6 สัญญาเช่าทรัพย์สิน กำหนดหน้าที่และความรับผิด

กำลังปรับปรุง
[Total: 208 Average: 5]

 สัญญาเช่าทรัพย์สิน ?

กฏหมายแพงและพาณิชย์ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เชข่ากับผู้เช่าไว้ ดังนี้
-จะต้องไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า
-ผู้ให้เช้าองส่งมอบทรัพย์สินที่เช่านั้นให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์อย่างอิสระ
-ถ้าผู้เช่าตายสัญญาเช่าจะต้องระงับไม่เป็นมรดก เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าเท่านั้น แต่ถ้าผู้เช่าตายย่อมไม่กระทบต่อสัญญาเช่า และเป็นภาระหน้าที่ของทายาทผู้ให้เช่าอันเป็นมรดกต่อไป
-ถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จะทำสัญญาเช่ากันระยะเวลานานเพียงใดก็ได้ โดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ และกฏหมายก็ให้คู่สัญญาฟ้องร้องต่อกันได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด
-ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายได้กำหนดระยะเวลาและรูปแบบในการทำสัญญาไว้ คือ กรณีเช่าไม่เกิน 3 ปี
-เมื่อสัญญาสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพเหมือนกับวันที่ทำสัญญา ถ้ามีคาวมเสียหายผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top