รับทำบัญชี.COM | บัญชีตราสารหมุนเวียนที่ต้องปิดรายการคืออะไร?

Click to rate this post!
[Total: 31 Average: 5]

บัญชีตราสารหมุนเวียนที่ต้องปิดรายการคืออะไร?

บัญชีตราสารหมุนเวียน (Current Liabilities) ที่ต้องปิดรายการคือ “Accrued Liabilities” หรือ “ค่าใช้จ่ายค้างรับ” โดยทั่วไป เป็นรายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ชำระแต่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบริการหรือสินค้าที่ถูกให้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน หรือค่าใช้จ่ายที่ค้างรับจากผู้ซื้อหรือคู่ค้าอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระเงินในรอบบัญชีปัจจุบัน.

ตัวอย่างของรายการ Accrued Liabilities

  1. ค่าจ้างงาน ค่าจ้างงานที่ยังไม่ได้ชำระให้แก่พนักงานในรอบบัญชีปัจจุบัน เช่น ค่าจ้างล่วงเวลาหรือค่าจ้างโบนัสที่ต้องจ่ายในอนาคต.
  2. ค่าสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้รับเงิน ค่าสินค้าหรือบริการที่บริษัทได้ให้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งเรียกว่าค่าสินค้าหรือบริการค้างรับ.
  3. เงินค่าเช่า เช่าที่ยังไม่ได้ชำระในรอบบัญชีปัจจุบัน เช่น เช่าที่บริษัทเป็นผู้เช่า.
  4. ค่าใช้จ่ายด้านภาษี รายการภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ชำระในรอบบัญชีปัจจุบัน เช่น ภาษีที่ยังไม่ได้ชำระหรือเงินให้กับหน่วยงานรัฐ.

การปิดรายการ Accrued Liabilities จะเกิดขึ้นเมื่อเงินถูกชำระในรอบบัญชีปัจจุบัน โดยบัญชีการปิดรายการนี้จะลดลงและจะโอนเงินไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีเงินสดหรือบัญชีลูกหนี้ เพื่อบัญชีการปิดรายการ Accrued Liabilities ไม่จะปรากฏในงบการเงินของรอบบัญชีถัดไป.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )