สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รับทำบัญชี.COM | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15 ชนิดมาตรฐานมีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 141 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) สินทรัพย์ถาวรของกิจการ โดยกิจการครอบครองไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี โดยอาจเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15 รายการ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสามัญที่มักพบในรายการบัญชีได้แก่

 1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property, Plant, and Equipment) รวมถึงที่ดินที่องค์กรเป็นเจ้าของและสิ่งก่อสร้างเช่นอาคาร โรงงาน และเครื่องจักร สินทรัพย์นี้มักมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและใช้ในกิจกรรมการผลิตหรือการให้บริการ.

 2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสิ้นเปลือง (Intangible Assets) เช่นลิขสิทธิ์ สิทธิการตลาด ซอฟต์แวร์ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ สินทรัพย์นี้มีค่าใช้จ่ายในการสร้างและมีความคาดหวังในการได้รับผลกำไรในอนาคต.

 3. การลงทุนในบริษัทย่อย (Investment in Subsidiaries) การลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทที่องค์กรเป็นผู้ควบคุม รวมถึงการลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยและสินทรัพย์ในบริษัทย่อย.

 4. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Investment in Securities) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ส่วนรายได้ประจำ เช่นการถือหุ้นในบริษัทที่ไม่ได้ควบคุมหรือการถือหุ้นสำหรับการลงทุน.

 5. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ (Other Non-current Assets) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่ตรงกับหมวดย่อยอื่น ๆ ได้แก่ สินทรัพย์ในการสร้างหรือสร้างระบบ สินทรัพย์ในการจัดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น.

 6. ลิสซิ่ง (Leases) สินทรัพย์ที่ได้มาจากการเช่าที่องค์กรเป็นผู้เช่า ซึ่งสามารถเป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีการรับเช่าสินทรัพย์นี้เป็นเวลานาน.

 7. เงินกู้ให้บริษัทย่อย (Loans to Subsidiaries) เงินที่องค์กรให้กู้แก่บริษัทย่อยภายใต้การควบคุมขององค์กร และมักจะถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน.

 8. สินทรัพย์หุ้นส่วนในบริษัทร่วมลงทุน (Equity Investments in Associates) การถือหุ้นส่วนในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร แต่ไม่ได้ควบคุม.

 9. สินทรัพย์ติดตั้ง (Installment Sales) สินทรัพย์ที่ถูกขายแบบชำระเป็นงวด และยังไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนจนกว่าจะจบสัญญา.

 10. สินทรัพย์ในการเงิน (Financial Assets) รวมถึงการถือหุ้นในบริษัทที่ไม่ได้ควบคุมและสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น เงินฝากประจำ หรือตราสารหนี้.

 11. สินทรัพย์ทางเทคโนโลยี (Technology Assets) สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางเทคโนโลยี เช่น ทรัพย์สินทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.

 12. สินทรัพย์ในการพัฒนาโครงการ (Development Assets) สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่.

 13. สินทรัพย์ในการซื้อรายได้ในอนาคต (Deferred Income Tax Assets) สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีรายได้ในอนาคต.

 14. สินทรัพย์ในการขายรายได้ในอนาคต (Deferred Income) สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งยังไม่ได้รับ.

 15. สินทรัพย์หนี้สิ้นเปลือง (Deferred Charges) สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายหรือการบริการ.

โดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีความสำคัญในการประเมินความสมบูรณ์ขององค์กรและมีผลต่อสภาพการเงินขององค์กรในระยะยาว การบันทึกและการบริหารจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการวางแผนการเงินในองค์กรในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม >> สินทรัพย์หมุนเวียน
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )