด เงินที่สามารถใช้ได้ทันที
Cost of Goods Sold ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่ขาย
Credit เครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระให้กับผู้อื่น
Debit เดบิต จำนวนเงินที่ยืมหรือค้างชำระ
Dividend ปันผล เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
Financial Statement งบการเงิน เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัท
Gross Profit กำไรขั้นต้น รายได้สุทธิหลังหักต้นทุน
Invoice ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงรายละเอียดการขายและยอดเงินที่ต้องชำระ
Net Income กำไรสุทธิ รายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ
Payroll ภาษีเงินเดือน รายการเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน
Profit กำไร ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ
Purchase การซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
Sales การขาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการ
Tax ภาษี เงินที่เสียให้กับรัฐ
Trial Balance งบทดลองยอดคงเหลือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเงินของบัญชีทั้งหมดเท่ากัน
Accrual รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกรายการทางการเงินก่อนเกิดเหตุการณ์
Amortization การคืนค่า กระบวนการลดยอดหนี้เป็นส่วนย่อย ๆ ในระยะเวลา
Bad Debt หนี้สูญ หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
Bookkeeping งานบัญชี กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
Capital ทุน ยอดเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ

Accounting การบัญชี

Accounting Framework แม่บทการบัญชี

Assets สินทรัพย์

Accrual Basis เกณฑ์คงค้าง

Accrued Exprenses ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

Accrued Incomes รายได้ค้างรับ

Authorized Share Capital ทุนจดทะเบียน

Appropriated จัดสรรแล้ว

Acquisition Costs ค่าใช้จ่ายในการจัดหา

Accounting of Owners Equity การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

Accounts Payable เจ้าหนี้

Account Equation สมการบัญชี

Account Balance ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท

Account Cycle วงจรบัญชี

Available for Sales ตราสารหนี้เผื่อขาย

Accounts Receivable ลูกหนี้

Accounting for Natural Resoures or Wasting Assets and Depletion การบัญชีสำหรับทรัพยากรธรรมชาติและมูลค่าเสื่อมสิ้น

Average วิธีถัวเฉลี่ย

Abnormal Spoilage หน่วยเสียเกินปกติ

Allocation of by Products วิธีการปันส่วน

Allocation of Joint Products วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วม

Balance Sheet งบดุล

Bonds หุ้นกู้

Basic Accounting Concepts

Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

Business Transaction รายการค้าหรือรายการธุรกิจ

Bad Debt หนี้สูญ

Bank Statement ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

Bank Overdraft เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

Bank Reconciliation งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

Base Stock ตีราคาตามราคาสินค้าสำรองประจำ

Bill of Exchange ตั๋วแลกเงิน

By Product ผลิตภัณฑ์พลอยได้

Cash Receipts Journal สมุดรายวันรับเงิน

Conservation ความระมัดระวัง

Completeness ความครบถ้วน

Comparability การเปรียบเทียบกันได้

Corporation or Limited Company บริษัทจำกัด

Cash Flow Staetment งบกระแสเงินสด

Current Assets สินทรัพย์หมุนเวียน

Cash and Deposits at Financial Institutions เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
Current Investments เงินลงทุนชั่วคราว

Current Portion of Long-term Loans เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

Cash Flow from Operating Activities กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

Cash Flow from Investing Activities กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

Company Limited บริษัทจำกัด

Common Stock หุ้นสามัญ

Current Liabilities หนี้สินหมุนเวียน

Capital Account บัญชีทุน

Capital Stock ทุนเรือนหุ้น

Correction of Errors การแก้ไขรายการผิดพลาด

Closing Entries การปิดบัญชี

Corporate Income Tax ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Cash Disbursements Journal สมุดรายวันจ่ายเงิน

Copyrights ลิขสิทธิ์

Chart of Account ผังบัญชี

Cash on Hand, Cash เงินสดในมือ

Cash at Bank เงินฝากธนาคาร

Current Account ประเภทกระแสรายวัน

Cash Short and Over เงินขาดและเกินบัญชี

Check Returned เช็คคืน

Cost of Sales ต้นทุนขาย

Credit Note ใบลดหนี้

Capital Expenditures รายจ่ายฝ่ายทุน

Cost of Production Reports งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต

Clock Card บัตรลงเวลา

conversion Costs ต้นทุนแปรสภาพ

Deferred Incomes รายได้รับล่วงหน้า

Drawing Account บัญชีเงินถอน

Deferred Costs ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

Depletion มูลค่าเสื่อมสิ้น

Doubtful Debt หนี้สงสัยจะสูญ

Depreciation มูลค่าเสื่อมสิ้น

Deposit in Transit เงินฝากระหว่างทาง

Debit Note ใบเพิ่มหนี้

Development Costs ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

Discounting Notes Receivable ตั๋วเงินรับขายลด

Dishonored Notes Receivable ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ

Dishonored Discount Note Receivable ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ

Drop Product or Drop Section Decisions การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก

Expenses ค่าใช้จ่าย

Equity ส่วนของเจ้าของ

Extraordinary Items Net รายการพิเศษสุทธิ

Exploration Costs ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ

Equivatent Units หน่วยที่ผลิตเสร็จ

Financial Statement งบการเงิน

Fair Value มูลค่ายุติธรรม

Fiscal Year ปีการเงิน

Financing Activities กิจกรรมจัดหาเงิน

Freight ค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง

Fixed Account ประเภทฝากประจำ

For Bank ต้นฉบับสำหรับธนาคาร

For Customer สำเนาสำหรับลูกค้า

First – in, First – out ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน

Foreign Bill ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ

Finished Goods สินค้าสำเร็จรูป

Gross Profit กำไรขั้นต้น

General Ledger สมุดแยกประเภททั่วไป

General Journal สมุดรายวันทั่วไป

Good in Process สินค้าระหว่างผลิต

Held to Maturity Securities ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด

Industry Practice หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท

Individual Proprietorship กิจการร้านเจ้าของคนเดียว

Income Statement งบกำไรขาดทุน

Inventories สินค้าคงเหลือ

Intangible Assets สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

Issued and Paid-up Share Capital ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

Interest Expenses ดอกเบี้ยจ่าย

Income Tax Expenses ภาษีเงินได้

Investing Activities กิจกรรมลงทุน

Input Tax ภาษีซื้อ

Invoice ใบกำกับสินค้า

Investment เงินลงทุน

Investment in Debt Securities เงินลงทุนในตราสารหนี้

Inland Bill ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ

Interest-Bearing Note ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย

Idle Capacity กำลังการผลิตว่างเปล่า

Incremental Cost ต้นทุนส่วนเพิ่ม

Incremental Revenue รายได้ส่วนเพิ่ม

Job Order Cost System วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ

Joint Product ผลิตภัณฑ์ร่วม

Joint Costs ต้นทุนร่วม

Liabilities หนี้สิน

Long-term Loans From Relates Parties เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Long-term Investment เงินลงทุนระยะยาว

Legal Reserve สำรองตามกฎหมาย

Ledger บัญชีแยกประเภท

Last Invoice Price ตีราคาตามราคาที่ซื้อครั้งสุดท้าย

Last – in, First – out ตีราคาตามหลักเข้าที่หลัง – ออกก่อน

Lower of Cost or Net Realizable Value การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า

Long Term Liabilities หนี้สินระยะยาว

Materiality หลักการมีสาระสำคัญ

Moving Average ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า

Material Requisition Journal สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ

Main Product ผลิตภัณฑ์เอก

Neutrality ความเป็นกลาง

Non-current Assets สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Non-current Liabilities หนี้สินไม่หมุนเวียน

Net Profit (Loss) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

Notes Receivable ตั๋วเงินรับ

Non – interest – Bearing Note ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย

Negotiation of Bill การโอนตั๋วเงิน

Natural Resources ทรัพยากรธรรมชาติ

Normal Spoilage หน่วยเสียปกติ

Other Long – term Loans เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

Other Short – term Loans เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

Other Current Assets สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

Other Current Liabilities หนี้สินหมุนเวียนอื่น

Other Long – term Investments เงินให้กู้ยืมระยะยาว

Other Non-current Liabilitie หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

Owner’s Equity ส่วนของเจ้าของกิจการ

Other Reserves สำรองอื่น

Other Income รายได้อื่น

Other Expenses ค่าใช้จ่ายอื่น

Operating Activities กิจกรรมดำเนินงาน

Opening Entries รายการเปิดบัญชี

Outstanding Check เช็คค้างจ่าย

Others-Accounts Payable เจ้าหนี้อื่น

Output Tax ภาษีขาย

Partnership ห้างหุ้นส่วน

Prepaid Expenses ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

Premium on Share Capital ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

Profit (Loss) from the Sale of Good and the endering of Service กำไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการให้บริการ

Profit (Loss) before Interest and Income Tax Expenses กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

Posting การผ่านรายการ

Periodic Inventory Method วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง

Perpetual Inventory Method วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนี่อง

Purchases Discounts ส่วนลดรับ

Petty Cash เงินสดย่อย

Post – Dated Check เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

Preferred Stocks หุ้นบุริมสิทธิ

Patents สิทธิบัตร

Purchases Journal สมุดรายวันซื้อ

Promissory Note ตั๋วสัญญาใช้เงิน

Parallel Processing ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน

Process Costing การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต

Perpetual การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง

Relevance ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

Reliability ความเชื่อถือได้

Representational Faithfulness การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

Revenues รายได้

Report Form แบบรายงาน

Revenues from the Sale of Goods and the Rendering of Services รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

Reversing Entries การกลับรายการปรับปรุง

Retained Earnings กำไรสะสม

Receivable Others ลูกหนี้อื่น ๆ

Revenue Expenditures รายจ่ายฝ่ายรายได้

Restoration Costs ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน

Research and Development Costs ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

Reversal Cost Method วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ

Short – term Loans to Related Parties เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Short – term Loans from Related Parties เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Shareholder’s Equity ส่วนของผู้ถือหุ้น

Selling and Administrative Expenses ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

Statement of Changes in Owner’s Equity งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

Sale การขายสินค้า

Specific Identification ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง

Simple Average ราคาทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วย

Standard Cost ตีราคาตามราคาต้นทุนมาตรฐาน

Saving Account ประเภทออมทรัพย์

Stock Splits Up การแบ่งแยกหุ้น

Stock Splits Down การรวมหุ้น

Statement of Cash Flows งบกระแสเงินสด

Subsidiary Account Receivable สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว

Sale Returned and Allowed Journal รับคืนสินค้าและราคาที่ลดให้

Specific Identifiable Intangible Assets สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้

Sequential Processing ระบบช่วงการผลิตแบบเรียงลำดับ

Selective Processing ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร

Special – Order Decisions การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ

Shutdown Cost ต้นทุนปิดโรงงาน

Trademarks เครื่องหมายการค้า

Trade – Accounts Payable เจ้าหนี้การค้า

Trade Discount ส่วนลดการค้า

The Monetary Unit การใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี

The Entity ความเป็นหน่วยงานของกิจการ

The Objectivity Principle การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม

The Time Period รอบเวลา

The Going Concern การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง

The Cost ราคาทุน

The Revenue Realization การบันทึกรายได้

The Matching Principle การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้

The Accrual Principle หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง

The Approximation Assumption หลักการประมาณ

The Consistency Principle หลักความสม่ำเสมอ

The Full Disclosure Principle หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

Timeliness ทันต่อเวลา

Trade off Between Benefits and Costs ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไป

Trade off Between Qualitative Characteristies ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ

Trade Account Receivables, Net ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

Trade Account Payable เจ้าหนี้การค้า

Treasury Stock หุ้นทุนซื้อคืนมา

Trial Balance งบทดลอง

The Flow of Goods คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า

The Flow of Cost คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน

Temporary Investment เงินลงทุนชั่วคราว

Temporary Shutdown Decisions การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว

Understandability ความเข้าใจได้

Unappropriated ยังไม่ได้จัดสรร

Unidentifiable สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารถระบุได้

Work Sheet กระดาษทำการ

Weighted Average ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น

Wasting Assets สินทรัพย์สิ้นเปลือง

Withholding Tax ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Work in Process งานระหว่างทำ

Weighted Average Costing วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กระแสเงินสด cash flow
กระแสเงินสดเข้า cash inflow
กระแสเงินสดออก cash outflow
กระดาษทำการสอบบัญชี audit working papers
กลุ่มหลักทรัพย์ security portfolio
กองทุน fund
กองทุนจม sinking fund
กองทุนบำเหน็จ บำนาญ pension fund
กองทุนพันธบัตร boud fund
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund
ก่อนหักรายจ่าย gross
การเช่า leasing
การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี accounting change
การเปิดเผยข้อมูล disclosure
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง private offering,
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป public offering
การแปลงสภาพ conversion
การแยกหุ้นทุน stock split
การแลกเปลี่ยน barter
การแลกเปลี่ยนเช็ค exchange cheque
การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน currency seap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน single currency interest rate swap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน cross currency interest rate swap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง basis swap
การโอนสิทธิ assignment
การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน assigned accounts receivable
การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี accounting valuation
การขายผ่อนส่ง installment sale
การควบกิจการ business combination
การควบกิจการ merger
การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน budgetary control
การควบคุมจำนวนการผลิต production control
การควบคุมทางการบัญชี accounting control
การควบคุมภายใน internal control
การควบคุมสินค้าคงเหลือ inventory control
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น compound interest depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม group depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม composite depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง accelerated depreciation
การจัดสรร appropriation
การจัดสรรกำไรสุทธิ appropriation of net income
การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า account receivable financing
การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย matching
การจ้างงาน employment
การจำนำบัญชีลูกหนี้ pledging of accounts receivable
การซื้อขายบัญชีลูกหนี้ factoring
การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ analytical review
การตรวจสอบใบสำคัญ vouching
การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ pre audit
การตรวจสอบการจัดการ management audit
การตรวจสอบการดำเนินงาน operational audit
การตรวจสอบการปฏิบัติการ performance audit
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด compliance audit
การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ audit through the computer
การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์ audit around the computer
การตรวจสอบงบการเงิน financial audit
การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่ physical check,
การตรวจสอบด้านบริหาร administrative audit
การตรวจสอบบัญชี audit
การตรวจสอบบัญชี auditing
การตรวจสอบบัญชีประจำปี annual audit
การตรวจสอบบัญชีภายใน internal audit
การตั้งราคาจากทุน cost-plus pricing
การตัดค่าสูญสิ้น depletion
การตัดบัญชี amortization
การตัดยอด cut-off
การตีราคาใหม่ revaluation
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน first in, first out FIFO
การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน last in, first out LIFO
การทดลองปฏิบัติ reperformance
การทดสอบ test
การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี audit test
การบวกแนวตั้ง footing
การบัญชี accounting
การบัญชีเงินกองทุน fund accounting
การบัญชีการเงิน financial accounting
การบัญชีต้นทุน cost accounting
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ job order costing
การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง process costing
การบัญชีต้นทุนทางตรง direct costing
การบัญชีต้นทุนผันแปร variable costing
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน standard costing
การบัญชีต้นทุนรวม full costing
การบัญชีต้นทุนร่วม full absorption costing
การบัญชีตามความรับผิดชอบ responsibility accounting
การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม functiconal accounting
การบัญชีบริหาร administrative accounting
การบัญชีรัฐบาล governmental accounting
การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ merger accounting
การบัญชีสำหรับหน่วยงาน entity accounting
การบัญชีสำหรับองค์การ enterprise accounting
การบันทึกรายการในสมุดบัญชี accounting entry
การปฏิบัติทางการบัญชี accounting practice
การประเมินราคา appraisal
การประมาณการ forecasting
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา depreciation adjustment
การปรับปรุงรายการ adjustment
การปริวรรตเงินตรา foreian exchange
การปันส่วน, การแบ่งส่วน allocation
การปันส่วนต้นทุน cost allocation
การปิดบัญชีประจำปี annual closing
การผ่านรายการบัญชี posting
การฝากขาย consignment
การพิสูจน์ยอด reconciliation
การยืนยันความถูกต้อง confirmation
การรวมกิจการ consolidation
การรวมกิจการ merger
การร่วมค้า joint venture
การรับรองตั๋วแลกเงิน acceptance
การรับรู้รายได้ revenue recongnition
การลงบัญชี bookkeeping
การลดค่าเงินตรา devaluation
การวางแผนการตรวจสอบบัญชี audit planning
การวางแผนภาษีอากร tax planning
การวิเคราะห์ analysis
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน break-even analysis
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ cost-benefit analysis
การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร cost-volume-profit analysis
การวิจัยตลาด marketing research
การวิจัยทางการตลาด market research
การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก external audit
การสอบยันความถูกต้อง cross check
การอ้างอิงระหว่างกัน cross-reference
เกณฑ์เงินสด cash basis
เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ accrual basis
เกณฑ์ทางการบัญชี basis of accounting
แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี accounting error adjustment
กำไร gains
กำไร profit
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว realized gain (loss)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น unrealized gain (loss)
กำไรขั้นต้น gross earnings, gross income
กำไรขั้นต้น gross profit
กำไรต่อหุ้น earnings per share
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน primary earnings per share
กำไรผันแปร contribution margin
กำไรส่วนทุน capital gain
กำไรสะสม accomulated income
กำไรสะสม earned surplus
กำไรสะสม retained earnings
กำไรสะสมจัดสรร appropriated retained earnings,
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร unappropriated retained earnings
กำไรสุทธิ earnings
กำไรสุทธิ net profit
กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี earnings before Interest after Tax (EBIAT)
กำไรสุทธิต่อหุ้น earnings before per share (EBIT)
กำหนดเอง arbitrary
กิจกรรม activity
กิจกรรมในการจัดหาเงิน financing activities
กิจกรรมการลงทุน investing actitities
กิจกรรมดำเนินงาน operating activities
ขบวนการ procedure
ของเสีย spoilage
ของคงคลังในระดับที่ปลอดภัย safety stock
ของสูญเสีย waste
ข้อบังคับของบริษัท articles of association,
ข้อบังคับของบริษัท articles of incorporation
ข้อผิดพลาด error
ข้อมูลย้อนกลับ feedback value
ข้อสนเทศทางการบัญชี accounting information
ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี accounting assumption
ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี basic assumption of accounting
ขาดทุน loss
ขาดทุนขั้นต้น gross loss
ขาดทุนต่อหุ้น loss per share
ขาดทุนสะสม deficit
ขาดทุนสุทธิ net loss
ขาย sale
ขาย sell
ขายสุทธิ net sales
เข้าครอบครองกิจการ takeover
ความเชื่อถือได้ reliability
ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี audit risk
ความเสี่ยงทางธุรกิจ business risks
ความเห็นแบบมีเงื่อนไข qualified opinion
ความเห็นผู้สอบบัญชี auditor’s opinion
ความครบถ้วน completeness
ความถูกต้องตามที่ควร fairness
ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี auditability
ความลำเอียง bias
ความสม่ำเสมอ consistency
ค่าเช่า rent
ค่าเผื่อ allowance
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ allowance for doubtful accounts
ค่าเผื่อหนี้สูญ allowance for bad debts
ค่าเสี่ยงภัย contingence
ค่าเสื่อมราคา depreciation
ค่าเสื่อมราคาสะสม accumulated depreciation
ค่าแรงงาน wage
ค่าแรงงานทางตรง direct labor
ค่าแรงทางอ้อม indirect labor
ค่าใช้จ่าย expense
ค่าใช้จ่าย overhead
ค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhead
ค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhead expense
ค่าใช้จ่ายโรงงาน manufacturing expense
ค่าใช้จ่ายในการขาย selling expense
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย distribution expense
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน operating expense
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร administrative expense
ค่าใช้จ่ายในการผลิต manufacturing overhead,
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน absorbed overhead
ค่าใช้จ่ายคงที่ fixed expense
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย accrued expense
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน financial expenses
ค่าใช้จ่ายทางตรง direct overhead
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม indirect expense
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น contingent charge
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี deferred debit
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี deferred expense
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า prepaid expense
ค่าใช้จ่ายอื่น other expenses
ค่าการกุศล charity
ค่าขนส่ง transportation expense
ค่าความนิยม goodwill
ค้างรับค้างจ่าย accrual
ค่าจ้าง wage
ค่าจ้าง, ให้เช่า hire
ค่าจ้างทางตรง direct wages
ค่าซ่อมแซม repair
ค่าธรรมเนียมธนาคาร bank charge
ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า hire charge
ค่านายหน้า brokerage
ค่านายหน้า commission
ค่าบำรุงรักษา maintenance
ค่าพาหนะเดินทาง travelling expense
ค่าระวาง, ค่าขนส่ง freight
ค่าระวางขาเข้า freight in
ค่าระวางขาออก freight out
ค่าสิทธิ royalty
ค่าสุทธิ net worth
เครดิต credit
เครดิตธนาคาร bank credit
เครื่องเสีย off-line
เครื่องใช้สำนักงาน office equipment
เครื่องจักร machinery
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง furniture and fixtrues
เครื่องพิมพ์ดีด typwriter
เครื่องมือ tool
คำรับรองของผู้สอบบัญชี auditor’s certificate
คำสั่งซื้อ purchases order
คำสั่งผลิต work order
คู่มือการจัดทำงบประมาณ budget manual
คู่มืองานบัญชี accounting manual
งบ, ใบแจ้งยอด statement
งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน statement of sources and applications of funds
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน statement of changes in financial position
งบแสดงฐานะการเงิน statement of financial position
งบกระแสเงินทุน funds flow statement
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร bank reconciliation
งบการเงิน financial statement
งบการเงินเปรียบเทียบ comparative financial statement
งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน fianancial statement
งบการเงินประจำปี annual financial statement
งบการเงินรวม combined financial statement
งบการเงินรวม consolidated financial statement
งบการเงินระหว่างกาล interim financial statement
งบการเงินอย่างย่อ condensed financial statement
งบกำไรขาดทุน earnings statement
งบกำไรขาดทุน profit and loss statement
งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว single-step income statement
งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น multiple-step income statement
งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน current operating performance
งบกำไรสะสม retained earnings statement
งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน financial accounting
งบดุล balance sheet
งบทดลอง trial balance
งบทดลองก่อนปรับปรุง unadjusted trial balance
งบทดลองก่อนปิดบัญชี preclosing trial balance
งบทดลองหลังการปรับปรุง adjusted trial balance
งบทดลองหลังปิดบัญชี closing trial balance
งบบัญชีกระแสเงินสด cash flow statement
งบประมาณ budget
งบประมาณเงินสด cash budget
งบประมาณใหญ่ master budget
งบประมาณกระแสเงินสด cash-flow budget
งบประมาณคงที่ fixed budget
งบประมาณที่จัดสรร appropriation budget
งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้ flexed budget
งบประมาณผันแปร flexible budget
งบประมาณผันแปร variable budget
งบประมาณรายจ่ายการลงทุน capital budget
งาน job
งานระหว่างทำ work in process
งานระหว่างผลิต work in progress
เงินเดือน payroll
เงินเดือน salary
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร bank overdraft
เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง inflation
เงินเริ่มแรก down payment
เงินให้กู้ loan receivable
เงินกองทุนสะสม capital fund
เงินกู้ธนาคาร bank loan
เงินค่างวด installment, instalment
เงินทดรอง advance
เงินทุนหมุนเวียน working capital
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ net working capital
เงินประกัน marginal deposit
เงินปันผล dividend
เงินปันผลค้างจ่าย accrued dividend
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย declared dividend
เงินปันผลระหว่างกาล interim dividend
เงินปันผลสะสม accumulated dividend
เงินฝากธนาคาร cash at bank
เงินมัดจำ deposit
เงินลงทุน investment
เงินลงทุนชั่วคราว temporary investment
เงินวางประกัน retention money
เงินสด cash
เงินสดในมือ cash on hand
เงินสดปันผล cash dividend
เงินสดย่อย petty cash
จับต้องไม่ได้ intangible
เจ้าหนี้เงินกู้ loan payable
เจ้าหนี้การค้า account payable
เจ้าหนี้การค้า trade account payable
เจ้าหนี้ตั๋วเงิน bill payable
เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย note payable
จำนอง mortgage
จุดคุ้มทุน break-even point
เช็ค cheque
เช็คของขวัญ cashier’s cheque
เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน certified check
เช่าซื้อ hire purchase
เชื่อมเข้าโดยตรงกับ local area network LAN
ดอกเบี้ย interest
ดอกเบี้ยค้างจ่าย accrued interest
ดอกเบี้ยค้างจ่าย accrued interest payable
ดอกเบี้ยค้างรับ accued interest receivable
ดัชนี index
เดบิต debit
ต้นทุน cost
ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า carrying cost
ต้นทุนการแปลงสภาพ conversion cost
ต้นทุนการผลิต cost of production
ต้นทุนกึ่งคงที่ semifixed cost
ต้นทุนขั้นต่ำ prime cost
ต้นทุนขาย cost of sales
ต้นทุนคงที่ fixed cost
ต้นทุนค่าเสียโอกาส opportunity cost
ต้นทุนคิดเข้างาน absorbed cost
ต้นทุนคิดเข้างาน applied cost
ต้นทุนงานสั่งทำ job cost
ต้นทุนจม sunk cost
ต้นทุนจริง actual cost
ต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน replacement cost
ต้นทุนต่อหน่วย cost unit
ต้นทุนต่อหน่วย unit cost
ต้นทุนตามงวดระยะเวลา period cost
ต้นทุนถัวเฉลี่ย average cost
ต้นทุนทางอ้อม indirect cost
ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ uncontrollable cost
ต้นทุนที่ควบคุมได้ managed cost
ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ controllable cost
ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น contingent cost
ต้นทุนบวกค่าขนส่ง cost and freight
ต้นทุนบวกค่าระวาง cost and freight C;F
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ manufacturing cost
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ product cost
ต้นทุนผลิตสินค้า overhead cost
ต้นทุนผันแปร variable cost
ต้นทุนมาตรฐาน standard cost
ต้นทุนร่วม joint cost
ต้นทุนวัสดุ material cost
ต้นทุนวัสดุทางตรง direct material cost
ต้นทุนส่วนแตกต่าง differentail cost
ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น incremental cost
ต้นทุนสินค้าขาย cost of goods sold
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ cost of goods manufactured
ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น warrants
ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า currency futures
ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า interest rate futures
ตลอดปี year-around
ตลอดปี yearly
ตลาดมืด black market
ตัดออก write-off
ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว floating rate note (FRN)
ตัวแทน agent
ตั๋วแลกเงิน bill of exchange
ตั๋วสัญญาใช้เงิน promissory note
ตัวอย่าง sample
ตารางเวลา schedule
ตารางการจัดอายุหนี้ aging schedule
ถัวเฉลี่ย average
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก weighted average
ถึงกำหนด nature , due
ทบทวน review
ทรัพย์สิน asset
ทรัพย์สินถาวร fixed asset
ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน intangible fixed asset
ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน tangible fixed asset
ทรัสต์รีซีท trust receipt
ทะเบียนเช็ค check register
ทะเบียนใบสำคัญจ่าย voucher register
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี audit technique
ที่ดิน land
ที่ดิน property
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ property, plant and equipment
ทุกปี year after year
ทุน capital
ทุนเรือนหุ้น capital stock
ทุนชำระแล้ว paid-in capital
ทุนสำรอง capital reserve
ธนบัตร bank note
นโยบายการบัญชี accounting policies
นักบัญชี accountant
นายหน้า broker
แนวการตรวจสอบบัญชี audit program
แนวความคิด concept
แนวความคิดเบื้องต้น basic concept
แนวทางการตรวจสอบ audit trail
แนวทางการตรวจสอบบัญชี audit guide
นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน account stated
บริษัท จำกัด corporation
บริษัท จำกัด limited company
บริษัทเอกชน private company
บริษัทในเครือ affiliated company
บริษัทใหญ่ holding company
บริษัทใหญ่จำกัด parent company
บริษัทได้รับอนุญาต authorized company
บริษัทจดทะเบียน listed company
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน related company
บริษัทมหาชน จำกัด public company
บริษัทมหาชน จำกัด public limited company
บริษัทย่อย subsidiary company
บริษัทหลักทรัพย์ securities company
บัญชี ฝากเงินธนาคาร bank
บัญชีเงินฝากประจำ deposit account
บัญชีเงินสด cash account
บัญชีเดินสะพัด account current
บัญชีเดินสะพัด current account
บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว drawing account
บัญชีแยกประเภท ledger account
บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ purchases ledger
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ sales ledger
บัญชีกำไรขาดทุน profit and loss account
บัญชีกำไรขาดทุน revenue account
บัญชีกำไรขาดทุน temporary account
บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร profit and loss appropriation account
บัญชีคุมยอด control account
บัญชีงบดุล balance sheet account
บัญชีจริง real account
บัญชีจัดสรร appropriation account
บัญชีจ่ายค่าจ้าง wages account
บัญชีต้นทุนรวม absorption costing
บัญชีตรงข้าม contra accounts
บัญชีทุน capital account
บัญชีปรับมูลค่า offset account
บัญชีปรับมูลค่า valuation account
บัญชีพัก suspense account
บัญชีย่อย subsidiary accounts
บัญชีระหว่างโอน clearing accounts
บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า account sales
บัญชีรูปตัว “ที” T- account
บัญชีส่วนบุคคล personal account
บัญชีสาขา branch accounts
บัญชีสาขา detail account
บัตรเงินฝาก certificate of deposit
บันทึกงานตรวจสอบบัญชี audit memorandum
บันทึกทางการบัญชี accounting records
ใบเสร็จรับเงิน receipt
ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร bank statement
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร bank statement
ใบแจ้งยอดประจำเดือน monthly statement
ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้ debit note
ใบกำกับสินค้า invoice
ใบกำกับสินค้า sales invoice
ใบตราส่งสินค้า bill of lading
ใบลงเวลาทำงาน job sheet
ใบสั่งงาน job card
ใบสำคัญ voucher
ใบสำคัญรายวันทั่วไป journal voucher
ปลายปีปฏิทิน year-end
ปันส่วน, แบ่งส่วน allocate
ปีงบประมาณ budget period
ปีที่ใช้เป็นปีฐาน base period,
ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี audit year
เป็นอิสระ independent
ผลต่าง variance
ผลต่างในปริมาณการผลิต volume variance
ผลต่างของกำลังการผลิต capacity variance
ผลต่างค่าแรง labor variance
ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhad variance
ผลต่างจากราคา price variance
ผลต่างที่ไม่พอใจ unfavorable variance
ผลต่างที่น่าพอใจ favorable variance
ผลต่างอัตราค่าแรง wage rate variance
ผลที่ต่างจากงบประมาณ budget variance
ผลิตผลพลอยได้ by product
ผลิตภัณฑ์ product
ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ defective product
ผังแสดงจุดคุ้มทุน break-even chart
ผังบัญชี chart of accounts
แผนกการตรวจสอบบัญชี audit plan
แผนภูมิสายการทำงาน flowchart
ผู้ควบคุมบัญชี controller, comptroller
ผู้ตรวจสอบบัญชี auditor
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต certified internal auditor
ผู้ถือหุ้น shareholder
ผู้ประกอบการ entrepreneur
ผู้ฝากขาย consignor
ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ deposit-taker
ผู้รับฝากขาย consignee
ผู้รับสัมปทาน franchisee
ผู้สอบบัญชีคนก่อน predecessor auditor
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต certified public accountant (CPA)
ผู้หัดใหม่, มือใหม่ youngling
พนักงานบัญชี bookkeeper
พ่อค้า seller
พ่อค้า vendor
พันธบัตร bond, debenture
พันธบัตรแปลงสภาพ convertible bond
พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน secured bond
พิสูจน์ติดตาม trace
พิสูจน์ยืนยัน verify
เพิ่มค่า write up
แฟ้มถาวร permanent file
แฟ้มปัจจุบัน current file
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 Accounting Act.B.E.2543(2000)
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 Accounting Professional Act.B.E 2547(2004)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล income tax
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี deferred income tax
ภาษีขาย output tax
ภาษีซื้อ input tax
ภาษีมูลค่าเพิ่ม value added tax
ภาษีธุรกิจเฉพาะ special business tax
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย withholding tax
มรรยาทของผู้สอบบัญชี professional Ethics-Auditor
มาตรฐาน standard
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี audit standard
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี auditing standards
มาตรฐานการบัญชี accounting standard
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป generally accepted accounting standard
มีเงื่อนไข qualified
มูลค่า value
มูลค่าเพิ่ม added value
มูลค่าเพิ่ม value added
มูลค่าเศษซาก scrap value
มูลค่าการชำระบัญชี liquidation value
มูลค่าตามบัญชี book value
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น book value per share
มูลค่าที่กำหนด stated value
มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว face value
มูลค่าปัจจุบัน present value PV.
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ net present value
มูลค่ายุติธรรม fair value
มูลค่าราคาตลาด market value
มูลค่าราคาประเมิน appraised value
มูลค่าราคาปัจจุบัน present value
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ net realizable value
ไม่มีสิทธิ์ without rights
ยอดคงเหลือ balance
ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร bank balance
ยอดดุลเครดิต credit balance
ยอดดุลเดบิต debit balance
ยอดดุลในบัญชี account balance
ยอดยกไป carry forward
ยอดยกมา bring forward
ยอดยกมา brought forward
ยอดยกมา historical
ยานพาหนะ vehicle
รหัสไปรษณีย์ zip code
รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี fiscal year
รอบระยะเวลางบประมาณ budget period
รอบระยะเวลาบัญชี accounting period
รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ audit period
ระบบในสำคัญจ่าย voucher system
ระบบการควบคุมภายใน internal control system
ระบบบัญชี accounting system
ระบบบัญชีเดี่ยว single-entry system
ระบบบัญชีคู่ double-entry system
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ management information system (MIS)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี accounting Information system
ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย average collection period
ระยะเวลาคืนทุน payback period
ระยะเวลารอรับชำระหนี้ collection period
รัฐวิสาหกิจ state enterprise
ราคาขาย sales value
ราคาขายปลีก retail price
ราคาคงเหลือ residual value
ราคาต้นทุนในปัจจุบัน current cost
ราคาตลาด market price
ราคาตลาดยุติธรรม fair market value
ราคาต่อหน่วย unit price
ราคาตามบัญชียกมา gross book value
ราคาตามบัญชีสุทธิ net book value
ราคาตามมูลค่า at par
ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving average
ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์ par value
ราคาทุนเดิม historical cost
ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า lower of cost or market
ราคามาตรฐาน standard price
ราคามูลค่าซาก scrap value
ราคายุติธรรม fair price
ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์ free on Board F.O.B.
ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า free on board (F.O.B.)
ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง cost and freight (C;F)
ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง cost, insurance and freight (C.I.F.)
รายได้ income
รายได้ revenue
รายได้ revenue income
รายได้ค้างรับ accrued income
รายได้ที่เกิดขึ้น realized revenue
รายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น unrealized revenue
รายได้รอการตัดบัญชี unearned revenue
รายได้รอการรับรู้รายได้ deferred income
รายได้รอดการตัดบัญชี deferred revenue
รายได้ส่วนเพิ่ม incremental revenue
รายได้อื่น other income
รายการ transaction
รายการเทียบเท่าเงินสด cash equivalent
รายการทางธุรกิจ business transaction
รายการทางบัญชี accounting transaction
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน non-monetary items
รายการปรับปรุง adjusted entry
รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี audit adjustment
รายการปิดบัญชี closing entry
รายการพิเศษ extraordinary item
รายงานเงินฝากธนาคาร bank report
รายงานการตรวจสอบบัญชี audit report
รายงานของผู้สอบบัญชี auditor’s report
รายงานตรวจสอบบัญชี audit opinion
รายงานประจำปี annual report
รายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข qualified auditor’s report
รายจ่าย expenditure
รายจ่ายการลงทุน capital expenditure
รายจ่ายฝ่ายรายได้ revenue expenditure
รายจ่ายรอการตัดบัญชี deferred charge
รายละเอียดประกอบ supplementary statement
ลดค่า write down
ลดลง subsidize
ล้าสมัย obsolete
ลิขสิทธิ์ copyright
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต letter of credit L/C
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน standby letter of credit
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังใช้ไม่เต็มจำนวน unused letter of credit
ลูกหนี้ debtor
ลูกหนี้ receivable
ลูกหนี้การค้า account receivable
ลูกหนี้จากการขายลด account receivable discounted
ลูกหนี้ตั๋วเงิน bill receivable
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ note receivable
ลูกหนี้รอตัดบัญชี deferred debt
วกเวียนไปมา zigzag
วงเงินสดย่อย imprest cash
วงจร network
วงจรบัญชี accounting cycle
วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน operating cycle
วัตถุดิบ material
วัตถุดิบ raw material
วัตถุทางตรง direct material
วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ account day
วัสดุ supply
วัสดุโรงงาน factory agenda
วัสดุทางอ้อม indirect material
วาระการประชุม agenda
วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา completed contract method
วิธีเส้นตรง straight-line method
วิธีกองทุนจม sinking fund method
วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง batch costing
วิธีการตรวจสอบบัญชี auditing procedure
วิธีการบัญชี accounting procedure
วิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง installment method of accounting
วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี periodic inventory method
วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง perpetual inventory method
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน of depreciation
วิธีจำนวนผลผลิตที่ได้ productive output method
วิธีชั่วโมงทำงาน service-hours method
วิธีต้นทุนงานสั่งทำ job order costing
วิธีนับผลรวมจำนวนปี sum of the years digits method
วิธียอดลดลง declining balance method
วิธีราคาทุน cost method
วิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น gross profit method
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ percentage of completion method
เศษซาก scrap
ศูนย์ต้นทุนทางอ้อม indirect cost centre
สิทธิการเช่า leasehold
สมการบัญชี accounting equation
สมมติฐาน assumption
สมุดเงินสด cash journal
สมุดเงินสดย่อย peety cash book
สมุดแยกประเภทย่อย subsidiary ledger
สมุดบัญชี book of account
สมุดบัญชีเงินสด cash book
สมุดบัญชีเงินสด cash book C.B.
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป general ledger
สมุดบัญชีรายวัน journal
สมุดบัญชีรายวันทั่วไป general journal
สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี audit notebook
สมุดบันทึกรายวันส่งคืน purchases return book
สมุดรายวัน day book
สมุดรายวันเงินสดจ่าย cash disbursement journal
สมุดรายวันเงินสดรับ cash receipts journal
สมุดรายวันขั้นต้น book of orginal entry,
สมุดรายวันขาย sales day book
สมุดรายวันขาย sales journal
สมุดรายวันซื้อ bought day book
สมุดรายวันซื้อเชื่อ purchases day book
สลักหลัง endorse
สลักหลัง indorse
ส่วนเกิน surplus
ส่วนเกินจากการประเมินราคา appraisal surplus
ส่วนเกินทุน capital surplus
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น premium on share
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ bond premium
ส่วนเพิ่ม differential
ส่วนเพิ่ม incremental
ส่วนเพิ่มจากต้นทุน mark on
ส่วนเพิ่มจากราคาขาย mark up
ส่วนของผู้ถือหุ้น shareholders’ equity
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ owners’ equity
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ bond discount
ส่วนที่ลดราคา markdown
ส่วนลด discount
ส่วนลดเงินสด cash discount
ส่วนลดการค้า trade discount
ส่วนลดจ่าย sales discount
ส่วนลดธนาคาร bank discount
ส่วนลดรับ discount received
ส่วนลดรับ purchase discount
สะสม accumulate
สัญญา contract
สัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า forward exchange contract
สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า forward contract
สัญญาระยะยาว long-term contract
สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า forward rate agreement
สัปทาน franchise
สาขา branch
สาขาย่อย subsidiary
สาระสำคัญ materiality
สำรอง reserve
สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ currency option
สิทธิบัตร patent
สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก packing credit
สินค้า goods
สินค้าคงเหลือ inventory
สินค้าฝากขาย goods on consignment
สินค้าระหว่างผลิต goods in process
สินค้ารับคืน sales return
สินค้าส่งคืน purchases return
สินค้าสำเร็จรูป finished goods
สินทรัพย์จากการลงทุน capital asset
สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน tangible fixed asset
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ intanbible asset
สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด limited – life asset
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น contingent asset
สินทรัพย์หมุนเวียน current asset
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว quick asset
สินทรัพย์อื่น other assets,
หน่วยงานการบัญชี accounting unit
หน่วยงานทางการบัญชี accounting entity
หนังสือบริคณห์สนธิ memorandum of association
หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย letter of undertaking
หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร bank confirmation
หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน letter of comfort
หน้าบัญชี folio
หนี้ระยะยาว (ที่เกิน 1 ปี) long-term debt
หนี้สงสัยจะสูญ doubtful accouhts
หนี้สิน liability
หนี้สินโดยประมาณ estimated liability
หนี้สินค้างจ่าย accured liability
หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล liability dividend
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น contingent liability
หนี้สินระยะยาว long-term liability
หนี้สินระยะสั้น short-term liability
หนี้สินหมุนเวียน current liability
หนี้สินอื่น other liability
หนี้สูญ bad debt
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน footnotes to financial statement
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน notes to financial statement
หลักการเกิดขึ้นของรายได้ revenue realization principle
หลักการบัญชี principles of accounting
หลักการบัญชีเบื้องต้น basic principle of accounting
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป generally accepted accounting principles
หลักความระมัดระวัง conservatism
หลักฐาน evidence
หลักฐาน instrument
หลักฐานการบัญชี accounting evidence
หลักฐานจากการสอบบัญชี audit evidence
หลักทรัพย์ security
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด marketable security
หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต authorized security
หลักทรัพย์จดทะเบียน listed security
หลักทรัพย์ทางกฎหมาย legal mortgage
หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน land mortgage
หลักราคาทุนเดิม historical cost principle
ห้างหุ้นส่วน partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด limited partnership
หุ้น bond
หุ้น share
หุ้นกู้ debenture stock
หุ้นกู้ที่มีประกัน guaranteed bond
หุ้นทุน stock
หุ้นทุนจดทะเบียน authorized capital stock
หุ้นทุนที่ได้รับคืน treasury shares
หุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย unissued capital shares
หุ้นบุริมสิทธิ preferred stock
หุ้นปันผล stock dividend
หุ้นส่วน partner
หุ้นสามัญ common stock
อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน estate
อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง effective rate (of interest)
อัตราแลกเปลี่ยน exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว flexible exchange rate
อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า account receivable turnover
อัตราการซื้อขายล่วงหน้า forward rate
อัตราการหมุนของสินค้า inventory turnover
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ asset turnover
อัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย time-interest-earned
อัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม composite depreciation rate
อัตราค่าแรงรายวัน day rate
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตกำหนดล่วงหน้า predetermined overhead rate
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด prime rate
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ prime rate
อัตราผลตอบแทน rate of return
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ return on common equity
อัตราส่วน ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว quick ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน current ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว quick ratio
อัตราส่วนของกำลังการผลิต capacity ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง liquidity ratio
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ debt ratio
อากรแสตมป์ stamp duty
อาคาร building, plant
อาชีพบัญชี, งานบัญชี accountancy
อายุการใช้งาน useful life
เอกสารการจัดทำงบประมาณ budget document
เอกสารจากแหล่งภายนอก external document
เอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน financial expense
เอกสารสำหรับสินเชื่อ documentary credit
อำนาจซื้อ purchasing power
อุปกรณ์ equipment

นี่คือบางคำศัพท์ที่เป็นที่รู้จักและมักใช้ในงานบัญชี:

 1. บัญชี: บันทึกทางบัญชีของธุรกิจหรือบุคคล เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเงิน.

 2. การบัญชี: กระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการเงิน เพื่อวิเคราะห์และรายงานผลการเงิน.

 3. สมุดบัญชี: บันทึกรายการการเงินของธุรกิจ มีสองประเภทคือสมุดบัญชีรายวันและสมุดบัญชีสมดุล.

 4. รายการ: ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการ.

 5. รายได้: รายรับที่ธุรกิจหรือบุคคลได้รับจากกิจกรรมการเงิน เช่น รายได้จากการขายสินค้า.

 6. ค่าใช้จ่าย: รายจ่ายที่ต้องจ่ายในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจหรือกิจกรรมส่วนตัว เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่า, และค่าน้ำ.

 7. สมดุลบัญชี: สถานะของบัญชีเมื่อรายได้เท่ากับรายจ่าย ไม่มีเงินเหลือหรือขาด.

 8. การเคลื่อนไหวเงินสด: การเรียกดูรายการเงินสดในสมุดบัญชี เพื่อติดตามการรับเงินและการจ่ายเงิน.

 9. บัญชีเงินฝาก: บัญชีที่ใช้ในการเก็บรักษาเงินสดและรับบริการทางการเงิน เช่น บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีธนาคาร.

 10. รายงานการเงิน: เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการเงินของบริษัท รวมถึงรายได้, รายจ่าย, และกำไรขาดทุน.

 11. ส่วนขาดทุน: เมื่อรายจ่ายมากกว่ารายได้และบัญชีมีขาดทุน.

 12. หนี้สูญ: จำนวนเงินที่คนอื่นต้องการจากธุรกิจหรือบุคคล และต้องชำระให้กลับ.

 13. ค่าเสื่อมราคา: การลดมูลค่าของทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ในสมุดบัญชี.

 14. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): ภาษีที่เพิ่มขึ้นในราคาสินค้าหรือบริการและต้องชำระให้รัฐ.

 15. ส่วนทุนเริ่มต้น: ยอดเงินที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการลงทุน.

 16. ต้นทุน: รายจ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือบริการ.

 17. ค่าใช้จ่ายคงที่: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต เช่น ค่าเช่าอาคาร.

 18. รายการสุทธิ: ความแตกต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายหลังจากลบออกกัน.

 19. ค่าเฉลี่ย: ค่าทางสถิติที่บอกถึงค่ากลางของชุดข้อมูล.

 20. ส่วนต่าง: ความแตกต่างระหว่างส่วนขาดทุนและส่วนทุนเริ่มต้น.

 21. สามัญบัญชี: บัญชีที่ใช้ในการบันทึกกิจกรรมการเงินที่เป็นปกติและเกิดขึ้นบ่อย ๆ ในธุรกิจ.

 22. บัญชีสมดุล: บัญชีที่รายได้เท่ากับรายจ่าย ทำให้บัญชีมีสถานะสมดุล.

 23. การเคลื่อนไหวบัญชี: การรับเงินหรือจ่ายเงินในบัญชี.

 24. ส่วนลด: การลดราคาหรือยอดเงินที่ต้องชำระ.

 25. ตราสารบัญชี: เอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการการเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี.

 26. รายงานบัญชี: เอกสารที่รวบรวมข้อมูลการเงินและการบัญชี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และรายงานผลการเงิน.

 27. คลังข้อมูลธุรกิจ: ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการเงินและบัญชีขององค์กร.

 28. กำไรสุทธิ: รายได้สุทธิหรือกำไรหลังหักรายจ่ายและภาษี.

 29. รายการเงินสด: บันทึกรายการการจ่ายเงินสดในสมุดบัญชี.

 30. การจัดหมวดหมู่: กระบวนการแบ่งข้อมูลการเงินเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และรายงานผลการเงิน.

นี่เป็นเพียงบางคำศัพท์ที่ใช้ในงานบัญชี รายรับรายจ่าย ภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์อื่น ๆ อีกมากที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงินอาจต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเข้าใจระบบบัญชีและการเงินในลักษณะที่ละเอียดมากขึ้น.

สินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ

Assets สินทรัพย์

ส่วนของเจ้าของ ภาษาอังกฤษ

Equity ส่วนของเจ้าของ
ศัพท์บัญชี
ศัพท์บัญชี
Click to rate this post!
[Total: 148 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )