สัญญากู้ยืมกรรมการ

รับทำบัญชี.COM | 2 สัญญากู้ยืมกรรมการมีดอกเบี้ยหลักฐานเอกสารประกอบ?

สัญญากู้ยืมกรรมการ

สัญญากู้ยืมเงินกรรมการ

ทำที่……………………………………………………………………

วันที่……………..เดือน……………………………พ.ศ…………………

            ข้าพเจ้า บริษัท……………………………………จำกัด   อยู่บ้านเลขที่……………………..ตรอก / ซอย………………………..ถนน………………………..ตำบล / แขวง……………………อำเภอ / เขต…………………………..จังหวัด………………………ในฐานะ “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ

            ข้าพเจ้า…………………………….อายุ……………….ปี  อยู่บ้านเลขที่…………….ตรอก / ซอย……………………..ถนน…………………ตำบล / แขวง……………………อำเภอ / เขต…………………….จังหวัด………………………

ในฐานะ “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

            คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังความต่อ ไปนี้

            ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน………………บาท (……………………………)และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียนร้อยแล้วตั้งแต่เวลาที่ทำสัญญาฉบับนี้

ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงยิงยอมชำระดอกเบี้ยให้กู้ในอัตราร้อยละ…………………..ต่อปี นับตั้งแต่วัน

ที่………………..จนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น………………….บาท (…………………………)

 

ข้อ 3. ผู้กู้ให้สัญญาว่าถ้าผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่ผู้ให้กู้ได้ทันที และผู้กู้ยินยอมชำระค่าเสียหายต่าง ๆในการเรียกทวงถามรวมทั้งค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลอันเกี่ยวกับการฟ้องร้องด้วย

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับและเห็นว่าข้อความในสัญญาถูกต้องตรงกันแล้วจึงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ………………………………………….ผู้กู้                  ลงชื่อ………………………………………….ผู้ให้กู้

        (………………………………………….)                              (…………………………………………)        

ลงชื่อ………………………………………….พยาน              ลงชื่อ………………………………………….พยาน

        (………………………………………….)                              (…………………………………………)   

สัญญากู้ยืมกรรมการ

สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ

กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่

กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชี ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมาย

สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ
สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ
โครงสร้าง เบื้องต้น การจัดตั้ง กฎหมาย บริษัทจำกัด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )