รับคืน ส่วนลดจ่าย

รับทำบัญชี.COM | ส่วนลดจ่าย การปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 573 Average: 5]

ส่วนลดจ่าย

ส่วนลดจ่าย บัญชี

ส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกการลดรายจ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ส่วนลดจากซื้อสินค้าหรือบริการ การต่อรองราคาที่ดีกับซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

การบันทึกส่วนลดจ่ายจะถูกบันทึกลงในบัญชีรายจ่าย โดยการลดจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. บันทึกส่วนลดจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการแล้วได้รับส่วนลด ตัวอย่างเช่น ซื้อสินค้าเป็นจำนวน 1,000 บาท แต่ได้รับส่วนลด 100 บาท จะบันทึกลงในบัญชีรายจ่ายโดยใช้บัญชีส่วนลดจ่าย 100 บาท และบัญชีรายจ่าย 900 บาท
 2. บันทึกส่วนลดจากการต่อรองราคา
  เมื่อต่อรองราคาสินค้าหรือบริการแล้วได้รับส่วนลด ตัวอย่างเช่น ซื้อสินค้าเป็นจำนวน 1,000 บาท แต่ต่อรองราคาแล้วได้รับส่วนลด 50 บาท จะบันทึกลงในบัญชีรายจ่ายโดยใช้บัญชีส่วนลดจ่าย 50 บาท และบัญชีรายจ่าย 1,000 บาท

การบันทึกส่วนลดจ่ายเป็นส่วนสำคัญของการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี โดยจะช่วยให้สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ส่วนลดจ่าย อยู่หมวดไหน

ส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายจ่ายในหมวดที่ 4 คือ ค่าใช้จ่าย (Expenses) โดยใช้เพื่อลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการในราคาที่ต่ำกว่า การต่อรองราคาที่ดีกับซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

การบันทึกส่วนลดจ่ายในหมวดที่ 4 จะต้องใช้บัญชีส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) โดยให้บันทึกลงในบัญชีนี้ด้วยจำนวนเงินที่ลดหรือส่วนลดที่ได้รับ และเครื่องหมายลบ (-) นำหน้าจำนวนเงิน เพื่อลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงๆ

ตัวอย่างการบันทึกส่วนลดจ่ายในหมวดค่าใช้จ่าย คือ หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าจำนวน 5,000 บาท แต่ได้รับส่วนลดจากผู้ขายในจำนวน 500 บาท จะได้บันทึกลงในบัญชีส่วนลดจ่าย 500 บาท และบัญชีค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

การบันทึกส่วนลดจ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคำนวณต้นทุนและกำไรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ส่วนลดจ่าย อยู่ด้านไหน

ส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) เป็นรายการบัญชีที่อยู่ในหมวดค่าใช้จ่าย (Expenses) ซึ่งเป็นหมวดหมู่หนึ่งในผังบัญชีมาตรฐาน ซึ่งมีลักษณะเป็นรายการบัญชีที่ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า และอื่นๆ ซึ่งส่วนลดจ่ายจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ดังนั้นส่วนลดจ่ายจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย (Expenses) พร้อมกับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้บัญชีส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกการลดรายจ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ส่วนลดจากการซื้อสินค้าหรือบริการ การต่อรองราคาที่ดีกับซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

ส่วนลดจ่าย คือ

ส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) เป็นรายการบัญชีที่ใช้บันทึกการลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการในราคาที่ต่ำกว่า การต่อรองราคาที่ดีกับซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

การบันทึกส่วนลดจ่ายจะถูกบันทึกลงในบัญชีรายจ่าย โดยการลดจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. บันทึกส่วนลดจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการแล้วได้รับส่วนลด ตัวอย่างเช่น ซื้อสินค้าเป็นจำนวน 1,000 บาท แต่ได้รับส่วนลด 100 บาท จะบันทึกลงในบัญชีรายจ่ายโดยใช้บัญชีส่วนลดจ่าย 100 บาท และบัญชีรายจ่าย 900 บาท
 2. บันทึกส่วนลดจากการต่อรองราคา
  เมื่อต่อรองราคาสินค้าหรือบริการแล้วได้รับส่วนลด ตัวอย่างเช่น ซื้อสินค้าเป็นจำนวน 1,000 บาท แต่ต่อรองราคาแล้วได้รับส่วนลด 50 บาท จะบันทึกลงในบัญชีรายจ่ายโดยใช้บัญชีส่วนลดจ่าย 50 บาท และบัญชีรายจ่าย 1,000 บาท

การบันทึกส่วนลดจ่ายเป็นส่วนสำคัญของการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี โดยจะช่วยให้สามารถคำนวณค่าใช้จ่าย

ส่วนลดรับ ส่วนลดจ่าย คือ

ส่วนลดรับ (Discounts on sales) และส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกการลดรายได้และรายจ่ายในธุรกิจตามลำดับ โดยมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไปดังนี้

 1. ส่วนลดรับ (Discounts on sales)
  เป็นการลดรายได้หรือราคาขายของสินค้าหรือบริการ เพื่อส่งเสริมการขาย หรือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ การลดราคาในการขายสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดสินค้าฟรี เป็นต้น การบันทึกส่วนลดรับจะใช้บัญชีส่วนลดรับ (Discounts on sales) ซึ่งจะลดจำนวนรายได้ของธุรกิจ
 2. ส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses)
  เป็นการลดรายจ่ายหรือราคาที่ต้องจ่ายในธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ส่วนลดจ่ายสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น ส่วนลดจากการซื้อสินค้าหรือบริการ การต่อรองราคาที่ดีกับซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น การบันทึกส่วนลดจ่ายจะใช้บัญชีส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) ซึ่งจะลดจำนวนรายจ่ายของธุรกิจ

การบันทึกส่วนลดรับและส่วนลดจ่าย เป็นส่วนสำคัญของการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี

ส่วนลดจ่าย ส่วนลดรับ

ส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) และส่วนลดรับ (Discounts on sales) เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกการลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายหรือลดรายได้ในธุรกิจตามลำดับ โดยมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไปดังนี้

 1. ส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses)
  เป็นการลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการในราคาที่ต่ำกว่า การต่อรองราคาที่ดีกับซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น การบันทึกส่วนลดจ่ายจะใช้บัญชีส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) ซึ่งจะลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงๆ ในรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ
 2. ส่วนลดรับ (Discounts on sales)
  เป็นการลดจำนวนเงินรายได้หรือราคาขายของสินค้าหรือบริการ เพื่อส่งเสริมการขายหรือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ การบันทึกส่วนลดรับจะใช้บัญชีส่วนลดรับ (Discounts on sales) ซึ่งจะลดจำนวนรายได้ของธุรกิจ

การบันทึกส่วนลดจ่ายและส่วนลดรับเป็นส่วนสำคัญของการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายและรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคำนวณต้นทุนและกำไรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ส่วนลดจ่าย คิดยังไง

การคำนวณส่วนลดจ่าย (Discounts on expenses) จะคำนวณจากจำนวนเงินที่ลดหรือลดส่วนลดจากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยอ้างอิงจากเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างธุรกิจกับผู้ขาย ซึ่งจะทำให้ต้องการส่วนลดจ่าย และจะถูกนำมาลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงๆ ในบัญชีรายจ่าย

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจ A ได้ซื้อสินค้าจากธุรกิจ B ในราคา 10,000 บาท แต่ได้รับส่วนลดจากผู้ขายในอัตรา 5% ดังนั้น ส่วนลดจ่ายของธุรกิจ A จะเท่ากับ 500 บาท (10,000 x 5% = 500) โดยจะนำมาลดจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงๆ ในบัญชีรายจ่าย

การบันทึกส่วนลดจ่ายจะทำให้บัญชีรายจ่ายของธุรกิจลดลงตามจำนวนส่วนลดที่ได้รับ ทำให้การคำนวณต้นทุนของธุรกิจและกำไรสุทธิของธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง

รับคืนและส่วนลดจ่าย คือ

รับคืนและส่วนลดจ่าย คือ (Returns and discounts) การที่กิจการขายสินค้า หรือให้บริการ กับลูกค้า แล้วลูกค้าต้องการคืนสินค้า หรือ มีการให้ส่วนลดลูกค้า จากกรณีสินค้าเสียหาย หรือสินค้าชำรุด เป็นต้น

บันทึกรับคืนและส่วนลดจ่าย

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รับคืน และส่วนลดจ่าย
1. เมื่อกิจการขายสินค้า หรือให้บริการแค่ลูกค้า

2. เมื่อกิจการได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว

3. เมื่อลูกค้าต้องการคืนสินค้า หรือ ขอเงินคืนจากการบริการ โดยก่อนหน้านี้ลูกค้าชำระเป็นเงินสด

รับคืนและส่วนลดจ่าย อยู่หมวดไหน

รับคืน และส่วนลดจ่าย อยู่หมวด 4 รายได้

รับคืนและส่วนลดจ่าย

รับคืนและส่วนลดจ่าย คือ
รับคืนและส่วนลดจ่าย คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )