สำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมาย คือ กี่เปอร์เซ็นต์

Click to rate this post!
[Total: 935 Average: 5]

สำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมาย คือ

สำรองตามกฎหมาย คือ (Legal Reserve) หมายถึง เงินทุนสำรองที่กิจการมีไว้ตามข้อกำหนดกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

สำรองตามกฎหมาย อยู่หมวดไหน

สำรองตามกฎหมาย อยู่หมวด 3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 

 สำรองตามกฎหมาย
สำรองตามกฎหมาย

Leave a Comment

Scroll to Top