หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไร

[Total: 145 Average: 5]

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไรและถ้าเป็นปี 2546

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไร

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไร

ปี 2545 ถ้าบริษัทจัดทำงบเปรียบเทียบ หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไรและถ้าเป็นปี 2546 หน้ารายงานเปรียบเทียบจะมีลักษณะอย่างไร

กรณีตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทให้จัดทำรายงานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ไม่ต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดให้รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต้องจัดทำเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 8, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top