รับทำบัญชี.COM | การส่งเอกสารให้สารวัตรใหญ่บัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 90 Average: 5]

การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชี ตามมาตรา 17

1. ระยะเวลาในการแจ้ง ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชีจะต้องส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ 

2. เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง 
(1) หนังสือแจ้งการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี 
(2) เอกสารหลักฐานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ดังนี้ 
– สำเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ แบบแจ้งเลิก (แบบ ต.1) และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในประเทศไทย กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
– สำเนาการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาสัญญาร่วมค้า สำเนาสัญญาเลิกค้า สำเนาแบบ ภ.พ.01 ภ.พ.09 ลป.10 และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
– สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาแบบแจ้งเลิกทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
– หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ ครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทน) สำเนาเอกสารประกอบคำขออนุญาตทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) หรือโดยผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี

3. สถานที่ยื่นหนังสือแจ้งการส่งมอบบัญชีฯ 
(1) กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(2) กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ดังนี้ 
* สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ 
* สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนและแนวทางการพิจารณางานการอนุญาตและรับแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 17 กำหนดว่า “เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใดๆ โดยมิได้มีการชำระบัญชี ให้ส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ”โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
1. การรับหนังสือแจ้งฯ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เลิกประกอบธุรกิจ โดยมิได้มีการชำระบัญชียื่นหนังสือแจ้งการส่งมอบบัญชีฯ หลังการเลิกประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17 ซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะรับคำขอพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อบกพร่อง (ถ้ามี) โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที 
2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาจากธุรกิจ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1/2 วันทั้งนี้ หากหนังสือ และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีแก้ไขแล้วยื่นใหม่ 
3. ลงทะเบียนรับคำขอ เจ้าหน้าที่จะส่งลงทะเบียนรับคำขอ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1/2 วัน 
4. การพิจารณารับแจ้ง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายการทางทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงแจ้งให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทราบ และดำเนินการส่งมอบบัญชี แล้วนำเสนอสารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทราบภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน 
5. จัดส่งหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทราบ หรือหนังสือเตือนให้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด กรณีไม่จัดส่งภายในเวลาตามหนังสือฉบับแรก โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน(Flowchart การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี) ที่มา 
http://www.thairegistration.com/mainsite/fileadmin/ contents/account/files/doc/flowchart_4.doc