รับทำบัญชี.COM | ส่งมอบบัญชี เอกสารที่ต้องใช้ประกอบลงบัญชี?

การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชี ตามมาตรา 17

1. ระยะเวลาในการแจ้ง ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชีจะต้องส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ

2. เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง
(1) หนังสือแจ้งการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี
(2) เอกสารหลักฐานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ดังนี้
– สำเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ แบบแจ้งเลิก (แบบ ต.1) และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในประเทศไทย กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
– สำเนาการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาสัญญาร่วมค้า สำเนาสัญญาเลิกค้า สำเนาแบบ ภ.พ.01 ภ.พ.09 ลป.10 และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
– สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาแบบแจ้งเลิกทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกรณีเป็นบุคคลธรรมดา
– หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ ครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทน) สำเนาเอกสารประกอบคำขออนุญาตทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) หรือโดยผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี

3. สถานที่ยื่นหนังสือแจ้งการส่งมอบบัญชีฯ
(1) กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2) กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ดังนี้
* สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ
* สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนและแนวทางการพิจารณางานการอนุญาตและรับแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 17 กำหนดว่า “เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใดๆ โดยมิได้มีการชำระบัญชี ให้ส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ”โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. การรับหนังสือแจ้งฯ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เลิกประกอบธุรกิจ โดยมิได้มีการชำระบัญชียื่นหนังสือแจ้งการส่งมอบบัญชีฯ หลังการเลิกประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17 ซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะรับคำขอพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อบกพร่อง (ถ้ามี) โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที
2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาจากธุรกิจ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1/2 วันทั้งนี้ หากหนังสือ และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีแก้ไขแล้วยื่นใหม่
3. ลงทะเบียนรับคำขอ เจ้าหน้าที่จะส่งลงทะเบียนรับคำขอ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1/2 วัน
4. การพิจารณารับแจ้ง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายการทางทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงแจ้งให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทราบ และดำเนินการส่งมอบบัญชี แล้วนำเสนอสารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทราบภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน
5. จัดส่งหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทราบ หรือหนังสือเตือนให้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด กรณีไม่จัดส่งภายในเวลาตามหนังสือฉบับแรก โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน(Flowchart การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี) ที่มา
http://www.thairegistration.com/mainsite/fileadmin/ contents/account/files/doc/flowchart_4.doc

Click to rate this post!
[Total: 90 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )