หนังสือบริคณห์สนธิ คือ

รับทำบัญชี.COM | 2 หนังสือบริคณห์สนธิบริษัทเช็คเองได้เลย?

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสาร ที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท ได้ตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น ในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะแสดง รายละเอียด เกี่ยวกับ
หน้าที่ 1 ชื่อผู้เริ่มก่อการจดทะเบียน
1 ชื่อบริษัท ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2 ที่อยู่ของสำนักงาน จะอยู่ในจังหวัด
3 วัตถุประสงค์ที่จะประกอบการ
4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนหุ้นที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
5 ทุนของบริษัท
6 รายละเอียดของผู้เริ่มก่อการ
หน้าที่ 2 ชื่อผู้เป็นพยาน
1 คำรับรองพยาน
*หนังสือ บริคณห์สนธิ  หน้าที่ 2 ต้องผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท

บริคณห์สนธิ ขอที่ไหน

– สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานสาขา
– เว็บ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หนังสือบริคณห์สนธิ มีกี่หน้า

มีทั้งหมด 2 หน้า โดยแต่ละหน้าจะต้องกรอกข้อมูลจริงทุกประการและต้องถูกต้องสามารถให้นายทะเบียนตรวจสอบได้ ซึ่งแยกออกเป็น 2 หน้าดังนี้
หน้าที่ 1 ชื่อผู้เริ่มก่อการจดทะเบียน
หน้าที่ 2 ชื่อผู้เป็นพยาน

ตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ

การจัดทำหนังสือ บริคณห์สนธิ ผู้จัดตั้งบริษัทจะต้องร่วมกันจัดทำขึ้นโดยการตกลงรายละเอียดและลงลายมือชื่อ เพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือ บริคณห์สนธิ โดยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะรายการจดทะเบียนบริษัท เพื่อทางราชการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาดูข้อมูลหรือนำไปใช้โดยพลการได้

สําเนา หนังสือ บริคณห์สนธิ

ดาวน์โหลด หนังสือ บริคณห์สนธิ

ดาวน์โหลด แบบ ฟอร์ม หนังสือ บริคณห์สนธิ  

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียน หนังสือ บริคณห์สนธิ ประกอบด้วย อะไร บ้าง

การจดทะเบียนหนังสือ บริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อกรอกในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน คือ

 1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
 2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด)
 3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า*ดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุที่ประสงค์*
 4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
 5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
 6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
 7.  อากรแสตมป์ 200 บาท

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือ บริคณห์สนธิ

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. หนังสือ บริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
 3. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
 4. แบบจองชื่อนิติบุคคล
 5. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
 7. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
 8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาทด้วย)

  สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
  แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  หรือ Download จาก www.dbd.go.th

ค่าธรรมเนียม ในการจดบริคณห์สนธิ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนหนังสือ บริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้

 1. การจดทะเบียนหนังสือ บริคณห์สนธิทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้ 50 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาททั้งนี้ รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า 500 บาท และไม่ให้เกิน 25,000 บาท
 2. กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

สถานที่จดบริคณห์สนธิ

 1.  สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต *ดูรายละเอียด*
 2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
 3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th

หนังสือ บริคณห์สนธิ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด หนังสือ บริคณห์สนธิ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม pdf

ดาวน์โหลด หนังสือ บริคณห์สนธิ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ไม่จำเป็นต้อง จดหนังสือ บริคณห์สนธิ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพราะ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่มีหนังสือ บริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ ภาษาอังกฤษ

หนังสือ บริคณห์สนธิ ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า memorandum

ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทคนเดียวมีดังนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และตรวจสอบกับสำนักงานพาณิชย์ว่ามีชื่อนี้อยู่ในระบบหรือไม่
 2. จัดหาเอกสาร จัดหาเอกสารสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองการประกอบกิจการ (ในกรณีที่มี)
 3. จดทะเบียนผ่านพนักงานจดทะเบียน ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผ่านพนักงานจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ใกล้บ้าน
 4. รอการอนุมัติ รอการอนุมัติจากสำนักงานพาณิชย์ภายใน 3-7 วันทำการ หากอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน อาจจะได้รับการอนุมัติได้เร็วขึ้น
 5. ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน หลังจากการอนุมัติแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสามารถเปิดกิจการได้

หมายเหตุ ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทคนเดียวอาจมีความแตกต่างได้ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังนั้นควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

อ่านเพิ่มเติม >> กิจการเจ้าของคนเดียว

บริคณห์สนธิ คือ
บริคณห์สนธิ คือ
Click to rate this post!
[Total: 669 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )