ปก ส่งออกสินค้าออร์เกนิค

รับทำบัญชี.COM | โรงงานส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิคขายส่ง?

ธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค

ไอเดียธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค

ในปัจจุบันสินค้าออแกนิค ผักผลไม้ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมสูงขึ้น ผู้คนเลือกซื้อ สินค้าออแกนิคด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งมูลค่าตลาดสินค้าออร์แกนิคของไทยจะอยู่ที่ 2,700-2,900 ล้านบาท จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาตระหนักและใส่ใจกับสุขภาพการกินอยู่ที่ดีมากขึ้น จนทำให้การบริโภคสินค้าออร์แกนิคไม่ถูกมองเพียงแค่เป็นเทรนด์การบริโภค แต่ถือเป็นวิถีการดำรงชีวิต รูปแบบใหม่ ประกอบกับนโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ น่าจะ ทำให้อุปสงค์และอุปทานตลาดออร์แกนิคในประเทศเพิ่มขึ้น

ส่งออกสินค้าออร์เกนิค 01

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกสินค้าออร์แกนิค เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีปริมาณสารพิษต่ำและลูกค้าที่สนใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน (เช่น สิงคโปร์) ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจที่จะเข้าไปขยายตลาด เพราะเป็นตลาด ที่มีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้น

วางกลยุทธ์ธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกสินค้าออร์แกนิค เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจส่งออกสินค้าออร์แกนิคประสบความสำเร็จ โดยในการวางแผนการผลิตต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

ส่งออกสินค้าออร์เกนิค 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกสินค้าออร์แกนิคควรมีความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกสินค้ารวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรศึกษาตลาดที่ต้องการขยายให้ละเอียด ครอบคลุมถึงกฎระเบียบ ต่างๆในการส่งออกสินค้าออแกนิค บรรจุภัณฑ์ ฉลากโภชนาการ รสนิยม และการก าหนดราคา เป็น ต้น เพื่อผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดที่ต้องขยาย    

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก สินค้าออร์แกนิค

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก สินค้าออร์แกนิค (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้

swot ส่งออกสินค้าออร์เกนิค

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค (Strengths)

 • สินค้าออร์แกนิคมีคุณภาพและมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและกลิ่นที่ไม่เหมือนใคร
 • ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าออร์แกนิคมากมาย เช่น ผลไม้ ผัก ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งเป็นจุดแข็งของการส่งออกสินค้าออร์แกนิคของประเทศไทย
 • ตลาดส่งออกสินค้าออร์แกนิคมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค (Weaknesses)

 • การผลิตสินค้าออร์แกนิคมีความยุ่งยากและต้องใช้เวลานานกว่าการผลิตสินค้าทั่วไป
 • การขนส่งสินค้าออกนอกประเทศมีความยุ่งยากและต้องการค่าใช้จ่ายสูง
 • ปริมาณการผลิตสินค้าออร์แกนิคมีข้อจำกัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในการส่งออก

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค (Opportunities)

 • ตลาดสินค้าออร์แกนิคยังมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้าที่มาจากธรรมชาติและมีคุณภาพสูง
 • การเข้าถึงตลาดสากลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตลาดสินค้าออร์แกนิค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้างแบรนด์และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของตนเองได้
 • ภาครัฐได้สนับสนุนและสร้างนโยบายเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าออร์แกนิค ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดสากลได้

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค (Threats)

 • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับการค้าระหว่างประเทศอาจส่งผลต่อการส่งออกสินค้าออร์แกนิค
 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อการผลิตสินค้าออร์แกนิคในระยะยาว
 • สินค้าออแกนิคของผู้ประกอบการไทยบางรายได้รับการรับรองจากหน่วยงานไทย แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในฮ่องกงซึ่งถือมาตรฐานสากล

เครดิต www.kasikornbank.com

ให้บริการทำบัญชี ส่งออกสินค้าออร์เกนิค

ปิดรับทำบัญชี ส่งออกสินค้าออร์เกนิค

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )