ปก ส่งออกสินค้าออร์เกนิค

รับทำบัญชี.COM | โรงงานส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิคขายส่ง?

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

ธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค

ไอเดียธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค

ในปัจจุบันสินค้าออแกนิค ผักผลไม้ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมสูงขึ้น ผู้คนเลือกซื้อ สินค้าออแกนิคด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งมูลค่าตลาดสินค้าออร์แกนิคของไทยจะอยู่ที่ 2,700-2,900 ล้านบาท จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาตระหนักและใส่ใจกับสุขภาพการกินอยู่ที่ดีมากขึ้น จนทำให้การบริโภคสินค้าออร์แกนิคไม่ถูกมองเพียงแค่เป็นเทรนด์การบริโภค แต่ถือเป็นวิถีการดำรงชีวิต รูปแบบใหม่ ประกอบกับนโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ น่าจะ ทำให้อุปสงค์และอุปทานตลาดออร์แกนิคในประเทศเพิ่มขึ้น

ส่งออกสินค้าออร์เกนิค 01

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกสินค้าออร์แกนิค เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีปริมาณสารพิษต่ำและลูกค้าที่สนใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน (เช่น สิงคโปร์) ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจที่จะเข้าไปขยายตลาด เพราะเป็นตลาด ที่มีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้น

วางกลยุทธ์ธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกสินค้าออร์แกนิค เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจส่งออกสินค้าออร์แกนิคประสบความสำเร็จ โดยในการวางแผนการผลิตต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

ส่งออกสินค้าออร์เกนิค 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกสินค้าออร์แกนิคควรมีความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกสินค้ารวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรศึกษาตลาดที่ต้องการขยายให้ละเอียด ครอบคลุมถึงกฎระเบียบ ต่างๆในการส่งออกสินค้าออแกนิค บรรจุภัณฑ์ ฉลากโภชนาการ รสนิยม และการก าหนดราคา เป็น ต้น เพื่อผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดที่ต้องขยาย    

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก สินค้าออร์แกนิค

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก สินค้าออร์แกนิค (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้

swot ส่งออกสินค้าออร์เกนิค

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค (Strengths)

 • สินค้าออร์แกนิคมีคุณภาพและมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและกลิ่นที่ไม่เหมือนใคร
 • ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าออร์แกนิคมากมาย เช่น ผลไม้ ผัก ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งเป็นจุดแข็งของการส่งออกสินค้าออร์แกนิคของประเทศไทย
 • ตลาดส่งออกสินค้าออร์แกนิคมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค (Weaknesses)

 • การผลิตสินค้าออร์แกนิคมีความยุ่งยากและต้องใช้เวลานานกว่าการผลิตสินค้าทั่วไป
 • การขนส่งสินค้าออกนอกประเทศมีความยุ่งยากและต้องการค่าใช้จ่ายสูง
 • ปริมาณการผลิตสินค้าออร์แกนิคมีข้อจำกัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในการส่งออก

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค (Opportunities)

 • ตลาดสินค้าออร์แกนิคยังมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้าที่มาจากธรรมชาติและมีคุณภาพสูง
 • การเข้าถึงตลาดสากลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตลาดสินค้าออร์แกนิค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้างแบรนด์และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของตนเองได้
 • ภาครัฐได้สนับสนุนและสร้างนโยบายเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าออร์แกนิค ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดสากลได้

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก สินค้าออร์แกนิค (Threats)

 • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับการค้าระหว่างประเทศอาจส่งผลต่อการส่งออกสินค้าออร์แกนิค
 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อการผลิตสินค้าออร์แกนิคในระยะยาว
 • สินค้าออแกนิคของผู้ประกอบการไทยบางรายได้รับการรับรองจากหน่วยงานไทย แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในฮ่องกงซึ่งถือมาตรฐานสากล

เครดิต www.kasikornbank.com

ให้บริการทำบัญชี ส่งออกสินค้าออร์เกนิค

ปิดรับทำบัญชี ส่งออกสินค้าออร์เกนิค