ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี

ส่วนประกอบของระบบบัญชี คือ มีกี่ข้ออะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 470 Average: 5]

ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี

ส่วนประกอบของระบบบัญชี  คือ องค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดกระบวนการในการทำงานที่เป็นระบบในการทำงานหรือจัดการเอกสารในด้านทางการบัญชี
ประกอบไปด้วย
1.เอกสารที่ใช้ในการลงบัญชี  เอกสารที่ใช้ในการลงบัญชี เช่น แบบฟอร์มในลงบัญชี สมุดรายวัน สมุดจดงาน ทะเบียนคุมบัญชี เอกสารที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใบเสร็จรับ ใบสำคัญจ่าย รายการค้า เป็นต้น หากไม่แน่ใจว่าเอกสารที่ได้รับมา เป็นเอกสารในการลงบัญชีหรือไม่ ให้กิจการจัดเก็บรวบรวมไว้ แล้วนำเอกสารนั้นส่งให้ผู้ทำบัญชี หรือสำนักงานบัญชีที่ดูแลอยู่ หรือสอบถามก่อนทิ้ง
2.วิธีการดำเนินงาน ในที่นี้ หมายถึงการวางแผนงานที่จะดำเนินงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร หรือกิจการที่ต้องการวางระบบการทำงาน    
การดำเนินงานไม่มีระบุไว้ว่าต้องจัดอะไรบ้างอยู่ที่ว่า กิจการที่ต้องการวางระบบมีลักษณะงานแบบไหน และความสามารถของผู้จัดวางการดำเนินมีความต้องการให้เป็นไปในทิศทางใด แต่หลักการสำคัญของการดำเนินงานนั้นต้องวางระบบให้มีความสอดคล้องกับหลักการจัดทำบัญชี และกฎหมายที่ พ.ร.บ.การบัญชี หรือ กรมสรรพากรกำหนดไว้
3.เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้จัดการ มีการพัฒนามาตามยุคตามสมัย เช่น สมุดจด ลูกคิด เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ดีด หรือ  เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันหลักๆแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดทำนั้น คงหนีไม่พ้น “โปรแกรมบัญชี” ที่ยอมรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเท่านั้น หากเป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเองอาจใช้ได้ระหว่างการดำเนินงานแต่เมื่อ ต้องนำส่งงบ หรือยื่นเอกสารสำคัญให้ทางกรมสรรพากร ต้อง!!เป็นโปรแกรมบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นความจำเป็นที่ต้องมีเครื่องเครื่องใช้ในการดำเนินงานนั้น เพื่อความสะดวก และลดระยะเวลาในการจัดทำบัญชี เพื่อความแม่นยำ และถูกต้องครบถ้วนอีกด้วย
4.บุคคลกรที่ใช้จัดการระบบ หมายถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือ บุคคลที่ถูกแต่งตั้งให้ดูแลกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดเก็บเอกสารตั้งแต่เริ่มแรก การดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การตรวจสอบ สอบทานระบบ หรือการซ่อมแซม ล้วนเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานในแต่ละจุด ที่ผู้วางระบบได้กำหนดไว้ เพราะว่าจะมีการวางระบบบัญชีดียังไงก็ยังต้องใช้คนในการควบคุมไม่มากก็น้อยตามระบบงาน

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี
ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top