กำลังปรับปรุง

ห้ามพลาด 5 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีผ่านเน็ต

Click to rate this post!
[Total: 228 Average: 5]

สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีผ่านเน็ต

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อปลูกจิตสำ นึกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีส่วนร่วมกับสังคมในการลดภาวะโลกร้อน กระทรวงการคลังจึงอนุมัติให้กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกประเภทภาษี เฉพาะผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด อาทิ
1. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ 1.1 ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ให้ขยาย กำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 8 เมษายนของปี ถัดไป 1.2 ภ.ง.ด.94 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ขายกำหนดเวลา ดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 8 ตุลาคมของทุกปี
2. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ 2.1 ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 150 วันนับแต่ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 158 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 2.2 ภ.ง.ด.51 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นภายใน 2 เดือน 8 วัน นับแต่ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 2.3 ภ.ง.ด.54 ซึ่งต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้ พึงประเมินหรือจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ให้ขยายกำหนดเวลาออกไปเป็นภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินหรือจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย
3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ 3.1 ภ.พ.30 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 23 ของเดือน ถัดไป 3.2 ภ.พ.36 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว) เดือนที่ขายทอดตลาด (กรณีผู้ขายทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือเดือนที่ ครบกำหนด 30 วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น (กรณีผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการ ตามมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร) ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือน ของเดือนที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ เดือนที่ขายทอดตลาด หรือเดือนที่ครบกำหนด 30 วันที่ความรับผิด การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นแล้วแต่กรณี 5.แบบแสดง…
4. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ซึ่งต้องยื่น แบบแสดงรายการภาษีภายในและนำส่งภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินให้ขยาย กำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน

5. แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ภ.ธ.40 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป ทุกท่านสามารถยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเรื่องการขยายเวลายื่นแบบฯ เฉพาะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกแบบแสดงรายการภาษีได้ ที่ www.rd.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ RD Call Center หมายเลข 1161

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top