รับทำบัญชี.COM | หนี้สินหมุนเวียนตัวอย่างหนี้สินตัวอย่างการบันทึกบัญชี

หนี้สินโดยประมาณ

การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณ Accounting Of Estimated Liabilities

หนี้สินโดยประมาณ

การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณนั้น หมายถึงหนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับหลายๆอย่างประกอบด้วยจังหวะ เวลา จำนวนที่จะต้องจ่ายชำระ ซึ่งรายละเอียดของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณที่พบเห็นบ่อยในงบการเงินได้แก่

  1. หนี้ค่าสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ (Estimated Liabilities On Customer Premium Offers) ซึ่งในสภาวะการของการดำเนินงานภายใต้การแข่งขันอย่างสูง จึงต้องมีวิธีที่ต้องเป็นนโยบายด้านการส่งเสริมการค้า และการขายโดยการให้ของสมนาคุณแก่ลูกค้า เช่น การให้ของแถม นำชิ้นส่วนของสินค้าไปแลกของสมนาคุณ หรือนำคูปองหรือแสตมป์ที่สะสมไปแลกของสมนาคุณ เป็นต้น ของแถมหรือของสมนาคุณที่กิจการประกาศให้แก่ลูกค้านั้น หมายถึงภาระผูกพันของกิจการที่จะต้องให้ลูกค้าอย่างแน่นอน แต่เนื่องจากของสมนาคุณที่จะแจกแก่ลูกค้าขึ้นอยู่กับการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าการใช้สิทธิ ดังนั้นภาระผูกพันในการแจกของสมนาคุณที่กิจการต้องประมาณขึ้นเพื่อบันทึกบัญชีแสดงถึงภาระผูกพันของกิจการ ซึ่งได้จากการคาดคะเนยอดขายและจำนวนผู้ใช้สิทธิในการแลกของสมนาคุณ บัญชีค่าใช้จ่ายสมนาคุณลูกค้า กิจการแสดงไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย ถ้าการสมนาคุณลูกค้าไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดอยู่คาบเกี่ยวระหว่างงวดบัญชีถัดไป ดังนั้นการตัดบัญชีหนี้สินโดยประมาณจึงทำการประมาณตอนสิ้นงวดบัญชี
  1. หนี้สินโดยประมาณของค่าบริการและการเปลี่ยนแทนจากการรับประกัน (Estimated Liabilities Under Guarantees For Service And Replacements) กิจการบางแห่งจะรับประกันคุณภาพสินค้าต่อผู้ซื้อ หากสินค้าชำรุดเสียหายต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือการซ่อมเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่รับประกันแล้ว กิจการจะกำหนดไว้เกิน 1 ปี ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่กิจการขายสินค้าไปจึงถือว่ากิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องซ่อมสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เกิดขึ้นและกิจการไม่สามารถกำหนดมูลค่าที่แน่นอน

กิจการบางแห่งรับประกันคุณภาพของสินค้าที่ขายไปโดยจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งบกพร่องของสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งหากว่าเป็นจำนวนเงินน้อยก็อาจจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดบัญชีที่เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าหากเป็นจำนวนเงินมากและกระทบค่าใช้จ่ายในอนาคตแล้ว กิจการจะต้องประมาณค่าใช้จ่ายนั้นๆ และเมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงวดต่อมาก็ให้นำไปหักลดบัญชีหนี้สินที่ตั้งไว้ การปฏิบัติดังนี้เป็นการนำค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับรายได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นการบันทึกหนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินการประกันคุณภาพสินค้านี้จะบันทึกค่าใช้จ่ายคู่กับหนี้สินเมื่อมีการขายสินค้าและเมื่อลูกค้าใช้บริการก็จะลดหนี้สินลง

กิจการบางแห่งใช้วิธีบันทึกหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับประกันเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวดบัญชีถัดไป ดังนั้นการตั้งบัญชีหนี้สินโดยประมาณจึงทำการประมาณตอนสิ้นงวดบัญชีสำหรับ ค่าบริการลูกค้าใช้บริการในระหว่างงวดบัญชีจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดเกี่ยวกับการขายสินค้า หนี้สินโดยประมาณที่กิจการบันทึกไว้ตามงวด หากปรากฎว่าในงวดบัญชีถัดไปมีค่าใช้จ่ายให้บริการแก่ลูกค้าเกิดขึ้น ก็จะนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักบัญชีหนี้สินโดยประมาณซึ่ง ในบางกรณีกิจการอาจคิดค่าธรรมเนียมกับลูกค้าสำหรับค่าบริการหรือการเปลี่ยนแทนสินค้าที่รับประกันสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีนี้ให้ถือเงินรับจากลูกค้าเป็นเงินล่วงหน้ารับจากลูกค้า ในงวดต่อมาเมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามสัญญาก็จะลงรายการโดยเดบิตบัญชีค่าใช้จ่าย และขณะเดียวกันก็โอนบัญชีเงินล่วงหน้ารับจากลูกค้าเฉลี่ยไปเป็นรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาที่รับประกันสินค้าไว้ หากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก็แสดงว่าเกิดกำไรจากสัญญาการให้บริการ แต่ถ้ารายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นย่อมแสดงว่าเกิดผลขาดทุนจากสัญญานั้นๆ และแสดงยอดบัญชีเงินล่วงหน้ารับจากลูกค้าเป็นหนี้สินหมุนเวียน

  1. หนี้บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล (Liabilities On The Advance Sale of Ticket Tokens and Certificated Outstanding) บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลเป็นตราสารที่กิจการค้าโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าออกจำหน่ายแก่ลูกค้า ลูกค้ามักจะซื้อบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลเพื่อมอบให้แก่บุคคลอื่นเป็นของขวัญแทนการซื้อสินค้าให้ ทั้งนี้เพราะผู้รับบัตรมีโอกาสที่จะใช้บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลนั้นแลกสินค้าได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นทุกครั้งที่กิจการขายบัตรกำนัลให้แก่ลูกค้าจึงถือว่ามีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้เป็นสินค้าตามจำนวนในบัตรที่ขายแล้ว การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณนั้น เป็นการบันทึกบัญชีหนี้สินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้

กิจการบางแห่งจำหน่ายบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลในโอกาสต่างๆเนื่องจากบัตรบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลทำให้ผู้รับมีโอกาสได้เลือกสินค้าตามใจชอบ ดังนั้นเมื่อกิจการขายบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลให้แก่ลูกค้าไปแล้วผู้ขายจะเกิดหนี้สินขึ้นในทันทีในการที่จะต้องจ่ายสินค้าให้กับผู้ที่นำบัตรมาแลก นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลบางรายอาจจะเก็บบัตรไว้จนหมดอายุโดยมิได้นำมาแลกสินค้าด้วยเหตุนี้ หนี้สินที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขายจึงไม่ใช่จำนวนเดิมที่ขายบัตรได้ ต้องนำมาปรับปรุงโดยอาศัยการประมาณว่าผู้ที่ได้รับบัตรแล้วไม่นำมาแลกสินค้ามีเท่าไหร่ โดยต้องโอนบัญชีหนี้สินโดยประมาณในการขายบัตรไปเป็นรายได้อื่นในวันสิ้นงวดบัญชี

ในวันสิ้นงวดบัญชีหากผู้ที่ได้รับบัตรของขวัญบางรายยังไม่นำบัตรของขวัญมาใช้บางรายยังไม่นำบัตรมาแลกสินค้า กิจการจะต้องปรับปรุงบัญชีเพื่อแสดงหนี้สินอันเป็นพันธะของกิจการที่มีต่อลูกค้า รายการปรับปรุงจะทำอย่างใดขึ้นอยู่กับวิธีการบันทึกบัญชี ในการจำหน่ายบัตรในเบื้องต้น

หนี้สินโดยประมาณ หมายถึงอะไร

การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณ Accounting Of Estimated Liabilities

การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณนั้น หมายถึงหนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับหลายๆอย่างประกอบด้วยจังหวะ เวลา จำนวนที่จะต้องจ่ายชำระ ซึ่งรายละเอียดของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณที่พบเห็นบ่อยในงบการเงินได้แก่

1.) หนี้ค่าสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ (Estimated Liabilities On Customer Premium Offers)
2.) หนี้สินโดยประมาณของค่าบริการและการเปลี่ยนแทนจากการรับประกัน (Estimated Liabilities Under Guarantees For Service And Replacements)
3.) หนี้บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล (Liabilities On The Advance Sale of Ticket Tokens and Certificated Outstanding)

ปก กระดาษ
ธุรกิจโรงแรม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )