สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า

กำลังปรับปรุง
[Total: 110 Average: 5]

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า ?

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า
กิจการมีสินทรัพย์ที่ต้องพิจารราการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 ( ปรับปรุง 2552 ) คือ สินทรัพย์ทุกประเภท ได้แก่ เงินลงทุน เช่น เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยกเว้นสินทรัพย์ที่มีมาตรฐานการบัญชีครอบคลุมเฉพาะเรื่อง เช่น สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ที่ได้จากสัญญาก่อสร้างระยะยาว สินทรัพย์ที่มาจากผลประโยชน์พนักงาน

สินทรัพย์ดังกล่าวจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ เช่น ลูกหนี้จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญ โดยจะแสดงมูลค่าของลูกหนี้การค้าตามมูลค่าที่คาดว่าจะเก็บเงินได้ สินค้าคงเหลือจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 ( ปรับปรุง 2552 ) เรื่องสินค้าคงเหลือ โดยกำหนดให้แสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ะได้รับที่ต่ำกว่า

แหล่งอ้างอิง : หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 1 ( ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ )

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top