3 สาเหตุของการเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการ

กำลังปรับปรุง
[Total: 96 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง สามารถนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดผลต่างได้ในลักษณะ ?

       ความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง สามารถนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดผลต่างได้ในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. ผลต่างเนื่องจากราคา (Price variance) ซึ่งเป็นผลต่างที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการมีค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิด ขึ้นสูงหรือต่ำกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่ได้ประมาณไว้ เช่น กิจการคาดว่าราคาวัตถุดิบทางอ้อมมีแนวโน้มจะต่ำลง แต่ปรากฏว่าราคาวัตถุดิบทางอ้อมสูงขึ้น เป็นต้น
2. ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพ (Efficiency variance) ผลต่างนี้เกิดขึ้นเมื่อ คนงานทำงานมีประสิทธิภาพสูงหรือต่ำกว่าแผนงานที่กิจการกำหนดไว้ กล่าวคือ คนงานใช้เวลาในการทำงานมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ประมาณการไว้ ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เช่น คนงานโรงงานทอผ้าขาดความชำนาญทำให้ตัดเย็บเสื้อผ้าได้ช้า ในเดือนนั้นๆ กิจการจึงต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าเดิม เป็นต้น
3. ผลต่างเนื่องจากปริมาณการผลิต (Production volume variance) ผลต่างนี้เกิดขึ้นเมื่อระดับการผลิตที่ประมาณไว้ใช้ในการคำนวณอัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตจัดสรรแตกต่างไปจากระดับการผลิตที่กิจการได้ทำการผลิตจริง ซึ่งผลต่างจากปริมาณการผลิตนี้ จะเป็นผลต่างในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ซึ่งถูกจัดสรรเป็นต้นทุนการผลิตในจำนวนที่สูงหรือต่ำเกินไป ถ้าระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริง สูงหรือต่ำกว่าระดับการผลิตที่ประมาณการไว้นั่นเอง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top