สิทธิประโยชน์ทางภาษี

รับทำบัญชี.COM | สิทธิประโยชน์ทางภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับธุรกิจ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

       สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ ROH รูปแบบใหม่ ROH คือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยเพื่อที่จะประกอบให้บริการด้านการให้บริหาร ส่งเสริมด้านการตลาดหรือการขาย หรือทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนแก่บริษัทในเครือของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีของ ROH   ดังนี้ -ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือร้อยละ 10 จากกำไรสุทธิสำหรับรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการแก่บริษัทในเครือของตนที่ตั้งในประเทศไทยเป้นระยะเวลาสูงสุดที่ 15 ปี

-ให้สิทธิยกเว้นภีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิสำหรับรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการแก่บริษัทในเครือของตนในต่างประเทศ เป็นระยะเวลาสูงสุที่ 15 ปี
-ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลาสูงสุดที่ 15 ปีจากกำไรสุทธิที่คิดจากรายได้รับมาจากบริษัทในเครือของตนทั้งในและต่างประเทศ ในรูปของค่าสิทธิและในรุปของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับมาจากการกู้มาเพื่อปลอยกู้ต่อเท่านั้น
-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่รับหรือจ่ายโดยบริษัที่เป้น ROH ทำหน้าที่เป็นโฮลดิ้งคอมปานี นั่นเอง
-ให้สิทธิคนต่างด้าวเฉพาะที่เป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ทำงานภายใต้ ROH ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ปีและให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 15 สำหรับเงินได้ที่คนต่างด้าวได้รับจาก ROH เนื่องจากการจ้างแรงงานในประเทศไทย โดยให้ได้สิทธิเลือกถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของตนในอัตราก้าวหน้าตอนสิ้นปีอีกปีต่อไป

 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
Click to rate this post!
[Total: 51 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )