สิทธิสงเคราะห์บุตร

รับทำบัญชี.COM | สิทธิสงเคราะห์บุตรยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย?

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

สิทธิสงเคราะห์บุตร

ประโยชน์ทดแทน

“สปส.อุ้มคลอดบุตร พร้อมแบ่งภาระสงเคราะห์บุตร”
+++สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แนะผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรแล้ว อย่าลืมยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย แจงวิธีปฏิบัติรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวก ถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้นสำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตนสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ผู้มีสิทธิจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันคลอด ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง โดยอัตราดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าตรวจและค่ารับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่และค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วยและค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ประกันตนจะสามารถ เบิกค่าคลอดบุตรได้คนละ 2 ครั้ง รวมกันแล้วไม่เกิน 4 ครั้ง ซึ่งขอแนะนำให้ใช้สิทธิของฝ่ายหญิงก่อน เพราะนอกจากจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมายจ่าย 13,000 บาทแล้ว ยังได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน แต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนชายเป็นผู้ใช้สิทธิจะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตร 13,000 บาทเท่านั้น +++สำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ใช้สิทธิให้ครบ 2 ครั้งไปก่อน เมื่อครบสิทธิแล้วหากมีการตั้งครรภ์ในครั้งต่อไปจึงให้ใช้สิทธิเบิกของฝ่ายชายอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรแล้วขอแนะนำให้ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร โดยจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน และหากใช้สิทธิของผู้ประกันตนหญิงจะต้องยื่นแบบ สปส.2-01 พร้อมแนบหลักฐานประกอบได้แก่ สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน หากใช้สิทธิผู้ประกันตนชาย จะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยจะต้องแนบหลักฐานข้างต้นเหมือนกับการใช้สิทธิของผู้ประกันตนหญิง และต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมคือ สำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองบุตร (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส) ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าวได้คราวละไม่เกิน 2 คน มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด
ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.thRelated Posts via

ตอบ: “ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน”
(1)การเรียกเก็บเงินสมทบ
(2)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(3)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต
(4)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 
สิทธิสงเคราะห์บุตร
สิทธิสงเคราะห์บุตร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )