รับทำบัญชี.COM | วัสดุสํานักงานใช้ไปปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด

สูตรหา วัสดุสำนักงานใช้ไป

วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง – วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

สูตรการคำนวณวัสดุสำนักงานที่ใช้ไป (Office Supplies Expense) คือ

วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานเริ่มต้น + การจัดซื้อใหม่ – วัสดุสำนักงานคงเหลือ

 • วัสดุสำนักงานเริ่มต้น (Beginning Office Supplies) คือจำนวนวัสดุสำนักงานที่คุณมีในคลังเริ่มต้นของรอบบัญชี.
 • การจัดซื้อใหม่ (New Purchases) คือจำนวนวัสดุสำนักงานที่คุณซื้อใหม่ในรอบบัญชี.
 • วัสดุสำนักงานคงเหลือ (Ending Office Supplies) คือจำนวนวัสดุสำนักงานที่คุณยังเหลือคงอยู่ในคลังในสิ้นสุดรอบบัญชี.

การคำนวณวัสดุสำนักงานใช้ไปช่วยให้คุณตรวจสอบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุสำนักงานในรอบบัญชีนั้น ๆ โดยการนำวัสดุเริ่มต้น, การจัดซื้อใหม่ และวัสดุคงเหลือมารวมกัน เมื่อคุณหักวัสดุคงเหลือออกจากรายการ คุณจะทราบยอดวัสดุที่ใช้ไปในรอบบัญชีนั้น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนงบประมาณและการบันทึกบัญชีของธุรกิจหรือองค์กรของคุณ.

นี่คือตัวอย่างการคำนวณวัสดุสำนักงานใช้ไป

สมมุติว่าคุณมีสินค้าวัสดุสำนักงานในคลังเริ่มต้นเป็นจำนวน 5,000 บาท และคุณได้ทำการจัดซื้อวัสดุสำนักงานใหม่ในรอบบัญชีนี้มูลค่า 3,000 บาท และในสิ้นสุดรอบบัญชีคุณมีวัสดุสำนักงานคงเหลืออยู่ในคลังมูลค่า 2,000 บาท

ในกรณีนี้

 • วัสดุสำนักงานเริ่มต้น = 5,000 บาท
 • การจัดซื้อใหม่ = 3,000 บาท
 • วัสดุสำนักงานคงเหลือ = 2,000 บาท

คำนวณวัสดุสำนักงานใช้ไป

วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานเริ่มต้น + การจัดซื้อใหม่ – วัสดุสำนักงานคงเหลือ วัสดุสำนักงานใช้ไป = 5,000 + 3,000 – 2,000 = 6,000 บาท

ดังนั้น, ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไปในรอบบัญชีนี้คือ 6,000 บาท. ค่านี้จะถูกบันทึกในรายงานบัญชีของธุรกิจหรือองค์กรของคุณเพื่อรายงานรายจ่าย.

วัสดุสำนักงานใช้ไป หมวด

วัสดุสำนักงานที่ใช้ได้แบ่งออกเป็นหลายหมวด ตามลักษณะและการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้

 1. กระดาษ เช่น กระดาษ A4, กระดาษปรับอากาศ, กระดาษสำเนา, กระดาษติดต่อ, กระดาษมาตรฐานการพิมพ์, กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์, กระดาษตัดสิ้นเปลือง, กระดาษแผ่นเสียงและวิดีโอ, กระดาษห่อของขวัญ, กระดาษห่อสินค้า, กระดาษทิชชู, กระดาษซับหน้า, กระดาษอาร์ต, กระดาษถ่ายเอกสาร, กระดาษแข็ง เป็นต้น
 2. ปากกา เช่น ปากกาดำ, ปากกาสี, ปากกาแบบเจล, ปากกาอิงค์, ปากกาลูกลื่น, ปากกาลูกลื่นไร้น้ำหนัก, ปากกาลูกลื่นที่มีตลับสี, ปากกาชนิดแปลกๆ เป็นต้น
 3. ดินสอ เช่น ดินสอหัวเขียน, ดินสอหัวนูน, ดินสอปากกา, ดินสอหัวค้ำ, ดินสอหัวยาว เป็นต้น
 4. สมุดโน้ต เช่น สมุดโน้ตขนาดเล็ก, สมุดโน้ตขนาดกลาง, สมุดโน้ตขนาดใหญ่, สมุดโน้ตแบบสปิริ่ง, สมุดโน้ตดำบรรจุเล่มใหญ่ เป็นต้น
 5. อุปกรณ์เขียน เช่น ไม้กลอน, ไม้เทียม, ตลับคัดสี, ตลับเทียบสี, ตลับเก็บคัดสี, ตลับปากกา, ตลับดินสอ, ตลับยางลบ, ตลับหมึกซับสี, ตลับหมึกสี, ตลับตัวเล็กสำหรับลบคำผิด เป็นต้น
 6. เทปกาว เช่น เทปกาวติดกระดาษ, เทปกาวติดผนัง, เทปกาวยาง, เทปกาวไร้ร่องรอย เป็นต้น
 7. อุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ เช่น ไม้ตีเขียน, ปากกาแบบติดเสียง, ปากกาปรับอากาศ, เต็นท์ติดประตู, คีบตุ๊กตา, เครื่องหยอดหมึก, เครื่องเจียราบ, เครื่องห่อสินค้า, เครื่องตัดกระดาษ, ลวดกระดาษ, ปากกาลูกลื่นที่มีแกนที่ดึงขึ้น, หม้อน้ำร้อนสำหรับล้างแปรงสี เป็นต้น

ขออภัยหากมีสิ่งของที่พลาดไปในการแบ่งหมวด หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมครับ

วัสดุสํานักงานใช้ไป บันทึกบัญชี

วัสดุสำนักงานที่ใช้ในการบันทึกบัญชีสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้

 1. สมุดบัญชี สมุดบัญชีใช้ในการบันทึกข้อมูลการเงินขององค์กร โดยมักจะมีหน้าใบโฉลดรายการรายวัน ที่จะบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายขององค์กร
 2. สมุดรับ-จ่ายเงิน สมุดรับ-จ่ายเงินใช้ในการบันทึกรายละเอียดของการรับเงินหรือจ่ายเงินขององค์กร เช่น การรับเงินจากลูกค้า, การจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ฯลฯ
 3. แบบฟอร์มภาษี แบบฟอร์มภาษีเป็นเอกสารที่ใช้ในการรายงานและส่งเสียภาษีตามกฎหมาย อาจแบบฟอร์มเงินได้ส่วนบุคคล, แบบฟอร์มภาษีอากรขาย, แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
 4. แผ่นคำนวณ แผ่นคำนวณเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้, รายจ่าย, ยอดคงเหลือ เป็นต้น
 5. ปากกาหมึก ปากกาหมึกใช้ในการเขียนลงบัญชีและเอกสารทางการเงิน ซึ่งอาจมีหลายสีเพื่อให้สามารถระบุรายการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
 6. ไดอารี่หรือเวชสำอาง ใช้ในการเก็บรายการบัญชีและเอกสารทางการเงินเพื่อความเรียบร้อยและองค์กรได้ตรวจสอบได้ง่าย
 7. ซองเอกสาร ใช้ในการเก็บเอกสารทางการเงินเพื่อรักษาความปลอดภัยและคงสภาพของเอกสาร
 8. เครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลขใช้ในการคำนวณเงิน, ราคาสินค้า, หรือตัวเลขทางการเงินอื่น ๆ
 9. กล่องเก็บเอกสาร ใช้ในการจัดเก็บและเรียงลำดับเอกสารทางการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเรียกดูข้อมูลในอนาคต
 10. เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ใช้ในการพิมพ์เอกสารทางการเงินเช่น ใบแจ้งหนี้, ใบสำคัญรับเงิน, ใบสำคัญจ่ายเงิน เป็นต้น
 11. หมึกพิมพ์ ใช้ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ข้อมูลทางการเงินบนกระดาษ

อาจมีวัสดุสำนักงานเพิ่มเติมที่ใช้ในการบันทึกบัญชีของแต่ละองค์กรได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและความต้องการของแต่ละบริษัท

อ่านเพิ่มเติม >> สูตรหาทุนต้นปี 

Click to rate this post!
[Total: 198 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )