สำรองตามกฎหมาย

รับทำบัญชี.COM | สำรองตามกฎหมายปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 324 Average: 5]

สำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมาย คือ

สำรองตามกฎหมาย คือ (Legal Reserve) หมายถึง เงินทุนสำรองที่กิจการมีไว้ตามข้อกำหนดกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

สำรองตามกฎหมาย อยู่หมวดไหน

สำรองตามกฎหมาย อยู่หมวด 3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 สำรองตามกฎหมาย
สำรองตามกฎหมาย

“สำรองตามกฎหมาย” หรือ “Legal Reserve” เป็นนิยามทางการเงินที่มักถูกใช้ในบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน (Public Limited Company) หรือบริษัทจำกัดที่มีหุ้นสาธารณะที่เปิดขายในตลาดหลักทรัพย์ สำรองตามกฎหมายมักถูกกำหนดในกฎหมายหรือระเบียบของประเทศที่บริษัทจดทะเบียนอยู่ และมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนของบริษัท

สำรองตามกฎหมายมักถูกกำหนดให้บริษัทต้องสร้างโดยเก็บจากกำไรสุทธิที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษี โดยจำนวนที่ต้องสร้างจะต้องเป็นร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิหรือตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดในประเทศนั้น สำรองตามกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท และมักถูกนำมาใช้ในกรณีที่บริษัทต้องจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินปัจจุบัน การตั้งสำรองตามกฎหมายจะช่วยให้บริษัทสามารถจ่ายเงินในกรณีฉุกเฉินหรือต้องส่งเงินเป็นเงินปัจจุบันตามกฎหมายได้ และทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในความเสถียรของบริษัท

สำรองตามกฎหมายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการการเงินของบริษัทและมีความสำคัญในการรักษาความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมของบริษัทในสาธารณะและตลาดหลักทรัพย์

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )