สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า
กิจการมีสินทรัพย์ที่ต้องพิจารราการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 ( ปรับปรุง 2552 ) คือ สินทรัพย์ทุกประเภท ได้แก่ เงินลงทุน เช่น เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยกเว้นสินทรัพย์ที่มีมาตรฐานการบัญชีครอบคลุมเฉพาะเรื่อง เช่น สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ที่ได้จากสัญญาก่อสร้างระยะยาว สินทรัพย์ที่มาจากผลประโยชน์พนักงาน

สินทรัพย์ดังกล่าวจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ เช่น ลูกหนี้จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญ โดยจะแสดงมูลค่าของลูกหนี้การค้าตามมูลค่าที่คาดว่าจะเก็บเงินได้ สินค้าคงเหลือจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 ( ปรับปรุง 2552 ) เรื่องสินค้าคงเหลือ โดยกำหนดให้แสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ะได้รับที่ต่ำกว่า

แหล่งอ้างอิง : หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 1 ( ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ )

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า
อาชีพ

350 อาชีพ ทั้งหมด มีอะไร น่าสนใจ !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

รับทําบัญชี.COM || บางนา สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 78 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || บางนา สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   บริษัท ปังปอน จำกัด บริการ รับทำบัญชี บางนา ที่อยู่ 47/103 หมู่ 5 แจ้งวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ติดต่อ โทร.081-931-8341 (คุณจ๋า) ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท …

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า Read More »

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายได้ ความเสี่ยง !

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ
ประเภทกระแสรายวัน

ประเภทกระแสรายวัน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post! [Total: 78 Average: 5] ในหน้านี้ สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่าสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรประเภทกระแสรายวัน ประเภทกระแสรายวัน คือ (Current Account) ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) คือ …

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า Read More »

สมุดรายวันซื้อ

สมุดรายวันซื้อ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post! [Total: 78 Average: 5] ในหน้านี้ สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่าสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรสมุดรายวันซื้อ สมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันการซื้อเชื่อเท่านั้น สมุดราย …

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า Read More »

รับทําบัญชี.COM || ดอนเมือง สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 78 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || ดอนเมือง สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   บริษัท ปังปอน จำกัด บริการ รับทำบัญชี ดอนเมือง ที่อยู่ 47/103 หมู่ 5 แจ้งวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ติดต่อ โทร.081-931-8341 (คุณจ๋า) ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บ …

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า Read More »

ฐานภาษี

ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

รับทำบัญชี.COM || ปทุมธานี สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 78 Average: 5] รับทำบัญชี.COM || ปทุมธานี สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 20 ปี เป็น “ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ” ที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มาแล้วกว่า 10 ปี และ เป็น “ สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพ …

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top