สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ (Intangible Assets) คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินได้และไม่มีคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มี

          สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน มีลักษณะเป็นสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนดให้บางประเภทอายุการ ใช้งานจำกัด จำเป็นต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด บางประเภทมีอายุการใช้งานไม่จำกัด และไม่ต้องตัดบัญชี ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
1. สิทธิบัตร (Patents) คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐในการเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือกรรมวิธีในการผลิตแบบใหม่ขึ้นมา หรือซื้อสิทธิบัตรนั้นต่อจากบุคคลอื่น ซึ่งหากเป็นผู้คิดค้นค่าสิทธิบัตรจะเป็นต้นทุนที่กิจการใช้ไปในการดำเนินการคิดค้นหรือต้นทุนที่จ่ายไป สิทธิบัตรนี้มีการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่จะได้รับ ประโยชน์จากสิทธิชนิดนี้
2. ลิขสิทธิ์ (Copyrights) คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐ ที่ให้จัดพิมพ์ หรือขาย หรือใช้ประโยชน์จากศิลปกรรม ดนตรีหรือวรรณกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าลิขสิทธิ์ที่แสดงจะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยจะต้องทำการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี ตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากสิทธินี้
3. สัมปทาน (Franchise) คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐหรือธุรกิจอื่น เช่น สิทธิที่ได้รับจากกิจการหนึ่งในการนำสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งวางตลาด และใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของกิจการนั้นในพื้นที่ที่กำหนด หรือสิทธิที่ได้รับจากรัฐในการทำป่าไม้ เหมืองแร่ บ่อน้ำมัน เป็นต้นค่าสัมปทานจะแสดงเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น และจะต้องตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากสิทธิ์
4. ค่าความนิยม (Goodwill) คือ มูลค่าของความเชื่อถือจากบุคคลอื่นที่มีต่อกิจการ และ ตีราคาออกมาเป็นตัวเงินอาจเกิดจากกรณีที่กิจการประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานจนได้รับความเชื่อถือจากบุคคลอื่น หรือกรณีที่กิจการมีความสามารถในการทำกำไรได้สูงขึ้น ค่าความนิยมที่แสดงในงบดุล เป็นสินทรัพย์ที่มีอายุใช้งานไม่จำกัด จึงไม่ต้องตัดบัญชีในแต่ละงวด
 
5. เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐในการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายหรือชื่อที่กำหนดอย่างถาวรแต่ผู้เดียว มูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงในงบดุลจะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการได้รับสิทธินี้มา
 
6. สัญญาเช่าระยะยาว (Leasehold) คือ สิทธิในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นตามกำหนดเวลาในสัญญาเช่าซึ่งกิจการได้จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ (Organization Costs) คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งกิจการ ซึ่งสามารถตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่กิจการกำหนด
 
8. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี (Deferred Charges) คือ ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งกิจการได้รับประโยชน์แล้ว แต่ระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์ยังมีผลต่อไปอีกหลายงวดบัญชี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่สามารถระบุได้ (Unidentifiable)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารระบุได้ (Unidentifiable) คือสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

อาชีพ

350 อาชีพ ทั้งหมด มีอะไร น่าสนใจ !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

ลาซาด้า lazada รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ขายของในลาซาด้าแบบไม่สต๊อกของ อยากขายของใน lazada ต้องทำอย่างไร ขายของในลาซาด้า ได้เงินยังไง ขายของในลาซาด้า เสียค่าอะไรบ้าง ขายของในลาซาด้า ขายของใน ลาซา ด้า ดี ไหม วิธีขายของในลาซาด้าให้ขายดี ขายของในลาซาด้า หักกี่เปอร์เซ็นต์

เขียน แบบ โรงงาน ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร ธุรกิจโรงงานขนาดเล็ก วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ แนวทาง การทำธุรกิจ ตัวอย่าง เขียน แนะนำบริษัท

คลินิก ตรวจ Atk รายรับ รายจ่าย โอกาส !

คลินิกตรวจสุขภาพใกล้ฉัน คลินิกตรวจโรคทั่วไป คลินิกตรวจสุขภาพ ใกล้ฉัน ราคา คลินิก ตรวจสุขภาพ ใบขับขี่ คลินิก ตรวจสุขภาพ ราคา คลินิกตรวจภายใน ใกล้ฉัน คลินิกตรวจครรภ์ ใกล้ฉัน คลินิกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ใกล้ฉัน
หมวดบัญชี

5 หมวดบัญชี มีกี่หมวด เดบิต เครดิต

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 

Leave a Comment

Scroll to Top