ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ

รับทำบัญชี.COM | ส่วนเกินมูลค่าหุ้นปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 138 Average: 5]

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium on Share Capital) หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่บริษัทได้ตั้งมูลค่าไว้ซึ่งอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนของกิจการ (Par value) แต่กลไกความต้องการของตลาดทำให้มูลค่าหุ้นถูกขายไปมากกว่าราคาที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่วนต่างระหว่างราคานี้จึงจะถูกบันทึกไว้ในงบดุลบัญชีบริษัท “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Excess Stock Value) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Excess Equity Value คือค่ามูลค่าหุ้นที่มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นนั้น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริษัทหรือองค์กรเมื่อมูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นมากกว่าค่าบัญชีหรือมูลค่าสุทธิของบริษัท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมักเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น

  1. การเพิ่มมูลค่าตลาด หากมูลค่าตลาดของหุ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางบัญชี, จะทำให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้น

  2. การประเมินหุ้นเพิ่มขึ้น หากมูลค่าตลาดของหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการประเมินต่าง ๆ หรือการคาดการณ์ที่เชื่อถือได้ เช่น การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทหรือโครงการ

  3. การขายสินทรัพย์ การขายสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นสามารถทำให้เกิดเงินสดที่เพิ่มขึ้น และนำมาลงทุนในหุ้นที่ทำให้เกิดส่วนเกินมูลค่า

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมักถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน และการประเมินมูลค่าของบริษัทหรือหุ้น เพื่อให้ทราบถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในหุ้นนั้นๆ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมีความสำคัญในการวิเคราะห์การตัดสินใจการลงทุนและการประเมินการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือองค์กรในกระบวนการซื้อขายหุ้น

อ่านเพิ่มเติม >> หุ้นกู้แปลงสภาพ

 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ