สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รับทำบัญชี.COM | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นมาตรฐานมีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 99 Average: 5]

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ (Other Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ภาษาอังกฤษ

Other Current Assets

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets) เป็นส่วนหนึ่งของงบทดลองสภาพคล่อง (Balance Sheet) ซึ่งระบุสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะหมุนเวียน หมายความว่าสินทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่คาดว่าจะสามารถแปลงเป็นเงินสด หรือใช้ในรายการประกอบการในระยะเวลาสั้น ๆ ภายในหนึ่งปีหรือรอบการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจนั้น ๆ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นอาจประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

  1. ค่าลดหย่อนเงินสด (Prepaid Expenses) ค่าลดหย่อนเงินสดคือรายจ่ายที่จ่ายล่วงหน้าในระยะเวลาที่ยาวหรือสัญญาซึ่งยังไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน แต่จะถูกหักลดหย่อนในรอบบัญชีข้างหน้า เช่น ค่าประกันภัยล่วงหน้า, ค่าเช่าพื้นที่ล่วงหน้า, และค่าบริการล่วงหน้า

  2. เงินจ่ายล่วงหน้า (Advances and Deposits) เงินจ่ายล่วงหน้าคือเงินที่ลูกค้าหรือลูกหนี้จ่ายให้ล่วงหน้าเพื่อรักษาสิทธิในการใช้บริการหรือสินค้าในอนาคต ซึ่งจะถูกคืนหากไม่ได้ใช้งาน

  3. สินค้าคงคลัง (Inventory) สินค้าคงคลังคือรายการสินค้าหรือวัตถุดิบที่บริษัทเก็บไว้เพื่อการขายหรือการผลิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจที่มีการจัดเก็บและบริหารการจัดเตรียมสินค้า

  4. เงินกู้ยืมระยะสั้นในลักษณะเงินสด (Short-term Loans in Cash) เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ต้องชำระภายในระยะเวลาสั้น ๆ และถูกจัดเก็บในรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

  5. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่น ๆ (Other Prepayments) ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่ไม่เข้ากับรายการลดหย่อนเงินสดและไม่เข้ากับรายการค่าลดหย่อนอื่น ๆ ในงบทดลองรายได้และสภาพคล่อง

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets) มีความสำคัญในการวิเคราะห์สภาพคล่องของธุรกิจ และส่งผลต่อความสามารถในการตรงประเด็นรายได้และรายจ่าย ความเข้าใจสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดการเงินสดและทรัพยากรที่มีอยู่ในระยะสั้น ๆ ในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )