กำลังปรับปรุง

3 สิทธิประโยชน์ของการโอนกิจการ

Click to rate this post!
[Total: 229 Average: 5]

สิทธิประโยชน์ของการโอนกิจการ

 สิทธิประโยชน์ของการโอนกิจการ
-ในการโอนกิจการทั้งหมดนั้น บริษัทผู้โอนต้องโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทผู้รับโอนเพียงรายดียวและต้องจดทะเบียนมติพิเศษเพื่อชำระบัญชีบริษัทผู้โอนต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับปีที่มีการโอนกิจการ จากนั้นบริษัทผ็โอนและผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนจึงจะได้รับยกเว้นภาษีประเภทต่างๆในทำนองเดียวกันกับการควบกิจการเฉพาะแต่ส่วนผลกำไรในส่วนที่เกิดขึ้นจากการโอนกิจการทั้งหมดเท่านั้น
-ในการโอนกิจการนั้น แม้ว่าจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งแก่บริษัทผู้โอนและผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนแต่ก็มีข้อเสีย เช่น ในส่วนของบริษัทผู้ซื้อกิจการ หรือผู้รับโอนซึ่งไม่สามารถบันทึกต้นทุนทรัพย์สินที่ตนรับโอนมาตามมูลค่าที่ตนได้จ่ายให้แก่ผู้โอน แต่บริษัทผู้รับโอนจะต้องใช้ต้นทุนของทรัพย์สินเดิมตามที่ปรกฏในบัญชีของบริษัทผู้โอนมาเป็นต้นทุนในการหักค่าเสื่อมราคาในมือของบริษัทผู้รับโอนซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทผู้รับโอนหักเป็นรายจ่ายในค่าเสื่อมราคาได้น้อยลงและมีอัตราที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมากขึ้น
-ในส่วนผลขาดทุนสะสมนั้น ถ้าบริษัทผู้โอนมีผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นก่อนวันโอนกิจการ  บริษัทผู้รับโอนย่อไม่สามารถใช้ผลขาดทุนดังกล่าวได้
                                                                                                          สิทธิประโยชน์ของการโอนกิจการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top