ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับทำบัญชี.COM | สำรองจ่ายภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีสำรอง

Click to rate this post!
[Total: 296 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17058
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.17058
วันที่
: 17 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 77/2, มาตรา 82/4, มาตรา 86
ข้อหารือ
: การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ก. จำกัด ตามสัญญาสัมปทานระบบ
การขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานครและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟฯ ซึ่ง
สัญญาดังกล่าว บริษัท ก. ต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการได้รับสัมปทานฯ เป็นเงินและอาคารที่บริษัท ก.
สร้างบนที่ดินของการรถไฟฯ การรถไฟฯ จึงขอทราบว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ซึ่งกรมสรรพากรได้มีหนังสือ แจ้งว่า การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการจ่าย
ค่าบริการซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1 (10) มาตรา 77/2 (1) และมาตรา
82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อการรถไฟฯ ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากร การรถไฟฯ ได้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและ
เงินเพิ่มแทนบริษัท ก. ไปก่อน และจะเรียกเก็บจากบริษัท ก. ภายหลัง การรถไฟฯ จึงขอทราบว่า
1. การรถไฟฯ ต้องออกใบกำกับภาษีให้บริษัท ก. หรือไม่
2. ถ้ากรณีตาม 2.1 การรถไฟฯ ต้องออกใบกำกับภาษีให้บริษัท ก. ซึ่งเป็นวันหลังจากวันที่
6 สิงหาคม 2540 การรถไฟฯ ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราเท่าใด
แนววินิจฉัย
: เนื่องจากมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ผู้ประกอบการเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นและมาตรา
86 แห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีในทันทีที่ความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น การรถไฟฯ จึงต้องจัดทำใบกำกับภาษีในทันทีที่ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น แม้จะยังไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัท ก. ก็ตาม ในภายหลังเมื่อ
การรถไฟฯ ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่การรถไฟฯ ยังไม่ได้รับจากบริษัท ก. แต่ได้สำรองจ่าย
แทนบริษัท ก. ไปก่อนแล้ว กรณีจึงมิใช่การขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร การรถไฟฯ จึงไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัท ก.
และไม่ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่บริษัท ก. เมื่อได้รับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด
เลขตู้
: 61/27352
ธุรกิจโรงแรม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )