ปก ส่งออก ลําไย

รับทำบัญชี.COM | ไอเดียธุรกิจส่งออกลำไยสู่ครัวโลก ตลาดซื้อ?

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

ธุรกิจส่งออก ลําไย

ไอเดียธุรกิจส่งออก ลําไย

การส่งออกลำไยของประเทศไทยมีการผ่านการคัดเลือกเนื่องจากต้องการส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงให้กับผู้บริโภคในตลาดโลก การส่งออกลำไยของประเทศไทยมีการเลือกใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าได้มากขึ้น และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในต่างประเทศ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ไทยมีการส่งออกลำไยไปต่างประเทศ แบ่งเป็น ลำไยสด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 23,061 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม เป็นต้น ส่วนลำไยอบแห้ง มีการส่งออกคิดเป็นมูลค่า 7,411 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นลำไยกระป๋อง 673 ล้านบาท และลำไยแช่เย็นแช่แข็งประมาณ 9 ล้านบาท

ส่งออก ลําไย 02

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก ลําไย

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกลําไย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยมีประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญของลำไยจากประเทศไทยกล่าวคือ มากกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณการส่งออกลำไยถูกส่งไปยังตลาดประเทศจีนโดยตรง ยังไม่นับรวมอีกกว่าร้อยละ 20 ที่เป็นการส่งออกลำไยผ่านเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ ลาว และฮ่องกงก่อนจะไปสิ้นสุดในตลาดประเทศจีนเช่นเดียวกัน จึงนับได้ว่าจีนเป็นเป็นตลาดนำเข้าลำไยสำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย

วางกลยุทธ์ธุรกิจส่งออก ลําไย แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกลําไย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจส่งออกสินค้าออร์แกนิคประสบความสำเร็จ โดยในการวางแผนการผลิตต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

ส่งออก ลําไย 01

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก ลําไย ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกสินค้าลําไยควรมีความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกสินค้ารวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรศึกษาตลาดที่ต้องการขยายให้ละเอียด ครอบคลุมถึงกฎระเบียบ ต่างๆในการส่งออกสินค้าออแกนิค บรรจุภัณฑ์ ฉลากโภชนาการ รสนิยม และการก าหนดราคา เป็น ต้น เพื่อผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดที่ต้องขยาย    

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก ลําไย

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก ลําไย (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้

swot ส่งออก ลําไย

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก ลําไย (Strengths)

  • ไทยเป็นผู้ผลิตลำไยมากเป็นอันดับ 2 ของโลก
  • ส่งออกลำไยรายใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งในรูปผลสด แช่แข็งและอบแห้ง
  • คุณภาพของลำไยของประเทศไทยมีชื่อเสียงในตลาดโลก

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก ลําไย (Weaknesses)

  • การจัดการเกษตรและการผลิตที่ยังไม่มีการรวมกลุ่มให้เป็นธุรกิจใหญ่ๆ
  • การนำเสนอสินค้าและการตลาดที่ยังไม่ค่อยมีการพัฒนามาก่อน
  • น้ำจากคลองชลประทานมีไม่เพียงพอให้ใช้ดูแลลำไยได้ตลอดปี 

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ลําไย (Opportunities)

  • ตลาดส่งออกลำไยในต่างประเทศมีออกแบบการบริโภคและการใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย
  • ภาครัฐได้สนับสนุนและสร้างนโยบายเพื่อส่งเสริมการส่งออกลำไย

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ลําไย (Threats)

  • การแข่งขันทางการค้าที่มีความสูงขึ้นในตลาดโลก
  • การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของรัฐบาลในการส่งออก

เครดิต www.phtnet.org/www.bbc.com

อ่านเพิ่มเติม >> การบันทึกบัญชีสินค้าเกษตรกรรมตัวอย่าง

ให้บริการทำบัญชี ส่งออก ลําไย

ปิดรับทำบัญชี ส่งออก ลําไย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )