หลักการบริหารงาน

รับทำบัญชี.COM | หลักการบริหารงานสมัยใหม่ในองค์กร4M?

Click to rate this post!
[Total: 321 Average: 5]

หลักการบริหารงาน

หลักการบริหารงานสมัยใหม่ 4m ในองค์กร ทฤษฎี ที่ดี คุณภาพ

หลักการบริหารงาน
มีความสำคัญต่องานวางระบบบัญชี คือผู้วางระบบบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านหลักการบริหารงาน เพราะการวางระบบบัญชีต้องนำหลักการบริหารงานมาใช้ ดังนี้
1. การจัดทำผังการแบ่งงาน(OrgniZation Chart) ซึ่งการวางระบบบัญชี จะต้องจัดทำผัง การแบ่งงานไว้อย่างชัดเจน ทำให้เห็นภาพรวมของกิจการได้
2. การกำหนดทางเดินทางของงาน ทางเดินของงานและเอกสารที่เหมาะสมจะทำให้การปฏิบัติงาน ตามระบบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าผู้วางระบบบัญชีไม่มีความรู้ด้านการบริหาร ก็จะไม่สามารถกำหนดทางเดินของงานให้สอดคล้องกับผังทางเดินเอกสารตามระบบบัญชีได้
3. การจัดบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ให้เหมาะสม
4. การคัดเลือกเข้าทำงาน ตามระบบบัญชี 5. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ*จากหลักการบริหารงานมาใช้ดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระบบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
หลักการบริหารงาน