หน่วยเสียปกติ คือ

รับทำบัญชี.COM | หน่วยเสียปกติปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

หน่วยเสียปกติ

หน่วยเสียปกติ (Normal Spoilage) คือ ของเสียที่มีข้อบกพร่อง ตำหนิ หรือเศษซากของวัตถุดิบ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติในกระบวนการผลิต ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยจะนำหน่วยเสียปกตินี้ไปบันทึกเป็นต้นทุนการค้า

หน่วยเสียปกติ (Normal Spoilage) เป็นคำแสดงทางบัญชีที่ใช้ในการบันทึกการสูญเสียหรือความสูญเสียที่เป็นธรรมดาหรือปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี เช่น การสูญเสียวัตถุดิบหรือวัตถุดิบที่มีการผลิตขึ้นมาแต่ไม่สามารถนำไปใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการต่อได้ เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ความเสียหายจากความต้านทาน หรือปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้

หน่วยเสียปกติไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์เสีย (Abnormal Spoilage) ซึ่งเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความสูญเสียที่เป็นปกติในกระบวนการผลิต และมักเกิดจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น ความผิดพลาดของพนักงาน ความเสียหายจากการสแกนดัม หรือความเสียหายจากเครื่องจักรที่ชำรุด

การบัญชีแยกแยะระหว่างหน่วยเสียปกติและหน่วยเสียที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความปกติมีความสำคัญในการรายงานค่าใช้จ่ายและกำไรขั้นต้น โดยหน่วยเสียปกติสามารถรวมในต้นทุนผลิตสินค้าหรือบริการได้ ในขณะที่หน่วยเสียที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความปกติจะต้องถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะที่มีผลในรายการกำไรและขาดทุน

 
หน่วยเสียปกติ คือ
Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )