ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง สามารถนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดผลต่างได้ใ

สาเหตุของการเกิด ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่าย?

Click to rate this post! [Total: 173 Average: 5] ค่าใช้ …

สาเหตุของการเกิด ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่าย? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 173 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง สามารถนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดผลต่างได้ในลักษณะ

       ความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง สามารถนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดผลต่างได้ในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. ผลต่างเนื่องจากราคา (Price variance) ซึ่งเป็นผลต่างที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการมีค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิด ขึ้นสูงหรือต่ำกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่ได้ประมาณไว้ เช่น กิจการคาดว่าราคาวัตถุดิบทางอ้อมมีแนวโน้มจะต่ำลง แต่ปรากฏว่าราคาวัตถุดิบทางอ้อมสูงขึ้น เป็นต้น
2. ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพ (Efficiency variance) ผลต่างนี้เกิดขึ้นเมื่อ คนงานทำงานมีประสิทธิภาพสูงหรือต่ำกว่าแผนงานที่กิจการกำหนดไว้ กล่าวคือ คนงานใช้เวลาในการทำงานมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ประมาณการไว้ ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เช่น คนงานโรงงานทอผ้าขาดความชำนาญทำให้ตัดเย็บเสื้อผ้าได้ช้า ในเดือนนั้นๆ กิจการจึงต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าเดิม เป็นต้น
3. ผลต่างเนื่องจากปริมาณการผลิต (Production volume variance) ผลต่างนี้เกิดขึ้นเมื่อระดับการผลิตที่ประมาณไว้ใช้ในการคำนวณอัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตจัดสรรแตกต่างไปจากระดับการผลิตที่กิจการได้ทำการผลิตจริง ซึ่งผลต่างจากปริมาณการผลิตนี้ จะเป็นผลต่างในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ซึ่งถูกจัดสรรเป็นต้นทุนการผลิตในจำนวนที่สูงหรือต่ำเกินไป ถ้าระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริง สูงหรือต่ำกว่าระดับการผลิตที่ประมาณการไว้นั่นเอง

ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง สามารถนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดผลต่างได้ใ

นำเข้าและส่งออก นำสินค้าเข้า ส่งออกตลาดโลก?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ นํา เข้าส่งออก มีอะไรบ้าง ธุรกิจ นํา เข้า ส่งออกในไทย ธุรกิจนําเข้าส่งออก ธุรกิจ นํา เข้า-ส่งออก ภาษาอังกฤษ ประเภท ธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก ธุรกิจส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการส่งออกมีอะไรบ้าง ธุรกิจส่งออก มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

นิติบุคคล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว จดทะเบียนนิติบุคคล ค่าใช้จ่าย เปิดบริษัทคนเดียว เปิดบริษัทคนเดียว ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน นิติบุคคล ที่ไหน การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ

การจัดทำ งบการเงิน ต้องการ ข้อมูล อะไร จากผู้ประกอบการ?

งบการเงิน มีอะไรบ้าง งบการเงินที่แสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งของรอบบัญชีหมายถึง งบอะไร การจัดทํางบการเงิน คือ งบแสดงฐานะ การเงิน ประกอบด้วย รายการ บัญชี หมวด อะไรบ้าง องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตัวอย่างงบการเงิน งบการเงิน บัญชีเบื้องต้น งบการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หมายถึงงบอะไร

12 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจ้าง บริษัทรับทำบัญชี?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ค่าจ้างทำบัญชี - pantip อัตราค่าจ้าง นักบัญชี การทําบัญชีบริษัท excel

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มั่นคงด้วยบริการมีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจโรงพิมพ์ แนวโน้ม ธุรกิจสื่อ มีอะไรบ้าง เปิดโรงพิมพ์ ทํางานโรงพิมพ์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top