หลักการ กระดาษทำการ และ ประโยชน์ของ กระดาษทำการ

กำลังปรับปรุง
[Total: 537 Average: 5]

หลักการ กระดาษทำการ และ ประโยชน์ของ กระดาษทำการ ?

หลักการกระดาษทำการ กระดาษทำการชนิดนี้จะเป็นกระดาษทำการชนิด 6 ช่องดังที่ได้กล่าวมาแล้วขั้นตอนในการจัดทำ ดังนี้
1. เขียนส่วนบนของกระดาษ จะประกอบด้วยข้อความ3บรรทัด
      1.1  คำบอกชื่อของกิจการ
      1.2  คำบอกชื่อของเอกสาร
      1.3  ข้อความแสดงระยะเวลา
2. ทำงบทดลองโดยนำยอดดุลในบัญชีต่างๆหรืองบทดลองที่ได้จัดทำไว้แล้วมาแสดงในกระดาษทำการช่องชื่อบัญชี (2) ช่องเลขที่บัญชี (3) ช่องงบทดลอง (4) แล้วรวบรวมยอดเดบิตและเครดิต (7) ซึงจำนวนเงินจะต้องเท่ากัน
3. นำจำนวนเงินในงบทดลองไปแสดงในช่องกำไรขาดทุน(5)และงบดุล(6) ประโยชน์ของกระดาษทำการ
      1. เป็นกระดาษร่างช่วยจำแนกตัวเลขจากทดลองไว้ในช่องต่างๆเพื่อช่วยในการเตรียมงบการเงิน
      2. เพื่อช่วยใหทราบผลการดำเนินงานสำหรับระยะหนึ่งว่ามีกำไรหรื่อมีขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงินเท่าใด
      3. ช่วยทราบถึงฐานะการเงินของกิจการว่ามีสินทรัพย์หนี้และทุนและเป็นเงินจำนวนเท่าได
      4. ทำให้เกิดสะดวกและประหยัดเวลาในการที่จะไปทำงบกำไรขาดทุนและงบดุลในขั้นต่อไป  

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top