หลักการบริหารงาน

หลักการบริหารงานสมัยใหม่ ในองค์กร 4M

Click to rate this post!
[Total: 481 Average: 5]

หลักการบริหารงาน

หลักการบริหารงานสมัยใหม่ 4m ในองค์กร ทฤษฎี ที่ดี คุณภาพ

หลักการบริหารงาน
มีความสำคัญต่องานวางระบบบัญชี คือผู้วางระบบบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านหลักการบริหารงาน เพราะการวางระบบบัญชีต้องนำหลักการบริหารงานมาใช้ ดังนี้
1. การจัดทำผังการแบ่งงาน(OrgniZation Chart) ซึ่งการวางระบบบัญชี จะต้องจัดทำผัง การแบ่งงานไว้อย่างชัดเจน ทำให้เห็นภาพรวมของกิจการได้
2. การกำหนดทางเดินทางของงาน ทางเดินของงานและเอกสารที่เหมาะสมจะทำให้การปฏิบัติงาน ตามระบบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าผู้วางระบบบัญชีไม่มีความรู้ด้านการบริหาร ก็จะไม่สามารถกำหนดทางเดินของงานให้สอดคล้องกับผังทางเดินเอกสารตามระบบบัญชีได้
3. การจัดบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ให้เหมาะสม
4. การคัดเลือกเข้าทำงาน ตามระบบบัญชี 5. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ*จากหลักการบริหารงานมาใช้ดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระบบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
หลักการบริหารงาน

Leave a Comment

Scroll to Top