3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ มาตรฐาน มีอะไรบ้าง

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
[Total: 2534 Average: 5]

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ ?

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ (Other Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ภาษาอังกฤษ ?

Other Current Assets

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top