กำลังปรับปรุง

3 ส่วนของเจ้าของ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 419 Average: 5]

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถึงอย่างไร

ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถึง ทุนที่เจ้าของกิจการรวมทั้งหุ้นส่วนนำมาลงทุนโดยอาจเป็นในรูปทั้งเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากนี้ส่วนของเจ้าของยังหมายรวมถึงกำไรสุทธิที่ยังมิได้แบ่งให้แก่ส่วนของเจ้าของกิจการอีกด้วย

ส่วนของเจ้าของของกิจการที่ดำเนินงานในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน

                     สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี ส่วนของเจ้าของ ซึ่งบางครั้งเราอาจจะเรียกกันว่า “ทุน” คือ มูลค่าของสินทรัพย์ที่เจ้าของกิจการเป็นเจ้าของโดยไม่มีซึ่งหนี้สินที่จะต้องชำระคืนในอนาคต ส่วนของเจ้าของของกิจการที่ดำเนินงานในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน ดังนี้
1. กิจการเจ้าของคนเดียว  สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ส่วนของเจ้าของคือสินทรัพย์ที่เจ้าของกิจการนำมาลงทุนในกิจการเป็นครั้งแรก ซึ่งเราจะเรียกว่า “ทุน” ทุนนั้นจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของกิจการที่มีกำไร หรือจากการที่เจ้าของกิจการนำสินทรัพย์มาลงทุนเพิ่มเติม และทุนจะมีจำนวนลดลงจากผลการดำเนินงานของกิจการที่ขาดทุน หรือจากการที่เจ้าของกิจการได้ถอนทุนคืนไป
2. กิจการห้างหุ้นส่วน สำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน ส่วนของเจ้าของเราจะเรียกว่า “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ซึ่งจะประกอบด้วยทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน และทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือมีการลงทุนเพิ่ม และทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะลดลงเมื่อได้รับส่วนแบ่งการขาดทุนหรือเมื่อมีการถอนทุนคืน
3. กิจการบริษัทจำกัด สำหรับกิจการบริษัทจำกัด ส่วนของเจ้าของเราจะเรียกว่า “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ซึ่งจะประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ซึ่งก็คือจำนวนเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ และกำไรสะสมหรือขาดทุนสะสม ซึ่งหมายถึงผลการดำเนินงานที่สะสมมาในแต่ละปีตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top