สัญญากู้ยืมกรรมการ

ข้อ สัญญากู้ยืมกรรมการ เอกสารหลักฐาน

Click to rate this post!
[Total: 943 Average: 5]

สัญญากู้ยืมกรรมการ

สัญญากู้ยืมเงินกรรมการ

ทำที่……………………………………………………………………

วันที่……………..เดือน……………………………พ.ศ…………………

            ข้าพเจ้า บริษัท……………………………………จำกัด   อยู่บ้านเลขที่……………………..ตรอก / ซอย………………………..ถนน………………………..ตำบล / แขวง……………………อำเภอ / เขต…………………………..จังหวัด………………………ในฐานะ “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ

            ข้าพเจ้า…………………………….อายุ……………….ปี  อยู่บ้านเลขที่…………….ตรอก / ซอย……………………..ถนน…………………ตำบล / แขวง……………………อำเภอ / เขต…………………….จังหวัด………………………

ในฐานะ “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

            คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังความต่อ ไปนี้

            ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน………………บาท (……………………………)และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียนร้อยแล้วตั้งแต่เวลาที่ทำสัญญาฉบับนี้

ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงยิงยอมชำระดอกเบี้ยให้กู้ในอัตราร้อยละ…………………..ต่อปี นับตั้งแต่วัน

ที่………………..จนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น………………….บาท (…………………………)

 

ข้อ 3. ผู้กู้ให้สัญญาว่าถ้าผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่ผู้ให้กู้ได้ทันที และผู้กู้ยินยอมชำระค่าเสียหายต่าง ๆในการเรียกทวงถามรวมทั้งค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลอันเกี่ยวกับการฟ้องร้องด้วย

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับและเห็นว่าข้อความในสัญญาถูกต้องตรงกันแล้วจึงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ………………………………………….ผู้กู้                  ลงชื่อ………………………………………….ผู้ให้กู้

        (………………………………………….)                              (…………………………………………)        

ลงชื่อ………………………………………….พยาน              ลงชื่อ………………………………………….พยาน

        (………………………………………….)                              (…………………………………………)   

สัญญากู้ยืมกรรมการ

สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ

กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่

กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชี ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมาย

สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ
สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ

Leave a Comment

Scroll to Top