หจก-บจก

รับทำบัญชี.COM | ข้อต่างหจกบจกต่างจากบริษัทตรงไหนอย่างไร?

หจก ต่างกับ บจก อย่างไร

1.ความรับผิดชอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 คนขึ้นไปร่วมหุ้นกัน โดยมี 1คนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น บริษัท 3 คนขึ้นไป แบ่งเงินลงทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่ากัน แต่ละคนถือมากน้อยเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้ ความรับผิดชอบจำกัดเฉพาะค่าหุ้นที่ยังส่งไม่ครบ

2.การบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบเป็นผู้จัดการไม่ได้ หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบ มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการได้ หรือหุ้นส่วนทุกคนเห็นพ้องตั้งผู้จัดการคนนอกก็ได้(ต้องเห็นพ้อง) การดำเนินการหรือตัดสินใจของผู้จัดการต้องปรึกษากับหุ้นส่วนและต้องได้รับการยินยอมจึงกระทำได้ บริษัท ผู้ลงทุน จัดตั้งบริษัท แล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมา จะเป็นตัวผู้ลงทุน หรือบุคคลอื่นก็ได้ กรรมการที่ตั้งขึ้นนี้ มีอำนาจการบริหาร

3.การแบ่งผลกำไร – ขาดทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลี่ยตามสัดส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ

4.การเสียภาษี ทั้ง 2 อย่างเสียจากกำไรสุทธิ ตามอัตราก้าวหน้า

“หจก” และ “บจก” เป็นรูปย่อที่ใช้ในชื่อบริษัทเพื่อระบุรูปแบบการจัดตั้งและลักษณะของกิจการในประเทศไทย นี่คือความแตกต่างระหว่างทั้งสอง

  1. หจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) “หจก” หรือ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” คือรูปแบบของกิจการที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ก่อตั้ง (ผู้จดทะเบียน) มากกว่าหนึ่งคน โดยมีการแบ่งหุ้นและจำกัดความรับผิดชอบของสมาชิกต่อกิจการนั้น ๆ ตามหุ้นที่แต่ละคนถือครอง รูปแบบนี้มักใช้ในกิจการขนาดเล็กและกลาง.

  2. บจก (บริษัทจำกัด) “บจก” หรือ “บริษัทจำกัด” คือรูปแบบของกิจการที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ก่อตั้ง (ผู้จดทะเบียน) อย่างน้อยหนึ่งคน แต่มีการแบ่งหุ้นและจำกัดความรับผิดชอบของสมาชิกต่อกิจการนั้น ๆ ตามหุ้นที่แต่ละคนถือครอง รูปแบบนี้มักใช้ในกิจการขนาดใหญ่และมีลักษณะทางธุรกิจที่ราบรื่นมากขึ้น.

ในทั้งสองรูปแบบนี้ การจัดตั้งและการดำเนินกิจการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการบริการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการบริการ (DBD) และหน่วยงานรัฐ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

Click to rate this post!
[Total: 143 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )