สิทธิหุ้นสามัญ

รับทำบัญชี.COM | สิทธิหุ้นสามัญได้รับเงินปันผลก่อน?

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

สิทธิหุ้นสามัญ

การให้สิทธิแก่หุ้นสามัญได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นบุริมสิทธิ์สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ : สิทธิในเงินปันผลโดยปกติจะกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ์มีสิทธิรับเงินเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญในอัตราที่กำหนดแน่นอน

สิทธิหุ้นสามัญหมายถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นสามัญในบริษัท นักลงทุนที่ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากกำไรที่บริษัทได้กำไร การได้รับเงินปันผลจากหุ้นสามัญมักจะมีการจ่ายเป็นเงินเงินสด (เช็คหรือโอนเงิน) และมักจะมีการจ่ายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นรายปี

การรับเงินปันผลจากสิทธิหุ้นสามัญมักจะขึ้นอยู่กับการกำหนดที่บริษัททำการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (Annual General Meeting, AGM) และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นสามัญในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ปริมาณของเงินปันผลที่คุณจะได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่คุณถือ และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นสามัญที่บริษัทกำหนด

การลงทุนในหุ้นสามัญมักมีความเสี่ยง เนื่องจากราคาหุ้นสามัญมีโอนเข้าเป็นไปตามสภาวะตลาดหุ้น การรับเงินปันผลมักเป็นวิธีให้ผลตอบแทนกับการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยนักลงทุนสามารถเลือกที่จะรับเงินปันผลเป็นรายได้เพิ่มเติมหรือนำไปลงทุนอื่นๆต่อได้

ควรตรวจสอบคำแถลงการณ์และข้อมูลจากบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิหุ้นสามัญของคุณ เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่คุณลงทุน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )