สัญญาเช่าอาคาร

รับทำบัญชี.COM | สัญญาเช่าอาคาร ต้องติดอากรหรือไม่ คู่ฉบับ?

สัญญาเช่าอาคาร ต้องติดอากรหรือไม่

สัญญาเช่าอาคาร ต้องติดอากรหรือไม่

สัญญาเช่าอาคารต้องติดอากรตามมูลค่าของค่าเช่าทั้งหมดค่ะในอัตรา 1,000บาท/อากร 1 บาทค่ะ

สัญญาเช่าอาคารเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างเจ้าของอาคาร (ผู้ให้เช่า) และผู้เช่า (ผู้เช่า) ซึ่งระบุเงื่อนไขและข้อตกลงในการเช่าอาคารในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นสัญญาเช่าอาคารส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้อมูลและข้อสัญญาหลักต่อไปนี้

  1. รายละเอียดของอาคาร รายละเอียดของอาคารที่จะถูกเช่า เช่น ที่อยู่ ขนาด รูปแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีในอาคาร เช่น พื้นที่ใช้สอย ห้องน้ำ หรือที่จอดรถ

  2. ระยะเวลาเช่า ระยะเวลาที่ผู้เช่าจะเช่าอาคาร รวมถึงวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสัญญา

  3. เงื่อนไขการชำระค่าเช่า ราคาเช่าอาคารและวิธีการชำระเช่า เช่น ราคาเช่ารายเดือน การชำระล่วงหน้า หรือระยะเวลาที่ยืนยันราคาเช่า

  4. การปรับปรุงและซ่อมแซม บรรดาเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร สำหรับผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า ซึ่งกำหนดว่าใครจะรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุง

  5. ค่าประกัน การระบุว่าผู้เช่าจำเป็นต้องชำระค่าประกันในกรณีที่มีความเสียหายหรือการละเมิดสัญญา

  6. สิทธิในการสิ้นสุดสัญญา วิธีการสิ้นสุดสัญญาและเงื่อนไขการเรียกคืนอาคารหรือการยกเลิกสัญญา

  7. สิทธิในการต่ออายุ ถ้ามีการต่ออายุสัญญาเช่า รายละเอียดและเงื่อนไขในการต่ออายุ

  8. หน้าที่และความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของผู้เช่าและผู้ให้เช่าในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร

  9. เงื่อนไขอื่น ๆ ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร เช่น การกำหนดในการใช้งานอาคาร เงื่อนไขการสื่อสารระหว่างฝ่าย หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม

  10. ลายเซ็น สัญญาเช่าจะต้องมีลายเซ็นของผู้เช่าและผู้ให้เช่าเพื่อยืนยันการตกลง

สัญญาเช่าอาคารเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญและควรถูกจัดทำอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันข้อขัดแย้งในอนาคตระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าอาคาร เรียกเอาสัญญานี้ว่า “เอกสารทางกฎหมาย” และเราแนะนำให้ค้นคว้าคำแนะนำจากทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญในการทำสัญญาเช่าอาคารก่อนที่จะเซ็นลายเซ็นเพื่อความแน่ใจและความเข้าใจที่ดีที่สุดของข้อตกลงทั้งสองฝ่าย

Click to rate this post!
[Total: 31 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )