หน้าที่บัญชีการเงิน

รับทำบัญชี.COM | ลักษณะงานหน้าที่นักบัญชีการเงินทําอะไรบ้าง?

หน้าที่หลักของบัญชี

หน้าที่บัญชีการเงิน

หน้าที่หลักของฝ่าย แผนกการเงิน และ แผนกบัญชี
                การจัดทำเงินและบัญชีถือเป็นงานสนับสนุนที่สำคัญของส่วนราชการ หรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน หรือนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ซึ่งฝ่ายงานการเงินจะมีหน้า ที่ในการบันทึกและดูแล จัดเตรียม การรับเงิน เช็คสั่งจ่าย การจัดเก็บเงิน และการนำเงินฝากธนาคาร รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคาร ส่วนงานบัญชีจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนของการบันทึกรายการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

หน้าที่หลักในส่วนของงานการเงินและบัญชี หน้าที่หลักของการเงิน การบัญชีโดยหลักๆ ก็คือการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งยังรวมถึงการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย การรายงานผลการเบิก จ่ายเงิน และการตรวจสอบทางระบบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอก สารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย และปัญหาของการทำงานของแผนกการเงินการบัญชีในระบบเดิมๆ ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการคิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้

การจัดทำบัญชีย้อนหลังอาจทำได้ยาก การสืบค้นบิล,ใบกำกับภาษี,ใบส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ แบบย้อนหลังที่ไม่มีความถูกต้องชัดเจน อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้และล่าช้าได้ ซึ่งในการควบคุมและรับผิดชอบรายรับ-รายจ่ายของการเก็บรักษาเงินก็จะต้องเขียนบันทึกลงในสมุดโดยละเอียด ซึ่งจะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณจะทำให้การคำนวณเงินเดือนแบบเดิมผิดพลาดบ่อยครั้ง ทำให้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำได้ยาก

ปัญหาของการจัดบัญชีรายรับ รายจ่าย ปัญหาของการจัดบัญชีรายรับ รายจ่ายคืออาจจะมีตัวเลขอาจตกหล่น หรือไม่ครบสมบูรณ์ ทำให้การคำนวณต่างๆ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ทำให้การจัดทำสลิปเงินเดือนและรายงานประเภทต่าง ๆ ล่าช้าเมื่อมีเอกสารอยู่มากมาย จึงทำให้ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล บางครั้งเอกสารสูญหายทำให้ข้อมูลสูญหายไปด้วยและยังทั้งสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัด เก็บเอกสารอีกด้วย

เพราะเหตุนี้จึงต้องหันมาพึ่งสำนักงานบัญชีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่ส่วนใหญ่มีทีมงานที่มีความชำ นาญทางเทคโนโลยี จึงสามารถลดขั้นตอนความยุ่งยาก และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความเสถียรภาพ การใส่ใจทุกขั้นตอนของงานบัญชี จะสามารถนำพาธุรกิจให้ก้าวกระโดดไปเร็วกว่าคู่แข่งขันได้ ซึ่งทั้งนี้ต้องมีความแม่นยำของข้อมูล และต้องได้รับความสะดวกสบายจากการเลือกใช้บริการของสำนักงานบัญชี ที่จะต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธุรกิจ โดยเน้นการให้ความรู้และระบบพื้นฐานของการจัดทำบัญชีแก่เจ้าของกิจการ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการทำงบการเงิน และวิธีการเก็บรวบรวมเอกสาร การวางแผนภาษี ซึ่งยังรวมถึงการแนะแนวเกี่ยวกับระบบบัญชีของบริษัทอีกด้วย

หน้าที่บัญชีต้นทุน

หน่วยบัญชีต้นทุนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งขึ้นตรงต่อ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชี
+++ หน้าที่ของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ+++
หน่วยบัญชีต้นทุนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งขึ้นตรงต่อ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีที่เรียกว่า “ผู้อำนวยการบัญชี (Controller)” โดย ผู้อำนวยการบัญชีนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการบัญชีอื่นๆ ด้วย อันได้แก่ การบัญชีทั่วไป การบัญชีเงินเดือนและค่าแรง หรือหน่วยงานงบประมาณ เป็นต้น

หน้าที่หลักของหน่วยบัญชีต้นทุนส่วนใหญ่ ได้แก่ การเก็บรวบรวม สะสม บันทำ และรายงานต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นภายในกิจการ หรือในบางกิจการหน้าที่ของหน่วยบัญชีต้นทุนอาจรวมไปถึงการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ด้วย ฝ่ายบัญชีต้นทุนไม่มีหน้าที่โดยตรงในการวางแผน ควบคุม หรือตัดสินใจ เป็นแต่เพียงเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมช่วยชี้แนะแนวทางตามข้อมูลที่วิเคราะห์ได้

หน้าที่บัญชีการเงิน
หน้าที่บัญชีการเงิน

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี นักบัญชีมืออาชีพ โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Click to rate this post!
[Total: 395 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )