รับทำบัญชี.COM | ส่วนเกินทุนจากการริบหุ้นและการตีราคาสินทรัพย์ใหม่?

Click to rate this post!
[Total: 105 Average: 5]

ผลต่างของสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าหนี้สิน

ส่วนเกินทุน คือ ผลต่างของสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าหนี้สิน บวกมูลค่าหุ้นทุนพร้อมกำไรสะสม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1). ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน

2). ส่วนเกินทุนอื่นๆ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบริษัทจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นสามัญในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียน ส่วนที่สูงกว่าเรียกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ การบันทึกบัญชีได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ส่วนเกินทุนอื่นๆ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนและบริหารสินทรัพย์จนเป็นผลให้มูลค่าของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามราคาบัญชีเดิมของบัญชีเงินทุนหรือบัญชีสินทรัพย์ ซึ่งสามารถแบ่งทุนออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1).ส่วนเกินทุนจากการบริหารเงินทุน ได้แก่ ส่วนเกินทุนจากการริบหุ้น ในการบันทึกบัญชีกล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นได้รับคืน ส่วนเกินทุนจากการบริจาค การบันทึกบัญชีจะกล่าวถึงในบทที่ 4 เป็นต้น
2).ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ คือ บริษัทได้ทำการตีราคาของสินทรัพย์ตามราคายุติธรรม อาจจะทำให้มีราคาของสินทรัพย์สูงขึ้น ส่วนที่สูงขึ้นถือเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ตัวอย่างน่ะค่ะ ในวันที่ 1 มกราคม 25XX บริษัทใจงาม จำกัด ได้ตีราคาที่ดินที่ซื้อมาเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาในราคา 1,000,000 บาท คณะกรรมการมีมติให้ตีราคาที่ดินใหม่ เป็นไปตามราคายุติธรรมมีมูลค่า 1,500,000 บาท การบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้ Dr. ที่ดิน 500,000 Cr. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่ม 500,000 ส่วนเกินทุนที่กล่าวข้างต้นจะต้องแสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนย่อยของหัวข้อส่วนเกินทุนตามกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 และประกาศของกรมทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในปัจจุบัน) กระทรวงพาณิชย์

ทุนจดทะเบียนที่ได้รับชำระแล้วโดยนำไปแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

                 สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี วันนี้เราจะมาอธิบายให้เพื่อนๆ ได้ทราบเกี่ยวกับ ส่วนเกินทุน กำไรสะสม และสำรองว่ามันคืออะไร ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน คือ ส่วนที่เกินกว่าทุนจดทะเบียนที่ได้รับชำระแล้วโดยนำไปแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่อาจนำไปใช้เป็นเงินปันผลได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกำไรสะสม ส่วนเกินทุนเป็นรายการที่จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่จะไม่ถือว่าเป็นเงินทุนตามกฎหมาย  กำไรสะสม  กำไรสะสม คือ กำไรสุทธิ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โอนปิดเข้าบัญชีกำไรสะสม ถ้าหากปีใดมีกำไรสุทธิจะเป็นผลให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากปีใดมีผลขาดทุนจะเป็นผลทำให้กำไรสะสมลดลง หากเป็นในมุมมองของบริษัทจำกัด  คือ กำไรที่เหลือจากการแบ่งสันปันส่วนกันแล้วและตกลงกันว่าให้นำส่วนที่เหลือนั้นเก็บไว้ในบัญชีบริษัท เพื่อนำไปทำอะไรก็แล้วแต่จะตกลงกันต่อไป สำรอง สำรอง ความหมายในทางการบัญชีใช้ในมีความแตกต่างกัน 3 อย่าง คือ
1. บัญชีปรับมูลค่า คือ บัญชีที่ต้องนำไปปรับยอดกับบัญชีอื่น เพื่อให้ได้มูลค่าสุทธิ เช่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม  บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น
2. สำรองเผื่อหนี้สินที่มีจำนวนเงินไม่แน่นอน ปัจจุบันเรียกสำรองชนิดนี้ว่า “หนี้สินโดยประมาณ”  เช่น หนี้ค่าภาษีโดยประมาณ หนี้ค่าสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ เป็นต้น
3. สำรองซึ่งจัดสรรจากกำไรสะสม อาจเป็นการจัดสรรตามกฎหมาย ตามข้อผูกพัน หรือตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารงานของบริษัท การจัดสรรกำไร-สะสมของบริษัทจะไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากเป็นแค่เพียงการโอนยอดเงินจากบัญชีกำไรสะสมไปยังบัญชีกำไรสะสมจัดสรร แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ส่วนเกินทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ส่วนเกินทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง