สิทธิ ของ ผู้เสียภาษี

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

สิทธิของผู้เสียภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้
1. การผ่อนชำระภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ที่มีจำนวนเกินกว่า 3,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายงวดละเท่าๆกัน ไม่เกิน 3 งวด โดยไม่ต้องเสียภาษีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีอากรที่ค้างชำระ โดยยื่นคำร้องขอผ่อนภายใต้หลักเกณฑ์การผ่อนชำระของกรมสรรพากร
2.การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี กรณีที่ผู้เสียภาษีถูกประเมินภาษีอากร หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ (แบบ ภ.ส.6) ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน และหากได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วยังไใ่เห็นด้วยก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสาลภาษีอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมกำารพิจารณาอุทธรณ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดๆ และต้องชำระภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามการประเมินให้ครบถ้วน 
3.ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง การใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่เป็นสาเหตุให้ทุเลาการเสียภาษี ผู้เสียภาษีที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้ชำระภาษีตามการประเมินนั้น ภายในกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน หากต้องการรอคำวินิจแัยอุทธรณ์ หรือ คำพิพากษา ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษี โดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรด้วยหลักทรัพย์ต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของกรมสรรพากร
4.ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพอ่มภาษีอากร ผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบฯ และชำระภาษีอากรให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย หากมิได้ยื่นแบบฯ หรือชำระภาษีภายในกำหดเวลา ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายนอกเหนือจากเงินภาษีที่ต้องขำระอีกด้วย หากการกระทำความผิดมีเหคุอันควรผ่อนผัน ผู้เสียภาษีอาจมีคำร้องเป็นหนังสือของดหรือลดเบี้ยปรับและอาจได้รับพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับให้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ สำหรับเงินเพิ่มไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจเจ้าพนักงานฯงดหรือลดให้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งภาษี เงินเพิ่มจะลดลงมาเหลือเพียงกึ่งหนึ่ง
5.ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีของตนเองหรือใบเส็จรับเงินค่าภาษีแต่ละประเภทที่เป็นของตนเอง เป็นต้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

เปิดร้านอาหาร

รับจ่าย ไอเดียเปิดร้านอาหาร เรียน ตัวอย่าง

ร้านอาหาร ไอเดียเปิดร้านอาหาร การจดทะเบียนร้านอาหาร แชร์ประสบการ์ณร้านอาหาร ต้นทุนร้านอาหาร ทําบัญชีร้านอาหาร excel เรียน ทำบัญชีร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร ฟรี บัญชีรายรับรายจ่ายร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร pantip ตัวอย่าง บัญชีร้านกาแฟ รายรับรายจ่ายร้านอาหารตามสั่ง บัญชีร้านกาแฟ excel

เครื่องหนัง รายรับ รายจ่าย โอกาส !

อุปกรณ์ทํากระเป๋าหนัง แฮนด์เมด อุปกรณ์เครื่องหนัง ญี่ปุ่น ร้านขาย อุปกรณ์ เครื่องหนัง วงเวียนใหญ่ งานเครื่องหนัง เครื่องหนัง มีอะไรบ้าง ชุด ทำเครื่องหนัง ร้านเครื่องหนัง ใกล้ฉัน เครื่องหนังแท้

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจ้าง บริษัทรับทำบัญชี !

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ค่าจ้างทำบัญชี - pantip อัตราค่าจ้าง นักบัญชี การทําบัญชีบริษัท excel

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย

แคบหมู กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

แผนธุรกิจแคบหมู ขายแคบหมู กําไร ดีไหม โรงงานแคบหมู แคบหมู ถุงละ 10 บาท ขายส่ง แคบหมู ขายส่งแคบหมู ตลาดไท แคบหมู กิโลละเท่าไหร่ ขายแคบหมูออนไลน์

วิธีการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ยอดขาย

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แผนการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ตัวอย่างโครงการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11

Leave a Comment

Scroll to Top