รับทำบัญชี 5 คุณภาพ สำนักงานบัญชี ออนไลน์ || รับทําบัญชี.COM


บริษัท ปังปอน จำกัด สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน เปิดให้บริการรับทำบัญชีมาแล้วมากกว่า 20 ปี เป็น “ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ” ที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ เป็น “ สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพากร ” ที่รับรองโดย กรมสรรพากรใหญ่ (Tax Agent) เพื่อนำเงินภาษีที่จัดเก็บจากลูกค้า นำส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในภาษาที่เข้าใจง่าย

บริการทำบัญชีและภาษี

 • รับทำบัญชี รายเดือน รายปี
 • รับทำบัญชีงบการเงินรายเดือน
 • รับทำบัญชีปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชี
 • รับทำบัญชีประกันสังคม และเงินเดือน
 • รับตรวจสอบบัญชี เซ็นงบการเงิน
 • รับทำบัญชีภาษีรายเดือน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • รับทำบัญชีภาษีนิติบุคคล
 • รับทำบัญชีภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ วางแผนภาษี
 • จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการธุรกิจของท่าน

ทำไมต้องเลือกเรา

        บริษัท ปังปอน จำกัด มีระยะเวลาที่เปิดให้บริการมายาวนาน และดูและธุรกิจมาแล้วมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในตลาดรับทำบัญชี ยื่นภาษี ได้อย่างดี และยังมีหน่วยงานของภาครัฐที่ รับรองคุณภาพ ความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือ เท่าที่สำนักงานบัญชี ควรพึ่งมี

รับทำบัญชีออนไลน์
ทำบัญชีร้านค้า

ปัจจุบัน ปังปอน ให้บริการลูกค้าอยู่ทั่วหลายพื้นที่ ทุกภาคทุกจังหวัด เหตุผลที่สามารถรับลูกค้าได้  เนื่องจากงานบัญชี เน้นความเชื่อมันและความสามารถ ความรับผิดชอบ และความน่าเชื่อถือเป็นหลัก ลูกค้าที่เลือกใช้บริการ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ 

ด้านเอกสาร ปังปอนใช้บริการ ขนส่งเอกชนที่อยู่ในระบบเป็นหลัก เพื่อปรับตัวให้ทันต่อโลกปัจจุบัน ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการเน้นความสะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย

บริการรับทำบัญชี
สำนักงานบัญชีคุณภาพ
สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพกร
บริษัทปังปอนจำกัด

ขอบเขตการให้บริการงานรับทำบัญชีและภาษี

เรารับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท รับยื่นภาษีอากร จัดทำประกันสังคม รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง เช็คสิทธิประกันสังคม จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ ภาษีขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และจัดทำงบการเงิน ยื่นงบการเงิน dbd e-filing ขอเงินคืนภาษี ระบุขอบเขตงานก่อนให้บริการอย่างชัดเจน ไม่มีสัญญาผูกมัด

 • แนะนำเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • มีบริการรับ-ส่งเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
 • จัดทำและยื่น ภ.พ.36 จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 • บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง
  • เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นต้น
 • ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
  • ทำการปิดบัญชี ส่งงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า (กรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารแบบรายเดือน)
 • จัดทำรายละเอียด (Detail) ประกอบงบการเงิน
  • เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน, รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีและภาษี
  • ทุกกระบวนการของงานด้านบัญชีมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์
 • ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำรายงานทางการเงิน
  • ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ยื่นงบการเงิน, สบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • จัดทำประมาณการและยื่น ภ.ง.ด.51 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กลางปี)
 • จัดทำและยื่น ภ.ง.ด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)

ค่าบริการ รับทำบัญชี ราคา

 1. ปริมาณเอกสารทางบัญชี 0-30 ชุด รับทำบัญชี ราคา เดือนละ 4,000 บาท
 2. ปริมาณเอกสารทางบัญชี 31-50 ชุด รับทำบัญชี ราคา เดือนละ 5,000 บาท
 3. ปริมาณเอกสารทางบัญชี 51- 80 ชุด รับทำบัญชี ราคา เดือนละ 7,000 บาท
 4. ปริมาณเอกสารทางบัญชี 81- 100 ชุด รับทำบัญชี ราคา เดือนละ 15,000 บาท

ราคา ค่าทำบัญชี คิดจากอะไร

ค่าบริการรับทำบัญชีของสำนักงานบัญชีพิจาราณจความยากง่ายของกิจการ และความเรียบร้อยของเอกสารที่จัดส่งให้กับสำนักงานบัญชีพิจาราณาต่อด้วยบริมาณเอกสารต่อเดือนที่กิจการมีทั้งหมดโดยเน้นการเฉลี่ยต่อเดือน ปรับขึ้นลงเป็นปีค่าบริการเริ่มต้น ปริมาณเอกสารขั้นต่ำ 0 – 30 ใบเริ่มต้นที่ 4,000 บาท / เดือน (รวมยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ประกันสังคม)

ค่า ทํา บัญชี หัก ณ ที่ จ่าย 3%

ทำไมต้องทำบัญชี ?

การทำบัญชี เพื่อ เป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของคุณที่จะทำให้ทราบถึงความมั่นคงของกิจการนั้นๆ ซึ่งจะบันทึกบัญชีรายการต่าง ๆ เช่น การลงทุน รายรับ  รายจ่าย และสามารถจัดทำงบดุล กำไร ขาดทุน ทำให้เห็นอนาคตของกิจการว่าจะขยายหรือจะยกเลิกกิจการได้

ทำไมต้องจ้างทำบัญชี ?

1.ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานประจำ เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่าค่าบริการรายเดือนทั่ว ๆไป อย่างแน่นอน
2.ป้องกันการทุจริตภายในองค์กรได้ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการเช็คบัญชีภายในบ้างครั้งจำเป็นต้องจ้างผู้ทำบัญชีภายนอกบ้าง
3.มีความรับผิดชอบในการให้บริการที่ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่สามารถลาออกได้
4.มีความพร้อม และเชี่ยวชาญกับธุรกิจที่รับทำจ้างทำบัญชี ทั้งในเรื่องของกฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการให้บริการกับหลายบริษัทมากกว่าพนักงานประจำ

ผู้ทำบัญชี รับทำบัญชีได้ไม่เกินกี่รายต่อปีปฏิทิน ?

ต้องรับทำบัญชีไม่เกินปีละ 100 ราย หากเกินจะต้องมีผู้ช่วยที่มีคุณวุฒิเช่นเดียวกับ ผู้ทำ บัญชีอย่างน้อย 1 คน ในทุก ๆ 100 ราย ที่เกิน 100 รายแรก เศษของ 100 ถ้าเกินกว่า 50 ให้นับ เป็น 100

ดู เครดิตการบริการ >>>

20 ก.ย. 65
20 ก.ย. 65
14 ก.ย. 65
14 ก.ย. 65
13 ก.ย. 65
13 ก.ย. 65

ใส่ความเห็น

Scroll to Top