ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี

14 ส่วนประกอบของระบบบัญชี มีกี่ข้อ อะไรบ้าง?

Click to rate this post! [Total: 292 Average: 5] ส่วนปร …

14 ส่วนประกอบของระบบบัญชี มีกี่ข้อ อะไรบ้าง? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 292 Average: 5]

ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี

ส่วนประกอบของระบบบัญชี  คือ องค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดกระบวนการในการทำงานที่เป็นระบบในการทำงานหรือจัดการเอกสารในด้านทางการบัญชี
ประกอบไปด้วย
1.เอกสารที่ใช้ในการลงบัญชี  เอกสารที่ใช้ในการลงบัญชี เช่น แบบฟอร์มในลงบัญชี สมุดรายวัน สมุดจดงาน ทะเบียนคุมบัญชี เอกสารที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใบเสร็จรับ ใบสำคัญจ่าย รายการค้า เป็นต้น หากไม่แน่ใจว่าเอกสารที่ได้รับมา เป็นเอกสารในการลงบัญชีหรือไม่ ให้กิจการจัดเก็บรวบรวมไว้ แล้วนำเอกสารนั้นส่งให้ผู้ทำบัญชี หรือสำนักงานบัญชีที่ดูแลอยู่ หรือสอบถามก่อนทิ้ง
2.วิธีการดำเนินงาน ในที่นี้ หมายถึงการวางแผนงานที่จะดำเนินงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร หรือกิจการที่ต้องการวางระบบการทำงาน    
การดำเนินงานไม่มีระบุไว้ว่าต้องจัดอะไรบ้างอยู่ที่ว่า กิจการที่ต้องการวางระบบมีลักษณะงานแบบไหน และความสามารถของผู้จัดวางการดำเนินมีความต้องการให้เป็นไปในทิศทางใด แต่หลักการสำคัญของการดำเนินงานนั้นต้องวางระบบให้มีความสอดคล้องกับหลักการจัดทำบัญชี และกฎหมายที่ พ.ร.บ.การบัญชี หรือ กรมสรรพากรกำหนดไว้
3.เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้จัดการ มีการพัฒนามาตามยุคตามสมัย เช่น สมุดจด ลูกคิด เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ดีด หรือ  เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันหลักๆแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดทำนั้น คงหนีไม่พ้น “โปรแกรมบัญชี” ที่ยอมรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเท่านั้น หากเป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเองอาจใช้ได้ระหว่างการดำเนินงานแต่เมื่อ ต้องนำส่งงบ หรือยื่นเอกสารสำคัญให้ทางกรมสรรพากร ต้อง!!เป็นโปรแกรมบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นความจำเป็นที่ต้องมีเครื่องเครื่องใช้ในการดำเนินงานนั้น เพื่อความสะดวก และลดระยะเวลาในการจัดทำบัญชี เพื่อความแม่นยำ และถูกต้องครบถ้วนอีกด้วย
4.บุคคลกรที่ใช้จัดการระบบ หมายถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือ บุคคลที่ถูกแต่งตั้งให้ดูแลกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดเก็บเอกสารตั้งแต่เริ่มแรก การดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การตรวจสอบ สอบทานระบบ หรือการซ่อมแซม ล้วนเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานในแต่ละจุด ที่ผู้วางระบบได้กำหนดไว้ เพราะว่าจะมีการวางระบบบัญชีดียังไงก็ยังต้องใช้คนในการควบคุมไม่มากก็น้อยตามระบบงาน

ระบบบัญชีประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างที่ทำให้การบันทึกและติดตามข้อมูลการเงินของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบหลักของระบบบัญชีประกอบด้วย

 1. บัญชีบัญชีทั่วไป บัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ รวมถึงบัญชีรายละเอียดของรายการการเงินต่าง ๆ เช่น บัญชีเงินสด, บัญชีบัญชีรับ, บัญชีบัญชีจ่าย, และอื่น ๆ

 2. บัญชีรายละเอียด บัญชีเฉพาะที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดของการเงิน เช่น บัญชีลูกหนี้, บัญชีลูกหนี้ไม่แน่นอน, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีสินค้าคงเหลือ และอื่น ๆ

 3. บัญชีรายการสรุป บัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการสรุปของการเงิน รวมถึงบัญชีรายการสรุปรายเดือน, บัญชีรายการสรุปรายไตรมาส, บัญชีรายการสรุปปี, และอื่น ๆ

 4. บัญชีรายละเอียดการเงิน บัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดของการเงิน เช่น บัญชีเงินเดือน, บัญชีค่าใช้จ่ายสำนักงาน, บัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิต และอื่น ๆ

 5. บัญชีการเงินบริหาร บัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เช่น บัญชีการเงินบริหาร, บัญชีแผนการเงิน, บัญชีการเงินโครงการ, บัญชีการเงินลงทุน, และอื่น ๆ

 6. บัญชีการเงินธนาคาร บัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดการเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร เช่น บัญชีเงินฝาก, บัญชีออมทรัพย์, บัญชีเงินกู้, บัญชีรายการบัญชี, และอื่น ๆ

 7. รายงานการเงิน รายงานที่สร้างขึ้นจากข้อมูลบัญชีเพื่อให้ข้อมูลการเงินสรุปในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น รายงานรายรับ-รายจ่าย, รายงานกราฟ, รายงานงบการเงิน, รายงานกำไรและขาดทุน, และอื่น ๆ

 8. การบริหารความเสี่ยง การบันทึกและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงบันทึกรายละเอียดของความเสี่ยงทางการเงินและวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงิน

 9. การบริหารบัญชี การสร้างและบริหารบัญชีผู้ใช้ และการตั้งค่าระบบควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาตในระบบบัญชี

 10. ส่วนต่อส่วนเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อระบบบัญชีกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า, ระบบการจัดการคลังสินค้า, และระบบการบริหารความคลัง

 11. ระบบการตรวจสอบ ระบบสำหรับการตรวจสอบข้อมูลการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลบัญชี

 12. ความปลอดภัยและการควบคุม ระบบความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันข้อมูลการเงินจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการเงิน

 13. การสำรองข้อมูล การสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลการเงินจากความสูญหายหรือสูญเสีย

 14. การปฏิบัติตามกฎหมายและบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมายและบัญชีที่มีผลต่อธุรกิจ เช่น การสำรองเงินสำหรับภาษี, การรายงานรายได้ต่อภาษี, และอื่น ๆ

ระบบบัญชีเป็นส่วนสำคัญในการบริหารธุรกิจและการตัดสินใจทางการเงิน การเลือกใช้ระบบบัญชีที่เหมาะสมและการบริหารระบบนี้ให้ดีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจมีการเงินที่แข็งแรงและยั่งยืน

ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี
ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี

ลาซาด้า Lazada #5 ภาษี รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของในลาซาด้าแบบไม่สต๊อกของ อยากขายของใน lazada ต้องทำอย่างไร ขายของในลาซาด้า ได้เงินยังไง ขายของในลาซาด้า เสียค่าอะไรบ้าง ขายของในลาซาด้า ขายของใน ลาซา ด้า ดี ไหม วิธีขายของในลาซาด้าให้ขายดี ขายของในลาซาด้า หักกี่เปอร์เซ็นต์

ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจอาหารมีอะไรบ้าง ธุรกิจอาหารที่น่าสนใจ ธุรกิจอาหารแปรรูป ธุรกิจอาหาร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในปัจจุบัน ธุรกิจอาหาร คือ ธุรกิจอาหารเรียนเกี่ยวกับอะไร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มั่นคงด้วยบริการมีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจโรงพิมพ์ แนวโน้ม ธุรกิจสื่อ มีอะไรบ้าง เปิดโรงพิมพ์ ทํางานโรงพิมพ์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนด อยู่ในหมวด ภาษีซื้อรอใช้สิทธิ์ คือ ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนด ภาษาอังกฤษ ภาษีขายรอเรียกเก็บ หมวด ภาษีขายรอเรียกเก็บ คือ ปรับปรุงภาษีซื้อ แบบฝึกหัดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใกล้ฉัน ออนไลน์

การผลิตสื่อโฆษณา เส้นทางสู่ความสำเร็จ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สื่อโฆษณา มีอะไรบ้าง สื่อโฆษณา ตัวอย่าง สื่อโฆษณาสินค้า การตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา จะต้องคํานึงถึงสิ่งใด สื่อโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบ้าง การโฆษณาระดับชาติ มีลักษณะเป็นอย่างไร สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 DBD สำนักงานบัญชี พระโขนง ปิดงบ จดบริษัท?

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท พระโขนง

Leave a Comment

Scroll to Top